PL EN


2019 | 29 | 35-65
Article title

Innowacyjne rozwiązania finansowe dla inteligentnego rozwoju miast

Content
Title variants
EN
Innovative financial solutions for intelligent urban development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań nad zmianami społeczno-ekonomicznymi w polskich miastach w kontekście wyzwań związanych ze zmianami technologicznymi. Metody klasycznej analizy ekonometrycznej połączono w artykule z zastosowaniem sieci neuronalnej dla zidentyfikowania prawidłowości rozwojowych w siedmiu dużych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Kielcach. Wykonane badania dostarczają mieszanych przesłanek na temat tendencji na przyszłość, zwłaszcza w zakresie demografii. Pewne są jednak dwa zjawiska: wzrost skłonności do zakładania nowych przedsiębiorstw oraz spadek udziału wydatków inwestycyjnych w budżetach miejskich. Symulacja za pomocą sieci neuronalnej wskazuje na możliwość szybkiej eksplozji demograficznej badanych miast, mimo obecnej stagnacji, oraz możliwość dalszego, znacznego wzmocnienia zachowań przedsiębiorczych. W konkluzji artykułu omawiany jest zarys rozwiązania finansowego wykorzystującego zaobserwowane tendencje. Rozwiązanie to łączy elementy funduszu inwestycyjnego z crowdfundingiem (finansowanie społecznościowe).
EN
This article studies socio-economic changes in Polish cities in the context of technological change and the resulting challenges. Classical econometric analysis has been combined with a neural network, in order to define development patterns in seven big Polish cities: Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łodź and Kielce. The study provides mixed indications concerning future tendencies, specifically as regards demographics. Still, two phenomena are certain: a growing tendency to start new businesses, and a decrease in the relative importance of investment outlays in municipal budgets. A simulation with a neural network indicates the possibility of a demographic explosion, despite the present stagnation, as well as a further, strong increase in the incidence of entrepreneurial behaviour. In the conclusion, this article outlines a financial solution that the observed tendencies, and combines crowdfunding with an investment fund.
Year
Issue
29
Pages
35-65
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
author
 • Społeczna Akademia Nauk
References
 • Agrawal A., Catalini C., Goldfarb A., 2014, Some simple economics of crowdfunding, Innovation Policy and the Economy, 14, 1, s. 63-97.
 • Akande A., Cabra, P., Gomes P., Casteleyn S., 2019, The Lisbon ranking for smart sustainable cities in Europe, Sustainable Cities and Society, 44, s. 475-487.
 • Ameen R.F.M., Mourshed Monjur, Li, Haijiang, 2015, A critical review of environmental assessment tools for sustainable urban design, Environmental Impact Assessment Review, 55, s. 110-125, https://doi.org/10.1016/j.eiar.2015.07.006.
 • Armour J., Enriques L., 2018, The promise and perils of crowdfunding: Between corporate finance and consumer contracts, The Modern Law Review, 81, 1, s. 51-84.
 • Braudel F., 1992, Civilization and capitalism, 15th-18th century, vol. 2: The wheels of commerce, University of California Press.
 • Braudel F., 1985, Civilisation and Capitalism, vol. 1: The Structures of Everyday Life, William Collins & Sons, London, s. 525-540.
 • Chand A. V. M., Anumitra V., 2018, Place Based Approach to plan for Resilient Cities: a local government perspective, Procedia Engineering, 212, s. 157-164.
 • Chen Z., Pan J., Wang L., Shen X., 2016, Disclosure of government financial information and the cost of local government’s debt financing – Empirical evidence from provincial investment bonds for urban construction, China Journal of Accounting Research, 9, 3, s. 191-206.
 • De Vincenzo I., Massari G. F., Giannoccaro I., Carbone G., Grigolini P., 2018, Mimicking the collective intelligence of human groups as an optimization tool for complex problems, Chaos, Solitons & Fractals, 110, s. 259-266.
 • Drucker P.F., 2012, The practice of management, Routledge.
 • Drucker P.F., 1986, Management: Tasks, responsibilities, practices, Truman Talley Books.
 • Dyr T., 2015, Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 16, s. 50-56.
 • Edgerton D., 2011, The shock of the old: Technology and global history since 1900, Profile Books Ltd.
 • El Ghorab H. K., Shalaby H. A., 2016, Eco and Green cities as new approaches for planning and developing cities in Egypt, Alexandria Engineering Journal, 55, 1, s. 495-503.
 • Evans D. K., Holtemeyer B., Kosec K., 2019, Cash transfers increase trust in local government, World Development, 114, s. 138-155.
 • Forbes H., Schaefer D., 2017, Guidelines for successful crowdfunding, Procedia CIRP, 60, s. 398-403.
 • Fuentes S. F., Borreguero J. H., 2018, Institutional capacity in the accounting reform process in Spanish local governments, Revista de Contabilidad (Spanish Accounting Review), 21, 2, s. 188-195.
 • Garde A., 2009, Sustainable by design? Insights from U.S. LEED-ND pilot projects, Journal of the American Planning Association, 75, 4, s. 424-440.
 • Goovaerts P., Van Biesbroeck H., Van Tilt T., 2014, Measuring the effect and efficiency of city marketing, Procedia Economics and Finance, 12, s. 191-198.
 • Hornuf L., Schwienbacher A., 2018, Market mechanisms and funding dynamics in equity crowdfunding, Journal of Corporate Finance, 50, s. 556-574.
 • Isufaj M., 2014, Decentralization and the increased autonomy in Local Governments, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, s. 459-463.
 • Jankowska M., 2015, Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta –przykład Wiednia, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42, 2, s. 173-182.
