PL EN


2015 | 2 | 195-215
Article title

Emocje w badaniach nad dzieciństwem. Studia z socjologii dzieciństwa i socjologii emocji

Authors
Content
Title variants
EN
Research on emotions and childhood. Sociology of childhood and sociology of emotions studies
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z dwiema stosunkowo młodymi subdyscyplinami socjologii: „nową” socjologią dzieciństwa oraz socjologią emocji. Znaczący kontekst podjętym rozważaniom nadało rozróżnienie dwóch odmiennych podejść do badań nad dzieckiem i jego rozwojem. Dominująca rola psychologii w badaniach nad dzieckiem do końca lat 80. ubiegłego stulecia została ograniczona na rzecz odkryć socjologów, antropologów czy historyków dzieciństwa; uwolniony został „nowy” paradygmat w badaniach nad dzieciństwem: „nowa” socjologia dzieciństwa. Tym samym, autorka zestawia wybrane obszary i elementy „nowej” socjologii dzieciństwa i socjologii emocji, w celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze o miejsce i znaczenie emocji dzieci i nastawienia emocjonalnego dorosłych w badaniach nad dzieciństwem w ujęciu socjologicznym i szerzej – społeczno-kulturowym. W artykule zrekonstruowany został proces badawczy, w ramach którego autorka podejmowała kolejne czynności badawcze, poszukując znaczenia emocji dzieci i nastawienia emocjonalnego dorosłych wobec dzieci na przestrzeni wieków.
Year
Issue
2
Pages
195-215
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Ariés P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Warszawa: Wyd. Aletheia.
 • Berelson B., za Zhang Y., Wildemuth B.M. (2009). Qualitative analysis of content. W: B. Wildemuth (red.), Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science. Westport: Libraries Unlimited.
 • Bińczycka J., Smolińska-Theiss B. (red.) (2005). Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Impuls.
 • Brown F., Patte M. (2013). Rethinking Children’s Play. Great Britain: Bloomsbury Academic.
 • Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Wyd. Universitas.
 • Bugental J. (1964). The Third Force in Psychology. Journal of Humanistic Psychology, 4 (1).
 • Bugental J. (red.) (1967). Challenges of humanistic psychology. New York: McGraw-Hill.
 • Buhler C., Allen M. (1972). Introduction to Humanistic Psychology. Monterey CA: Brooks/Cole Publishing Co.
 • Burman E. (1994). Deconstructing Developmental Psychology. London: Routledge.
 • Chiang H.M., Maslow A.H. (1977). The Healthy Personality. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Corsaro W.A. (2015). The sociology of Childhood. California: Sage Publication.
 • Cunningham H. (2006). The Invention of Childhood. London: BBC Books.
 • Dahlberg i in. (2007). Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Postmodern Perspectives. London – New York: Routledge Falmer.
 • DeMause L. (1974). The History of Childhood. New York: Harper and Row.
 • DeMause L. (2002). The Emotional Life of Nations. New York: The Other Press.
 • Eisenberg N., Fabes R.A., Losoya L. (1999). Reakcje emocjonalne: ich regulacja, korelaty społeczne i socjalizacja. W: P. Salovey, D.J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Farson R. (2000). Polityka dzieciństwa. W: K. Bluszcz (red.), Edukacja i wyzwolenie. Idea – metody – inspiracje. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Fass P.S. (red.) (2015). The Routledge History of Childhood in the Western World. London – New York: Routledge.
 • Garbula J.M., Kowalik-Olubińska M. (2012). Konstruowanie obrazu dzieciństwa w perspektywie psychologicznej i socjokulturowej. Przegląd Pedagogiczny, 1 (21).
 • Goleman D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.
 • Gutman M. (2015). The physical spaces of childhood. W: P.S. Fass (red.), The Routledge History of Childhood in the Western World. London – New York: Routledge.
 • Hart R.A. (1997). Children’s participation: The theory and practice of involving young citizens in community development and environmental care. London: Earthscan Publications and UNICEF.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Hochschild A.R. (1983). The managed heart: The commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press.
 • James A., James A.L. (2004). Constructing Childhood. Theory, Policy and Social Practice. England: Palgrave Macmillan.
 • James A., Prout A. (red.) (1997). Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London – New York: Routledge Falmer.
 • Jenks Ch. (1982). The Sociology of Childhood: essential readings. London: Batsford.
 • Jenks Ch. (2008). Socjologiczne konstrukty dzieciństwa. W: M.J. Kehily (red.), An Introduction to Childhood studies. Maidenhead: Open University Press and McGraw-Hill Education.
 • Kehily M.J. (red.) (2008). An Introduction to Childhood studies. Maidenhead: Open University Press and McGraw-Hill Education.
 • Kehily M.J., Swann J. (red.) (2003). Children’s Cultural Worlds. Chichester: Wiley/Open University.
 • Kemper T.D. (1978). A social interactional theory of emotion. New York: Wiley.
 • Kemper T.D. (red.) (1990). Research agendas in the sociology of emotions. Albany: State University of New York Press.
 • Kisiel P. (2009). Kulturowe obrazy współczesnego dziecka. W: M. Duda, B. Gulla (red.), Dziecko a świat wartości. Kraków: Wyd. św. Stanisława BM.
 • Klus-Stańska D. (2009). Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna. Problemy, dyskursy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Konner M. (2010). The Evolution of Childhood. Relationships, Emotion, Mind. Harvard Massachusetts, London: University Press.
 • Lee N. (2005). Childhood and Human Value. Development, Separation and Separability. London: Open University Press.
