Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 40 | 2(T) WCZESNA DOROSŁOŚĆ PROBLEMY SPOŁECZNE, RYZYKO I ZASOBY ZDROWOTNE, ZATRUDNIENIE | 48-53

Article title

INNOWACYJNY MODEL INTERWENCJI W PROJEKCIE „DOROSŁOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, PRACA”

Selected contents from this journal

Title variants

EN
INNOVATIVE MODEL OF INTERVENTION IN THE PROJECT „ADULTHOOD, INDEPENDENCE, WORK”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opisywany projekt to nowatorskie podejście do problemu wejścia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w samodzielność. Celem projektu jest wypracowanie skutecznej metody wczesnej interwencji socjalnej we współpracy trójsektorowej – publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców, a także podniesienie kompetencji społecznych młodzieży ułatwiających znalezienie pierwszej pracy oraz jej utrzymanie. Grupę docelową (odbiorców projektu) stanowią wychowankowie domów dziecka i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym spoza placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 15–25 lat. Aktualnie zakończono prace nad strategią i modelem wdrażania pomocy. Niniejszy artykuł prezentuje rezultaty osiągnięte przez partnerstwo projektowe na tym etapie pracy.
EN
A project leader – West Pomeranian Regional Development Agency S.A. and its partners: Municipal Family Support Centre in Szczecin, District Labour Office in Police and „SOS for a Family” association in Szczecin, under the agreement with Human Resources Development Centre in Warsaw, carry out the innovative project titled „Adulthood, Independence, Work” from July 2012 till August 2014. The project is being addressed to young people, endangered with a social exclusion and a Human Capital Programme of the European Social Fund finances it. The article presents goals, aims and expected results as well. Special attention was paid to problems and needs (to which this project replies), to a model of the planned support of young people, as well as to importance of partnership cooperation in order to prevent from a social exclusion of a target group. The key offer of this project is to establish professional assistants in the support system. Their role will be to accompany young people, when they begin their careers, so that risk factors and resources will be well balanced, at the time when they become independent.

Contributors

 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
author
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Fundacja Dzieci Niczyje, Studenckie koło naukowe badań marketingowych UW (2012), Sytuacja dzieci przebywających w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, baza publikacji on-line Fundacji Dzieci Niczyje [dostęp 20.06.2013].
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (2013), Raport: Badanie wychowanków domów dziecka i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15–25 lat wraz z rodzinami oraz przedsiębiorców zatrudniających pracowników o niskich kwalifikacjach z terenu województwa zachodniopomorskiego, w celu określenia potrzeb tej grupy odbiorców w zakresie oczekiwanego wsparcia, w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście na rynek pracy, w trakcie tego procesu oraz w początkowym okresie zatrudnienia w ramach projektu „Dorosłość, samodzielność, praca”, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, EU Consult, Gdańsk, [poczta elektroniczna].
 • Raport z badania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym a używanie substancji psychoaktywnych (2009), badanie wykonane na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przez PBS DGA Spółka z o.o. Warszawa/Sopot.
 • Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy (2012), wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Warszawa.
 • Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim (2012), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin.
 • Dawid-Sawicka M. (2012), Czy każdy pracownik jest ważny? Sytuacja osób o niskich kwalifikacjach na polskim rynku pracy na podstawie raportu: „Pracownicy o niskich kwalifikacjach”, przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, PARP.
 • Badanie efektywności staży zawodowych. Raport końcowy z badań (2013), BIOSTAT, Szczecin.
 • STRONY INTERNETOWE
 • http://dsp.zarr.com.pl [dostęp 20.06.2013]
 • http://fdn.pl/badania [dostęp 20.06.2013]
 • http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/bwb/rada_konsultacyjna/RKPK_raport_2012.pdf [dostęp 20.06.2013]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96c0b705-9ff6-4080-9d52-a99995e9ad47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.