PL EN


Journal
2009 | 19 | 160-184
Article title

Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu)

Content
Title variants
EN
The ethics of citation: copyright law and good manners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W działalności naukowej cytat jest bardzo użytecznym, a niekiedy wręcz koniecznym „narzędziem”. Służy on rzetelnemu, dosłownemu zaprezentowaniu stanowiska innych autorów, w tym naukowców. Jego znaczenie zostało także dostrzeżone przez ustawodawcę polskiego, który w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadził odpowiednie uregulowanie dotyczące cytatu. Cytat jest taką formą dozwolonego użytku utworów (art. 29 pr. aut.), która realizuje potrzebę wyważenia, z jednej strony, interesów autorów, a z drugiej - użytkowników, w celu zapewnienia rozwoju nauki oraz upowszechniania nauki, postępu cywilizacyjnego, jak i swobody wypowiedzi. Bez uwzględnienia rezultatów pracy innych autorów (naukowców) trudno byłoby prowadzić działalność naukową, która ze swej natury często wymaga właśnie odwołania do już istniejącego dorobku i wykorzystania cudzych utworów. W związku z odbywającym się na dużą skalę, i bardzo zróżnicowanym korzystaniem z cudzej twórczości w działalności naukowej; oprócz regulacji prawnych, także normy etyczne, i odwołujące się do nich dobre obyczaje naukowe odgrywają istotną rolę przy wyznaczaniu granic dopuszczalnego cytatu. Dobre obyczaje naukowe, zwyczaje dopełniają ogólne reguły dotyczące cytatu przewidziane w przepisach prawnych. Ostatnio problematyka cytatu, a właściwie należałoby powiedzieć zasad oznaczania cytowanego utworu, w związku z licznymi występującymi w praktyce nieprawidłowościami nabiera coraz większego znaczenia w kontekście zjawiska plagiatu. Wskazanym zagadnieniom oraz m.in. takim jak: cytat z drugiej ręki, autocytat, autoplagiat, cytowanie fikcyjnych autorów i „fikcyjnych” utworów poświęcony jest niniejszy artykuł.
EN
In academic work citation is a useful and often necessary tool to present literally the views of other authors. Its importance has also been recognized by Polish law, which in the act about copyrights and related rights introduced appropriate regulations regarding citations. Citations are a permissible way of using the work of others, making it possible to balance the rights of authors on the one hand and those of users on the other, thus assuring the development of science and its dissemination, the advancement of civilization, and the freedom of expression. The ability to use the results of other authors allows for scientific activity, which of its nature requires reference to and use of the work of others. Due to the frequent and varied use of the work of others in scientific activity, in addition to legal regulations, ethical norms and good academic practices play an important role in establishing the limits of permissible citations. As a result of numerous recent improprieties, the issue of citations, or more precisely of the proper acknowledgment of a cited work, has taken on ever greater significance in the context of the phenomenon of plagiarism. The present article considers such issues and others such as second hand citation, autocitation, autoplagiarism, and the citation of fictional authors and of “fictional” works.
Keywords
Journal
Year
Issue
19
Pages
160-184
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Adeney [2006] – E. Adeney, The moral rights of authors and performers, Oxford-New York 2006.
 • Barta [2003] – System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2003.
 • Barta, Markiewicz [2008] – J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008.
 • Barta, Markiewicz [2005] – J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Tom 3: Orzecznictwo i wyjaśnienia, Warszawa 2005.
 • Barta i in. [2005] – J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wyd. IV, Kraków 2005.
 • Barta i in. [2003] – J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Wyd. III, Wars- zawa 2003.
 • Bouville [2008] – M. Bouville, Plagiarism: Words and Ideas, „Ethics and Information Tech- nology” (14) 2008, s. 311-322.
 • Chadaj [2005] – A. Chadaj, Lista filadelfijska a impact factor, „Biuletyn Informacyjny Pra- cowników Akademii Górniczo-Hutniczej” 2005, nr 144-145, http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2005/_144_145/11_144_145.html (01.10.08).
 • Dimmich [2008] – A. Dimmich, Copyright as a human right under the European Convention on Human Rights, w: KnowRight 2008. Knowledge Rights – Legal, Societal and Related Technological Aspects, red. J. Gaster, E. Schweighofer, P. Sint, Wien 2008.
 • Dobra praktyka badań naukowych [2004] – Zespół Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki, Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje, 25 maj 2004.
 • Eco [2007] – U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkow-laniec, Warszawa 2007.
 • Grzybowski, Kopff, Serda [1973] – S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.
 • Guibault [2008] – L. Guibault, Creative Commons: Struggling to „keep it simple”, w: KnowRight 2008. Knowledge Rights – Legal, Societal and Related Technological Aspects, red. J. Gaster, E. Schweighofer, P. Sint, Wien 2008.
 • Guibault i in. [2007] – L. Guibault, G. Westkamp, T. Rieber-Mohn, P.B. Hugenholtz i in., Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Informa- tion Society, report to the European Commission, DG Internal Market, Amsterdam, February 2007, http://www.ivir.nl/index-english.html (01.10.08).
 • Hugenholtz, Okediji [2008] – P.B. Hugenholtz, R.L. Okediji, Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright Study supported by the Open So- ciety Institute (OSI), 6 March 2008, http://www.ivir.nl/index-english.html (01.10.08).
 • Johnson [2008] – P. Johnson, Twórcy, tłum. A. i J. Maziarscy, Warszawa 2008.
 • Kolasiński [2008] – M.K. Kolasiński, Ochrona własności intelektualnej a prawa człowieka, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, rok XVII, 2008, z. 3.
 • Kopaliński [2000] – W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.
 • Markiewicz [2002] – H. Markiewicz, O użyciach i nadużyciach cytatów, „Twórczość”, 2002, nr 11-12, s. 152-171.
 • Markiewicz [1990] – R. Markiewicz, Ochrona prac naukowych, ZN UJ PWiOWI, z. nr 55, 1990.
 • Markiewicz [1984] – R. Markiewicz, Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Kraków 1984.
 • Norman [1998] – S. Norman, Copyright in public libraries, London 1998.
 • Ritterman [1937] – S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.
 • Roig [2006] – M. Roig, Avoiding plagiarism, selfplagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical Writing http://facpub.stjohns.edu/~roigm/plagiarism/Index.html (01.10.08).
 • Snapper [1999] – J.W. Snapper, On the Web, plagiarism matters more than copyright piracy, „Ethics and Information Technology” (1) 1999, s. 127-135.
 • Torremans [2008] – P.L.C. Torremans (red.), Intellectual Property and Human Rights. Enhanced Edition of „Copyright and Human Rights”, Wolters Kluwer 2008.
 • Westkamp [2007] – G. Westkamp, Part II: Country Reports on the Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States, Queen Mary Intellectual Property Research Insti- tute, February 2007, http://www.ivir.nl/index-english.html (01.10.08).
 • Wiśniewski [1973] – A. Wiśniewski, Glosa do wyroku SN z 29 grudnia 1971 r., „Nowe Prawo” 1973, nr 5.
 • Wosik [2005] – Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, red. E. Wosik, Warszawa 2005.
 • Wróblewski [1996] – A.K. Wróblewski, Co należy wiedzieć o cytowaniach prac naukowych, „Sprawy Nauki – Biuletyn KBN” 2/1996, http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/sn/archiwum/9602/wrobel.html (01.10.08).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-668672c9-c8f7-46aa-bf09-29400311587c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.