PL EN


2016 | 4 | 93 - 101
Article title

Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia

Content
Title variants
EN
Teacher’s competences in the context of education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono sprawy związane z procesem kształcenia, który realizowany jest różnymi sposobami i za pomocą rozmaitych środków dydaktycznych. Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz zdolność do współpracy w relacjach międzyludzkich wiążą się z kompetencjami wychowawczymi i społecznymi. Nauczyciel powinien dysponować wiedzą na temat istoty zasad, metod i form realizacji procesu kształcenia oraz powinien zorganizować warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, tak by wykorzystać inicjatywę młodzieży do samodzielnych poszukiwań w gąszczu wielu aktualnie dostępnych źródeł
EN
The paper discusses issues related to the educational process which is implemented in various ways and by means of various teaching methods. The ability to recognize students’ needs and the ability to cooperate in social relationships are associated with educational and social competences. A teacher should have the knowledge of the nature of principles, methods and forms of implementing the teaching process and he/she should arrange appropriate conditions for students to acquire knowledge independently and use the initiative of the young to independently explore ‘the jungle’ of many currently available sources
Year
Volume
4
Pages
93 - 101
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Bendyk E. 2006. „Innowacje głupcze”, Polityka Nr 36 (2570)
 • Denek K. 2008. „Edukacja jutra”, Homines Hominibus nr 1(4)
 • Denek K. 2000. Kompetencje nauczycieli w kontekście wyzwań XXI wieku i potrzeb reformy systemu edukacji w Polsce. W Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce, red. Kazimierz Wenta. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Hyżak B. 2005. Kompetencje i umiejętności nauczycieli wobec wyzwań XXI wieku. W Edukacja jutra. XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. Franciszek Bereźnicki, Kazimierz Denek. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński
 • Kołodziejska D. 2003. „Freinet a współczesna pedagogika”, Nowe w Szkole nr 7-8
 • Kopaliński W. 2000. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, „Świat Książki”, Warszawa: Świat Książki
 • Krochmalska-Gawrosińska E. 2005. Henryk Rowid – kreator idei pedagogicznych w Polsce okresu Dwudziestolecia Międzywojennego. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie
 • Kwaśnica R. 2003. Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W Pedagogika. podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Kwiatkowska H. 2008. Pedeutologia. Warszawa: WAiP
 • Okoń W. 2004. Nowy słownik pedagogiczny. Wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 • Olszak A. 2001. Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Stech K. 2002. Kompetencje zawodowe nauczyciela – spojrzenia na problem W Kompetencje nauczyciela- wychowawcy, red. K. Ferenz, E. Kozioł. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J. 2003. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: Wydawnictwo eMPi2
 • Szopiński J. 2004. Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe, , Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Sztompka P. 2007. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78d53408-712c-4bfc-a77c-ec8866042e00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.