PL EN


2014 | 7 | 4(25) | 197-213
Article title

Współczesna kobieta a edukacja i rynek pracy

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Rola kobiety na przestrzeni wieków zmieniała się. Jednakże nigdy wcześniej kobieta nie była tak samodzielna i niezależna jak obecnie. Dostęp do edukacji i rynku pracy dla kobiety współczesnej jest nieporównywalnie łatwiejszy niż w minionych wiekach. W Unii Europejskiej w 2009 r. na 100 studiujących mężczyzn przypadały średnio 124 kobiety. W Polsce w roku 2011 wśród osób w przedziale wiekowym 25-64 lata 27,6% stanowiły kobiety z wykształceniem wyższym, a 19,8% mężczyźni. Także na poziomie studiów podyplomowych i doktoranckich odnotowuje się przewagę studiujących kobiet. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, rosną także aspiracje zawodowe kobiet. Badania wykazują jednak, iż płeć nadal stanowi przeszkodę w osiąganiu aspiracji zawodowych wielu wykształconych kobiet.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
References
 • Balcerzak-Paradowska B. (red.), Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym. Sytuacja zawodowa i rodzinna, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” A. Bączkowskiego i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 2014
 • Chłoń-Domińczak A. (red.), Raport o stanie edukacji 2012, Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2013
 • Deklaracja o sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r. Nr 10, poz. 71)
 • Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz. U. L 204 z 26.7.2006)
 • EACEA, P9, Eurydice, Key Data on Education in Europe 2012, Brussels 2012
 • EACEA, P9, Eurydice, Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012, Bruksela 2012
 • Europejska Karta Społeczna, należąca do systemu aktów prawnych Rady Europy z dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 1999 r. Nr 8, poz. 67)
 • Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości Federowicz M., Sitek M. (red.) Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2013
 • Frankel L.P., Grzeczne dziewczynki nie awansują, Wydawnictwo HELION. Gliwice 2005
 • Geske Dijkstra, J. Plantega (red.), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2003
 • Górowska-Fells M. (oprac.), Edukacja zróżnicowana na płeć, Polskie Biuro Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa 2007
 • http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-prac y/sytuacja-kobiet-na-rynku-pracy/(pobrano 16.05.2014 r.)
 • Kalinowska-Nawrotek B., Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2005
 • Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 16 lipca 1997 roku Nr 78, poz.483)
 • Kuklińska K.L., Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet. Difin. Warszawa 2012
 • Kust I., Edukacja ustawiczna jako wyzwanie współczesnego społeczeństwa obywatelskiego, H. Marek, Zduniak A. (red. nauk.), Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu. Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2014
 • Kust I., Wyzwania dla edukacji permanentnej wobec zmieniającego się rynku pracy (w): I. Janicka, M. Znajmiecka - Sikora (red.) Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2014
 • Małe Roczniki Statystyczne GUS w latach 2010, 2011, 2012,2013
 • Meulders D., Plasman O., Plasman R., Nietypowe formy zatrudnienia w Unii Europejskiej (w): E. Geske Dijkstra, J. Plantega (red.), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2003
 • Michalak-Dawidziuk J., Kreowanie bezpiecznego rynku pracy w świetle polskich i europejskich norm prawnych, M. Kuć, T. Węglarz, (red. nauk.), Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu. Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Tom 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2014
 • Michalak-Dawidziuk J., Znaczenie rodziny w procesie dokonywania wyboru zawodu przez uczniów (w): I. Janicka, M. Znajmiecka - Sikora (red.) Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2014
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 27 września 1996 r., nr 166, poz. 545 z ostatnimi zmianami;Dz. U. z 2002 roku, nr 127, poz. 1092)
 • Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz. U. nr 60, poz. 277 z późn. zm.)
 • Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r.Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • Zaworska-Nikoniuk D., Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XIXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90784008-a4c1-4033-b459-f9ddd3b8bee8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.