PL EN


2013 | 3 (344) | 47-61
Article title

Konsumpcja i ceny żywności pod presją spowolnienia gospodarczego

Content
Title variants
EN
Food Consumption and Prices under the Pressure of Economic Slowdown
RU
Потребление и цены продуктов питания под нажимом экономического спада
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niekorzystne uwarunkowania w gospodarce światowej, kryzys zadłużeniowy i recesja w strefie euro doprowadziły do spowolnienia polskiej gospodarki. Znalazło to odzwierciedlenie w osłabieniu tempa wzrostu PKB, nasileniu się negatywnych zjawisk na rynku pracy, pogorszeniu sytuacji dochodowej ludności, wyhamowaniu popytu konsumpcyjnego i spadku popytu na żywność. Potwierdzeniem niekorzystnych tendencji w rozwoju popytu na żywność są dane makroekonomiczne GUS o spożyciu w sektorze gospodarstw domowych, statystyki sprzedaży żywności i wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Pod wpływem nasilającej się bariery popytu spadły ceny detaliczne artykułów żywnościowych oraz ceny surowców rolniczych w ostatnich miesiącach 2012 roku Utrzymująca się spadkowa tendencja popytu na żywność będzie głównym czynnikiem hamującym tempo wzrostu cen artykułów żywnościowych w 2013 roku.
EN
The unfavourable determinants in the global economy, the debt crisis and recession in the Eurozone have led to slowdown of the Polish economy. This is reflected in weakening of the GDP growth rate, increase of negative phenomena in the labour market, aggravation of the population’s income situation, slowdown in consumer demand and decline of demand for food. The unfavourable trends in development of demand for food are confirmed by the CSO’s macroeconomic data on consumption in the sector of households, the statistics of sales of food and results of surveys of households’ budgets. Under the influence of growing demand barrier, there have dropped retail prices for food articles as well as prices for agricultural commodities in the last months of 2012. The continuing downward trend in demand for food will be the main factor limiting the rate of growth of prices for foods in 2013.
RU
Неблагоприятные обусловленности в мировой экономике, кризис задолженности и рецессия в еврозоне привели к замедлению роста польской экономики. Это нашло свое отражение в ослаблении динамики роста ВВП, усиле- нии отрицательных явлений на рынке труда, ухудшении положения населения в сфере доходов, приторможении потребительского спроса и в снижении спроса на продукты питания. Неблагоприятные тенденции в развитии спроса на продукты питания подтверждаются макроэкономическими данными ЦСУ о потреблении в секторе домохозяйств, статистиками продажи продуктов питания и результатами обследований бюджетов домохозяйств. Под влияни- ем возрастающего барьера спроса в последние месяцы 2012 года снизились розничные цены продовольственных товаров и цены сельскохозяйственного сырья. Удерживающаяся тенденция к снижению спроса на продукты питания будет главным фактором, тормозящим темпы роста цен продовольственных товаров в 2013 г.
Year
Issue
Pages
47-61
Physical description
Dates
published
2013-05-2013-06
Contributors
References
  • Ceny i zakupy (2012), Komunikat z badań BS/161/2012CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl [dostęp: kwiecień 2013].
  • Popyt na żywność. Stan i perspektywy (2013), seria: Analizy Rynkowe, nr 14, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 (2012), GUS, Warszawa.
  • Rynek mięsa. Stan i perspektywy (2012), seria: Analizy Rynkowe, nr 43, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  • Strategia oszczędzania na artykułach codziennego użytku, ARC Rynek i Opinia, http:// http://www.arc.com [dostęp: kwiecień 2013].
  • Świetlik K. (2012), Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce w ostatnich latach, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
  • "World Economic Outlook" (2012), IMF, Washington.
  • "World Economic Outlook Update" (2013), IMF, Washington.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f929d79-3ffe-449c-b081-da2eecfe2508
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.