Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 371-386

Article title

Badanie diagnostyczne poziomu akceptacji dla odnawialnych źródeł energii wśród uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań poziomu akceptacji społecznej dla energii ze źródeł odnawialnych, przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lublina. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowania. Opracowany na potrzeby badań autorski kwestionariusz ankiety pozwolił na poznanie przekonań młodzieży na temat korzyści z energetyki wiatrowej, słonecznej, wodnej i uzyskiwanej z biomasy. Uczniowie ustosunkowali się do opinii dotyczących wpływu wymienionych źródeł energii na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Uzyskane wyniki badań wskazują na akceptację dla energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Ujawniają także, że duży odsetek młodzieży nie potrafi określić korzyści wynikających z energetyki odnawialnej. Porównując poziom poparcia dla energetyki ze względu na jej oddziaływanie na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, odnotowano pewne różnice. Uczniowie dostrzegają najbardziej pozytywne oddziaływanie energetyki odnawialnej na środowisko, najmniej zaś na społeczeństwo. Stwierdzono potrzebę podniesienia poziomu wiedzy uczniów głównie dotyczącej energetyki z biomasy oraz w zakresie wpływu energetyki odnawialnej na społeczeństwo.

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Ancygier A., Szulecki K., Energia lokalna – czyli odnawialna? Raport z badania akceptacji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach, http://www.academia.edu/5371251/_2013_Energia_lokalna_-_czyli_odnawialna_Raport_z_badania_akceptacji_dla_odnawialnych_zrodel_energii_i_perspe [dostęp 31.07.2014 r.].
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport PBS przygotowany dla Ministerstwa Środowiska, 2013, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_12/ee41d9c93bc700729faf03103120a38c.pdf [dostęp 31.07.2014 r.].
 • Akceptacja dorosłych Polaków dla energetyki wiatrowej i innych odnawialnych źródeł energii. Streszczenie raportu, Mroczek B. (red.), Szczecin 2011, http://psew.pl/files/raport_akceptacja.pdf [dostęp 31.07.2014 r.].
 • Norwisz J., Musielak T., Boryczko B., Odnawialne źródła energii – polskie definicje i standardy, „Rynek Energii” 2006, nr 1.
 • Odnawialne źródła energii, Oficjalna Strona Projektu Odnawialne źródła energii na Lubelszczyźnie – promocja i możliwości, serwisu prowadzonego przez Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, http://www.oze.bpp.lublin.pl [dostęp 31.07.2014 r.].
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dz. U. z 2005. Nr 203, poz. 1684, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CF8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.kobize.pl%2Fmaterialy%2Fmiedzynarodowe%2FProtokol_z_Kioto.doc&ei=i_3dU8urCIne7Ab25YG4CQ&usg=AFQjCNEijX9DXRUt-2LhuaVd-G6kXrkvLw&sig2=4aX10LSBDa0nAZi1W XPR_g&bvm=bv.72197243,d.ZGU [dostęp 31.07.2014 r.].
 • Raport TNS Polska dla AVAAZ, Zmiana klimatu i odnawialne źródła energii, https://avaazpress.s3.amazonaws.com/559_Zmiana_klimatu_TNS_Polska_Report.pdf [dostęp 31.07.2014 r.].
 • Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, Dz. U. 96.53.238, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.chronmyklimat.pl%2Fdownload.php%3Fid%3D113&ei=i_3dU8urCIne7Ab25YG4CQ&usg=AFQjCNEYkEcPrxLhKEt5xcH0dkTjnQGrlA&sig2=MntSCzyGKQP1kbAL1MIV1w&bvm=bv.72197243,d.ZGU [dostęp 31.07.2014 r.].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97e00dc6-b8a1-40f2-937a-19789addaa16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.