 • Mason J., Fattore T. (red.) (2005). Children Taken Seriously. In Theory, Policy and Practice. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Matsumoto D., Juang L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 • Mayall B. (2010). Towards a sociology for childhood. Thinking from children’s lives. Barkshire: Open University Press.
 • Mills J., Mills R. (red.) (2000). Childhood Studies. A Reader in perspectives of childhood. Lonodn: Routledge Falmer.
 • Montgomery H., Kellett M. (red.) (2009). Children and Young People’s Worlds. Developing frameworks for integrated practice. Bristol: The Policy Press.
 • Oatley K., Jenkins J.M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Oleś P.K. (2005). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.
 • Ornacka K. (2011). Społeczny fenomen dzieciństwa – na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci. W: K. Frysztacki, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska (red.), Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Zeszyty Pracy Socjalnej. Zeszyt XVI. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Penn H. (2005). Understanding Early Childhood: Issues and Controversies. MaidenHead: Open University Press.
 • Piaget J., Inhelder B. (1996). Psychologia dziecka. Wrocław: Wyd. Siedmiogród.
 • Pollock L. (1983). Forgotten Children: Parent – child Relations from 1500-1900. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Postman N. (1982). The Disappearance of Childhood. New York: Vintage Books.
 • Prout A., James A. (1997). A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and Problems. W: A. James, A. Prout (red.), Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London – New York: Routledge Falmer.
 • Rapley T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Saarni C. (2005). Społeczny kontekst rozwoju emocjonalnego. W: M. Lewis, J.M. Hawiland (red.), Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Qvortrup J. (1993). Childhood as a Social Phenomenon: Lessons from an International Project (Eurosocial report 47). Vienna: European Centre for Social Welfare Policy and Research.
 • Qvortrup J. (1994). Childhood Matters: an Introduction. W: J. Qvortrup, M. Bardy (red.), Childhood Matters. Social Theory, Practice and Politics. Aldershot: Avebury.
 • Qvortrup J. (2000). Macro-analysis of Childhood. W: P. Christensen, A. James (red.), Research With Children: Perspectives and Practices. London: Falmer.
 • Qvortrup J. (red.) (2005). Studies in Modern Childhood. Society, Agency, Culture. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.
 • Silverman D. (2010). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Smolińska-Theiss B. (1995). Trzy nurty badań nad dzieciństwem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 10.
 • Smolińska-Theiss B. (1999). Dzieciństwo – obszary znane i nieznane. W: J. Bińczycka (red.), Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Smolińska-Theiss B. (2002). Dzieciństwo. Zmieniająca się kategoria społeczna. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3.
 • Smolińska-Theiss B. (2010). Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. W: E. Jarosz (red.), Dzieciństwo – witraż bolesny. Chowanna, tom 1(34), Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 • Szczepska-Pustkowska M. (2009). Kategoria dziecka i dzieciństwa w nowożytnej myśli pedagogicznej. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna. Problemy, dyskursy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Theiss W. (2005). Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki. W: J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss (red.), Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Impuls.
 • Tomes N. (1986). From Useful to Useless: The Changing Social Value of Children. Reviews in American History, Vol. 14, No. 1.
 • Turner H., Stets E.J. (2009). Socjologia emocji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • UNICEF, Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dn. 20 listopada 1989 r.
 • Walkerdine V. (2004). Developmental psychology and the study of childhood. W: M.J. Kehily (red.), An Introduction to Childhood studies. Maidenhead: Open University Press and McGraw-Hill Education.
 • Waller T. (2009). Modern Childhood: Contemporary Theories and Children’s lives. W: T. Waller (red.), An Introduction to Early Childhood: A Multidisciplinary Approach. London: Sage.
 • Wilson A. (1980). The Infancy of The History of Childhood. An Appraisal of Philippe Ariés. History and Theory: Studies in the Philosophy of History, Vol. 19, 2.
 • Wilson S. (1984). The myth of motherhood a myth: the historical view of European child-rearing. Social History, Vol. 9, Issue 2.
 • Woodhead M. (1997). Psychology and the Cultural Construction of Children’s Needs. W: A. James, A. Prout (red.), Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London – New York: Routledge Falmer.
 • Woodhead M. (1999). Reconstructing Developmental Psychology – Some First Steps. Children & Society, Vol. 13, Issue 1.
 • Woodhead M. (2002). The child in development. W: H. Montgomery, M. Woodhead (red.), Understanding Childhood: an Interdisciplinary Approach. Chichester: John Wiley and Sons Limited.
 • Woodhead M. (2009). Childhood studies. Past, present and future. W: M.J. Kehily (red.), An Introduction to Childhood Studies. England: Open University Press.
 • Wygotski L.S. (1989). Myślenie i mowa. Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wyness M.G. (2000). Contesting Childhood. London: Falmer Press.
 • Zelizer V.A. (1985). Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children. New York: NYL Basic Books.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-650e4b8a-cff8-449e-a2d2-50f53eec9d08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.