 • Juhola S., 2018, Planning for a green city: The Green Factor tool, Urban Forestry & Urban Greening, 34, s. 254-258.
 • Koszel M., Bartkowiak P., 2017, Typy koopetycji międzygminnej w polskich obszarach metropolitalnych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 5, 9, s. 21-36.
 • Kumar A., 2016, The State of European Cities 2016: Cities leading the way to a better future, European Commission.
 • Kumaran D., Melo H. L., Duzel E., 2012, The emergence and representation of knowledge about social and nonsocial hierarchies, Neuron, 76, 3, s. 653-666.
 • Mauher M., Obersnel V., 2007, January, Intelligent City Balanced Scorecards for the City of Rijeka, In MIPRO 2007, 30th Jubilee International Convention.
 • Nikolić D., 2015, Practopoiesis: Or how life fosters a mind, Journal of Theoretical Biology, 373, s. 40-61.
 • Nowicka K., 2014, Smart City – miasto przyszłości, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, s. 1233-1238.
 • Panya N., Poboon C., Phoochinda W., Teungfung R., 2018, The performance of the environmental management of local governments in Thailand, Kasetsart Journal of Social Sciences, 39, 1, s. 33-41.
 • Parsons T., Shils E. A., Smelser N. J. (eds.), 1965, Toward a general theory of action: Theoretical foundations for the social sciences, Transaction publishers.
 • Pulvermüller F., 2013, How neurons make meaning: brain mechanisms for embodied and abstract-symbolic semantics, Trends in Cognitive Sciences, 17, 9, s. 458-470.
 • Rahman M. H., Chin H. C., 2013, A balanced scorecard for performance evaluation of sustainable urban transport, International Journal of Development and Sustainability, 2, 3, s. 1671-1702.
 • Randa F., Tangke P., 2015, Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability To Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja), Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, s. 665-672.
 • Rupeika-Apoga R., Danovi A., 2015, Availability of alternative financial resources for SMEs as a critical part of the entrepreneurial eco-system: Latvia and Italy, Procedia Economics and Finance, 33, s. 200-210.
 • Sałabun W., Karczmarczyk A., 2018, Using the COMET Method in the Sustainable City Transport Problem: An Empirical Study of the Electric Powered Cars, Procedia Computer Science, 126, s. 2248-2260.
 • Savelyev A., 2017, Contract law 2.0:‘Smart’contracts as the beginning of the end of classic contract law, Information & Communications Technology Law, 26, 2, s. 116-134.
 • Sedmihradská L., 2015, Budget transparency in Czech local government, Procedia Economics and Finance, 25, s. 598-606.
 • Sikora-Fernandez D., 2013, Koncepcja „smart city” w założeniach polityki rozwoju miasta – polska perspektywa, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 290, s. 83-94.
 • Sitzia S., Zheng J., 2018, Group behaviour in tacit coordination games with focal points: An experimental investigation (No. 17-02R), School of Economics, University of East Anglia, Norwich, UK.
 • Sloman A., 1993, Prospects for AI as the general science of intelligence. Prospects for artificial intelligence, lOS Press, Amsterdam, s. 1-10.
 • Smith A., 1776, An inquiry into the wealth of nations, Strahan and Cadell, London.
 • Staš D., Lenort R., Wicher P., Holman D., 2015, Green Transport balanced scorecard model with analytic network process support, Sustainability, 7, 11, s. 15243-15261.
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., 2012, Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 721, 29, s. 97-109.
 • Stradner J., Thenius R., Zahadat P., Hamann H., Crailsheim K., Schmickl T., 2013, Algorithmic requirements for swarm intelligence in differently coupled collective systems, Chaos, Solitons&Fractals, 50, s. 100-114.
 • Szymańska D., Korolko M., 2015, Inteligentne miasta: idea, koncepcje i wdrożenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 11-65.
 • Tomaszewska E. K., 2015, Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41, 2.
 • Toynbee J. A., 1946, Study of history, Oxford University Press.
 • Turchin P., 2003, Complex population dynamics: a theoretical/empirical synthesis, Monographs in Population Biology, 35, Princeton University Press.
 • Waśniewski K., 2017, Financial Equilibrium in the Presence of Technological Change, Journal of Economics Library, 4, 2, s. 160-171.
 • Waśniewski K., 2017, Settlement by energy – Can Renewable Energies Sustain Our Civilisation? International Journal of Energy and Environmental Research, 5, 3, s. 1-18.
 • Weber M., 1922, 1978, Economy and society, University of California Press, Berkeley.
 • Witkowski J., Kiba-Janiak M., 2014, The role of local governments in the development of city logistics, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 125, s. 373-385.
 • Zink C. F., Tong Y., Chen Q., Bassett D. S., Stein J. L., Meyer-Lindenberg A., 2008, Know your place: neural processing of social hierarchy in humans, Neuron, 58, 2, s. 273-283.
 • http://www.startuphubs.eu [dostęp 12.04.2019].
 • https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS [dostęp 12.04.2019].
 • https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.POP.TOTL&country= [dostęp 13.04.2019].
 • https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.URB.TOTL.IN.ZS&country=[dostęp 13.04.2019].
 • https://www.urenio.org/2017/03/23/2017-global-startup-ecosystem-report/ [dostęp 28.01.2019].
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [dostęp 10.04.2019].
 • https://www.kickstarter.com/ [dostęp 7.06.2019].
 • https://www.startengine.com/ [dostęp 7.06.2019].
 • https://polakpotrafi.pl [dostęp 7.06.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b2409c3-0b48-4e59-b5ea-3963092a0f51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.