PL EN


2020 | 1 (53) | 283-298
Article title

Instytucja Wysokiego Przedstawiciela ONZ w strukturach państwow ych Bośni i Hercegowiny – ujęcie ilościowe

Content
Title variants
EN
UN High Representative Within the Bosnia and Herzegovina State’s Authorities – Quantification
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza pozycji Wysokiego Przedstawiciela ONZ w ramach struk-tur państwowych Bośni i Hercegowiny pod kątem wydawanych decyzji. Instytucja ta jest na tyle oryginalna i niepowszechna, że jej charakter i funkcjonowanie był i jest przed-miotem wielu dyskusji. Artykuł analizuje aktywność Wysokiego Przedstawiciela od mo-mentu ustanowienia i na tej podstawie wyciąga wnioski co do teraźniejszości i przyszłości tej instytucji. Ponadto zaznacza główne tendencje w zakresie oceny działalności Wyso-kiego Przedstawiciela oraz kierunki modyfikacji tej instytucji, które eliminują zarzuty o braku demokratyczności czy konstytucyjności tego organu. Nie tylko wypełnia niszę w omawianej tematyce, aktualizuje też dotychczas przeprowadzone badania z zakresu aktywności Wysokiego Przedstawiciela.
EN
The aim of this article is to analyze the position of the UN High Representative within the state structures of Bosnia and Herzegovina in terms of quantity. This institution is so unique that its character and functioning have been the subject of many discussions. The article analyzes activities of the High Representative since establishment and on this basis conclusions were drawn regarding the present and future of this institution. Main trends in the evaluation of the High Representative’s activities altogether were also men-tioned with proposed ways of modification of this institution in directions that elimi-nate allegations about the lack of democracy or constitutionality of this body. This arti-cle not only fills the niche in the subject matter, but updates the research conducted so far regarding to the field of the High Representative’s activity.
Year
Issue
Pages
283-298
Physical description
Dates
published
2020-02-29
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Bojkov V.D., Democracy in Bosnia and Herzegovina: Post-1995 Political System and its Functioning, „Southeast European Politics” 2003, vol. IV, No. 1.
  • Knaus G., Martin F., Lessons from Bosnia and Herzegovina. Travails of the European Raj, „Journal of Democracy”, vol. 14, No. 3.
  • Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją a demokracją konsocjalną, Warszawa 2012.
  • Sochacki S., Bośnia i Hercegowina 1995–2012. Studium politologiczne, Toruń 2015.
  • Stanisławski W., Szpala M., Bośniacki chaos. Źródła kryzysu politycznego we współczesnej Bośni i Hercegowinie, „Prace OSW” 2009, nr 31.
  • Starčević-Srkalović L., The Democratisation Process in Post-Dayton Bosnia and Herzegovina and the Role of the European Union, Baden-Baden 2010.
  • Steiner Ch., Ademović N. i in., Constitution of Bosnia and Herzegovina. Commentary, Sarajewo 2010.
  • Woehrel S., Bosnia: Current Issues and U.S. Policy, CSR Report for Congress, luty 2012.
  • Vogel T.K., Bosnia and Herzegovina. The Challenge of Legitimacy, „Working Paper” 2006, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b69b452-a962-4de1-953a-d3cfb8b5f40f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.