PL EN


2017 | 4(50) | 155-162
Article title

Badanie zapotrzebowania na usługi oparte na wiedzy w przedsiębiorstwach województwa opolskiego

Title variants
EN
Studies of the Demand for Knowledge-Based Services in Enterprises of the Opolskie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy zaprezentowane i omówione zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego, w ramach opracowania ekspertyzy utworzenia i funkcjonowania Centrum Kompetencyjnego na Politechnice Opolskiej. Dotychczasowe doświadczenia wynikające z aktywnej współpracy z przedsiębiorstwami regionu, wskazują na problem niewystarczającego dopasowania oferty przygotowanej przez jednostki sektora usług badawczych do potrzeb regionalnej gospodarki. Celem opracowania jest omówienie wybranych zagadnień będących przedmiotem badania, którego wyniki stanowią ważne źródło wiedzy dla procesów kreowania współpracy w obszarze efektywnego transferu wiedzy na linii nauka-biznes. Stanowi to o zdolności przedsiębiorstw do konkurowania w nowoczesnej przestrzeni gospodarczej z wykorzystaniem dostępnego w otoczeniu gospodarczym „know-how”.
EN
The article presents and discusses the results of the survey conducted by the computer assisted telephone interview system, that was the part of the expertise devoted to establishment and functioning of the Competence Center (CK) at Opole University of Technology. The experience gained from active cooperation with enterprises of the region, indicates the problem of insufficient matching of the offer prepared by the research sector units to the needs of the regional economy. The aim of the article is to discuss selected issues of research, the results of which are an important source of knowledge for the process of creating an effective cooperation in the area of knowledge transfer between science-business. This represents the enterprises ability to compete in modern economic space, using the know-how available in the business environment.
Contributors
 • Politechnika Opolska
References
 • Adamska M. (2015): Ewolucja koncepcji kapitału intelektualnego. „Przegląd Nauk Stosowanych”, nr 9, s. 10–22.
 • Adamska M., Dymek Ł., Szewczuk-Stępień M. (2016): Uwarunkowania sukcesu projektu w obszarze transferu wiedzy — studium przypadku. [w:] H. Brandenburg i P. Sekuła (red.): Projekty regionalne i lokalne. Sukces projektu, Praca Naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Bromski K. (red.) (2013): Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Dymek Ł., Adamska M. (2015): Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship — Synthesis of the Project Action Plan. [w:] K. Malik i Ł. Dymek (red.): Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivode­ship. Requirements for an Effective Cooperation, Warszawa, Difin SA.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2008): W kierunku społeczeństwa wiedzy — cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. „Przegląd Socjologiczny. Kwartalnik Polskiego Instytutu Socjologicznego”, t. 57, nr 3, s. 121–144.
 • Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J. (2010): Inteligentne organizacje. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości.
 • Kunasz M. (2006): Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. „Gospodarka Narodowa”, t. 17, nr 10, s. 33–48.
 • Lev B. (2001): Intangibles. Management, Measurement, and Reporting. Washington, D.C., Brookings Institution Press.
 • Makulska D. (2012): Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. [w:] J. Stacewicz (red.): Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, t. 88, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Samardžija V.n., Butković H. (2010): From the Lisbon Strategy to Europe 2020. Zagreb, Institute for International Relations.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66ddd46e-03b2-4527-9e0f-c2bec8a780ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.