PL EN


2014 | 7 | 1(22) | 219-232
Article title

Pedagogika podwórkowa, pedagogika ulicy, streetworking – analiza porównawcza

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W niniejszym tekście zaprezentowano kluczowe pojęcia dotyczące form pracy z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym. W literaturze przedmiotu pojęcia, jak: pedagogika podwórkowa, pedagogika ulicy, streetworking stosowane są najczęściej zamiennie. Również wśród praktyków – osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w miejscu u ich przebywania – nie ma jednego stanowiska, jak określać wychowawcę środowiskowego, gdyż istnieje wąska granica między założeniami, celami, zadaniami, przygotowaniem merytorycznym i kompetencjami oraz metodyką pracy wychowawcy podwórkowego, pedagoga ulicy, streetworkera. Prezentowany tekst jest propozycją uporządkowania tej terminologii z perspektywy teoretycznej i praktycznej (metodycznej).
Keywords
Contributors
 • Uniwerystet Warszawski
References
 • Barwiński Ł., Marginalizacja społeczna młodzieży i jej przeciwdziałanie w praktyce streetworkingu – wyzwania, szanse, zagrożenia (w:) K. Frysztacki, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska (red.): Dzieci Ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, „Zeszyt Pracy Socjalne”. Kraków 2011, nr 16
 • Bielecka E., Pedagogika podwórkowa (w:) D. Lalak, T. Pilch (red.): Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalne. Warszawa 1999
 • Biuletyn United Way „Na Wspólnej Drodze”. 2007, nr 2 Borucka A., Ostaszewski K., Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 2008, nr 12
 • Chmieleńska I., Wychowanie niejedno ma imię (w:) I. Chmieleńska (red.): Pedagogika podwórkowa. Warszawa 1963
 • Cueff D., GPAS, Dziecko na ulicy zwalczanie przemocy wobec dzieci ulicy, przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: metody pracy w środowisku otwartym, Warszawa 2006
 • Głowacka B., Pedagog uliczny, „Nasz Animator”. 2008, nr 3-4
 • Kołak W., W trosce o dzieci ulicy, „Nasz Animator”. 2000, nr 4
 • Konopczyński M., Współczesne systemy resocjalizacyjne (w:) „Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna”, t. 1. Warszawa 2007
 • Kurzępa J., Praca socjalna na ulicy w warunkach szczególnego ryzyka (w:) Bielecka (red.): Streetworking, teoria i praktyka, „Pedagogika Społeczna” 2005, nr 4
 • Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, Bruxelles 2008, tłum. polskie Sieć OSOS 2010
 • Ostaszewski K., Druga strona ryzyka, „Remedium”, 2005, nr 2
 • Program „Wychowawca Podwórkowy” realizowanym w Białymstoku, www.um.bialystok.pl
 • Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2001
 • Pytka L., Fenomen dzieci ulicy w aspekcie historycznym i aksjologicznym, „Nasz Animator”. 1998, nr 3
 • Rutkowska A., Strategie inkluzyjne stosowane przez wolontariuszy w pedagogice podwórkowej (w:) J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss,
 • D. Urbaniak-Zając (red.): Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź 2010
 • Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo w małym mieście. Warszawa 1993
 • Streetworking, teoria i praktyka, E. Bielecka (red.): „Pedagogika Społeczna” 2005, nr 4
 • Szczepański T., Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” (w:) Bielecka (red.): Streetworking, teoria i praktyka, „Pedagogika Społeczna”, 2005, nr 4
 • Wychowawca Podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego (program pedagogiczny), „Nasz Animator”. 1998, nr 4
 • Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, Dz. U. z 2011, nr 149, poz. 887, z póź. zmianami
 • www.oso.org.pl, Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich
 • Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, E. Bielecka (red.): „Pedagogika Społeczna” 2010, nr 2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62f07403-71db-49be-a437-dd99d73910ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.