PL EN


2010 | 1 | 121-132
Article title

УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА МУЗИКА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

Content
Title variants
PL
UKRAIŃSKA MUZYKA FORTEPIANOWA JAKO ZJAWISKO KULTURY XX WIEKU
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Ukraińska muzyka fortepianowa jako integralny element i czynnik toŜsamości europejskiej kultury artystycznej ukształtowała się w końcu XX wieku. Bazą do powstania tego gatunku muzyki były narodowy folklor oraz europejskie tradycje romantyczne, asymilowane przez ukraińskich kompozytorów końca XIX wieku. Panujące w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku wpływy muzyki rosyjskiej i europejskiego modernizmu, a następnie narzucone w drugim trzydziestoleciu sztywne ramy realizmu socjalistycznego zostały następnie przezwycięŜone dzięki pojawieniu się tzw. nurtu „ukraińskiej awangardy”. W ostatnim trzydziestoleciu minionego wieku charakterystyczne dla ukraińskiej muzyki fortepianowej stały się jej następujące właściwości: „intertekstualność” jako jedna z moŜliwości odczytania na nowo tradycji; „nowa ludowa fala”, w ramach której współczesny język kompozytorski syntetyzuje archaiczne melodie ludowe, rytmy tańców narodowych oraz struktury muzyczne typowe dla ukraińskiej muzyki; „gra z tradycją” na poziomie epok czasowych, stylów, gatunków i form muzycznych; „polistylizm” jako metajęzyk, który łączy w sobie wszystkie osiągnięcia kulturalne z przeszłości i teraźniejszości. W ramach tego nurtu muzycznego nastąpił wzrost zainteresowań muzycznej elity pradawnymi wartościami narodu ukraińskiego, w szczególności religijnymi ideałami rozumianymi jako wyŜsze symbole duchowości.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
121-132
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Суми Україна
References
 • Гуревич П., Ментальность, менталитет, [в:] П. Гуревич, Культурология. XX век. Энциклопедия, т. 2, Санкт-Петербург 1998
 • Зінькевич О., Український авангард, „Музика” 1992, № 4
 • Клин В., О музыке, Київ 1985
 • Клин В.Л., Українська радянська фортепіанна музика (1917-1977), Київ 1980
 • Козаренко О., Деякі тенденції розвитку національної музичної мови у першій третині ХХ-го століття, [в:] тегож, Українське музикознавство, Київ 1998
 • Кушнірук О., Імпресіонізм в українській музиці, [в:] тегож, Мова і культура: Мат-ли п’ятої міжн. наук. конф, т. IV, Київ 1997
 • Лавринович Л., Сучасний український постмодернізм – напрям? стиль? метод?, „Слово і час” 2001, № 1 (481)
 • Мовчан Р., Зарубіжні моделі й національна специфіка, „Слово і час” 1999, № 3
 • Рябуха Н., Семантичні функції жанру мініатюри в музичній культурі, [в:] Н. Рябухаб, Культура України: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – Мистецтвознавство. Філософія, Харків 2002
 • Тышко С., Мамаев С., Странствия Глинки: комментарий к „Запискам”, ч. І, Київ 2000
 • Черкашина Л., Українська „культура серця” в образах і символах національного фольклору, „Народна творчість та етнографія” 2001, № 3
 • Ярко М., Естетика романтизму та романтичні традиції в українській музичній культурі ХХ століття: проблеми інтерпретації, [в:] тегож, Романтизм у культурній генезі: Збір. мат-лів міжнар. конф. Німецький романтизм і європейська культура ХХ ст., Дрогобич 1998
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-1226
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74814748-3cd1-4e9a-83f1-bf3363249e96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.