Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 39 | 2 | 23-34

Article title

Pojęcie „pamiątki” w modlitwie eucharystycznej źródłem zaangażowania chrześcijańskiego

Content

Title variants

EN
The Concept of “Remembrance” in the Eucharistic Prayers as a Source of Christian Commitment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pojęcie „pamiątki” w modlitwie eucharystycznej niesie ze sobą bogactwo, które wyłania się zarówno z Pisma Świętego, jak i ze sposobu, w jaki Kościół realizował liturgicznie Jezusowy nakaz „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19b; 1Kor 11,24-25). Bogactwo to stało się punktem wyjścia dla podjętej w artykule refleksji na temat sposobu, w jaki anamneza przekłada się na egzystencję chrześcijanina zarówno na poziomie osobistym, jaki i wspólnotowym, stanowiąc źródło „kultu duchowego” czy „służby Bożej” (Rz 12,1). Studium koncentruje się na interakcji zachodzącej pomiędzy „pamiątką” i duchowym kultem Chrystusa i Kościoła, pomiędzy „pamiątką” i koinonią, „pamiątką” i diakonią oraz „pamiątką” i misją.
EN
The concept of “remembrance” is present in the Eucharistic Prayers. It conveys a richness that emerges from both Sacred Scripture and the manner in which the Church fulfils Jesus’ directive to “do this in remembrance of me” (Lk 22:19(b); 1.Cor 11:24,25) in its Liturgy. This richness became a starting point for the article’s reflection on the manner in which anamnesis translates into Christian personhood, both at a personal and community level. Anamnesis gives source to spiritual worship (Rm 12:1). This study focuses on the interaction between “remembrance” and spiritual worship (of Christ and Church), between “remembrance” and ‘koinonia’, between “remembrance” and ‘diakonia’, and between “remembrance” and mission.

Year

Volume

39

Issue

2

Pages

23-34

Physical description

Dates

issued
2018-06-30

References

 • Catella, Alceste. 1996. Liturgia ed evangelizzazione: prospettive attuali. W: Liturgia e evangelizzazione nell’epoca dei Padri e nella Chiesa del Vaticano II. Studi in onore di Enzo Lodi, red. Ermenegildo Manicardi i Fabio Ruggiero, 479-497. Bologna: Edizioni Dehoniane.
 • Cavagnoli, Gianni. 1990. Dimensione «agapica» nella liturgia attuale, dimensione «liturgica» nella carità. Rivista Liturgica, 77(6), 526-538.
 • Cavagnoli, Gianni. 2005. Radunati nel giorno del Signore. Rivista di Pastorale Liturgica, 254(1), 17-27.
 • Cervera, Jesus Castellano. 2005. La celebrazione eucaristica fonte, culmine e modello della vita spirituale nella chiesa. La sapienza della croce, 20(1), 3-28.
 • Cibien, Carlo. 2001. Preghiere eucaristiche. W: Liturgia, I Dizionari San Paolo, red. Domenico Sartore, Achille Maria Triacca i Carlo Cibien, 1511-1530. Cinisello Balsamo (Milano): Edizioni San Paolo.
 • Costa, Eugenio. 1974. La celebrazione: fonte e culmine della vita spirituale. Rivista Liturgica, 61(3), 372-380.
 • Franciszek. 2013. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”.
 • Giraudo, Cesare. 1984. Celebrare l’eucaristia per costruire la chiesa. La categoria dell’autocomprensione sacramentale della chiesa. Rivista liturgica, 71(1), 87-101.
 • Giraudo, Cesare. 1989. Eucaristia per la Chiesa. Prospettive teologiche sull’eucaristia a partire dalla “lex orandi”. Roma: Gregorian University Press i Brescia: Morcelliana.
 • Giraudo, Cesare. 2005. L’eucaristia come diaconia. Dal servizio cultuale al servizio caritativo. Rassegna di Teologia, 46(4) 519-546.
 • Jan Paweł II. 1993. Encyklika „Veritatis splendor”.
 • Jan Paweł II. 2003. Encyklica „Ecclesia de Eucharistia”.
 • Jan Paweł II. 2004. List apostolski „Mane nobiscum Domine”.
 • Jeżyna, Krzysztof. 2002. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Léon-Dufour, Xavier. 1983. Condividere il pane eucaristico secondo il Nuovo Testamento, tłum. Mario Carè. Torino: Leumann LDC.
 • Lubac de, Henri. 1982. Corpus Mysticum. L’eucarestia e la chiesa del medioevo, tłum. Luigi Rosadoni. Milano: Jaca Book.
 • Maggiani, Silvano. 2000. Il linguaggio rituale nella celebrazione eucaristica: dalla comunione al servizio. Rivista Liturgica, 87(3), 459-469.
 • Marsili, Salvatore. 1983. Teologia della celebrazione dell’eucaristia. W: Anamnesis, vol. III/2: La liturgia, Eucaristia: teologia e storia della celebrazione, red. Salvatore Marsili, 9-186. Casale Monferrato: Marietti.
 • Mazza, Enrico 1996. La liturgia come «mimesis» di Cristo. W: Liturgia e evangelizzazione nell’epoca dei Padri e nella Chiesa del Vaticano II. Studi in onore di Enzo Lodi, red. Ermenegildo Manicardi i Fabio Ruggiero, 449-478. Bologna: Edizioni Dehoniane.
 • Mazza, Enrico. 2007. La liturgia come “anàmnesis”: una nozione da riesaminare? Didaskalia, 37(2), 13-26.
 • Militello, Cettina. 2003. La Chiesa «il Corpo Crismato». Trattato di ecclesiologia. Bologna: Edizioni Dehoniane.
 • Mszał Rzymski dla diecezji polskich. 20102. Poznań: Pallottinum.
 • Nagórny, Janusz. 2009. Etyka Przymierza Starego Testamentu. Próba ustalenia zasadniczej problematyki moralnej, red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko i Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Nagórny, Janusz. 2011. Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko i Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Orędzie Wielkanocne. 20102. W: Mszał Rzymski dla diecezji polskich, 155-167. Poznań: Pallottinum.
 • Paweł VI. 1975. Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”.
 • Rocchetta, Carlo. 1986. Celebrare il mistero do Cristo. Dall’unicità dell’evento alla molteplicità delle forme liturgiche e alla risonanza nella vita. W: Riuniti per fare memoria del Signore risorto. Senso, arte e prassi della celebrazione liturgica, red. Rinaldo Falsino, 38-59. Milano: Edizioni O.R.
 • Sobór Watykański II. 1963. Konstytucja o Liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”.
 • Święta Kongregacja Obrzędów. 1967. Instrukcja „Eucharisticum mysterium”.
 • Sorci, Pietro. 2005. Celebrare l’eucaristia: alla sorgente della comunità cristiana. Rivista liturgica, 92(3), 385-399.
 • Ruffini, Ernesto. 1979. Celebrazione liturgica. W: Nuovo Dizionario di Spiritualità, red. Stefano De Fiores i Tullo Goffi, 154-176. Roma: Edizioni Paoline.
 • Vezzoli, Ovidia. 2017. Il culto spirituale. Tracce per una interpretazione liturgica di Rm 12,1. Rivista di vita spirituale, 71(4), 469-487.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95f77f69-8de7-4245-a10d-355b51d13338
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.