Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 72 | 1-2(320-321) | 211-215

Article title

Badać razem, pisać osobno

Title variants

EN
To Conduct Research Together, to Write Separately

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy kwestii uwspólnienia procesu tworzenia tekstowego opracowania wyników badań etnograficznych prowadzonych przez zespół badawczy. Autorzy omawiają doświadczenie wspólnego działania w dwóch projektach terenowych – pierwszy poświęcony był pamięci o stacjonowaniu wojsk radzieckich w Legnicy, drugi spotkaniom rocznicowym organizowanym w Prywatnym Muzeum Ludowego Wojska Polskiego i Pamiątek po Armii Radzieckiej im. gen. Ludwika Polańskiego prowadzonym przez Michała Sabadacha, które znajduje się w Uniejowicach koło Złotoryi (ok. 30 km od Legnicy). Wynikiem tego pierwszego, realizowanego w ramach grantu NCN Legnica – pamięć podzielonego miasta, było powstanie zespołu Spółdzielni Etnograficznej. Jedną z manifestacji wspólnotowości badań jest omawiany w artykule dziennik terenowy, będący zarazem zapisem doświadczenia terenowego jak i rodzajem gry między badaczami. Eksploracja imprez rocznicowych w Uniejowicach od początku była doświadczeniem wspólnotowym. Autorzy artykułu wskazują, jak wpływało to na generowanie wiedzy i koncepcji interpretacyjnych. W efekcie badacze Spółdzielni zdecydowali się na pisanie monografii o rozmytym autorstwie, posługując się metodami współtworzenia tekstów on line. Dynamika tego procesu i trudności, jakie napotkał zespół, stanowią temat ostatniej partii artykułu.
EN
The article concerns the mutualization of the textual creation of the outcome of ethnographic research conducted by a team. The authors discuss the experience of joint activity in the course of two field projects – the first about the Soviet army stationed in Legnica, and the second, conducted by Michał Sabadach, about anniversary meetings organised by the General Ludwik Polański Private Museum of the Polish People’s Army and Soviet Army Mementoes situated in Uniejowice near Złotoryja (ca. 30 kms from Legnica). The outcome of the first project, realised as part of a National Science Centre grant: Legnica – memory of a divided town, was the creation of an Ethnographic Cooperative. One of the manifestations of the communality of the studies is the field diary, discussed in the article, a record of field experiences and, simultaneously, a game of sorts conducted by the researchers. From the very onset the exploration of the anniversary events held in Uniejowice was such a communal experience. The authors of the article indicate the manner in which it affected the process of generating knowledge and interpretation conceptions. Consequently, the Cooperative researchers decided to write a monograph with a vague authorship, while using methods of creating online texts. The dynamics of this process and the obstacles encountered by the team are the topic of the last part of the article.

Keywords

Year

Volume

72

Issue

Pages

211-215

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99a81c48-d37a-4e23-8141-6b88f6bcbda5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.