Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 (55) | 80-95

Article title

Determinants of the attractiveness of telework before the outbreak of the COVID-19 pandemic

Authors

Content

Title variants

PL
Determinanty atrakcyjności wykonywania telepracy w przeddzień wybuchu pandemii COVID-19

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Telework, also known as remote work, is now an increasingly popular work system in Poland and around the world. However, the reasons for undertaking remote work by individual teleworkers may be different. The article contains a literature review in terms of both the explication of the concept of teleworking and the motives for undertaking it. The results of the author’s study were also presented, the aim of which was to identify the most important factors influencing the interest in teleworking among students. It was shown that the main motivating factors to work remotely are flexible working hours, the ability to work anywhere in the world and independent work organization. The study was a pilot study carried out just before the COVID-19 pandemic, which forced the introduction of remote work in many organizations that had not used teleworking so far. The intention of the author is to conduct a similar study every one to two years in order to compare the main motives for undertaking remote work before and during the pandemic, or just after its completion.
PL
Telepraca, określana też jako praca zdalna, jest obecnie coraz częściej wybieranym systemem pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Różne mogą być jednak powody podejmowania pracy zdalnej przez poszczególnych telepracowników. W artykule zawarto przegląd literatury w zakresie zarówno eksplikacji pojęcia telepracy, jak i motywów jej podejmowania. Zaprezentowano także wyniki autorskiego badania, którego celem było określenie czynników determinujących zainteresowanie telepracą wśród studentów uczelni wyższych. Wykazano, że główne czynniki motywujące do pracy w trybie zdalnym to elastyczny czas pracy, możliwość pracy w dowolnym miejscu na całym świecie i samodzielna organizacja pracy. Badanie miało charakter pilotażowy. Zostało ono przeprowadzone tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, która wymusiła wprowadzenie trybu pracy zdalnej w wielu organizacjach, które dotychczas nie korzystały z telepracy. Zamiarem autorki jest przeprowadzenie analogicznego badania w odstępie od jednego do dwóch lat w celu porównania głównych motywów podjęcia pracy zdalnej przed rozpoczęciem pandemii oraz w jej trakcie bądź tuż po jej zakończeniu.

Contributors

References

 • Baard, N., and Thomas, A. (2010). Teleworking in South Africa: Employee benefits and challenges. SA Journal of Human Resource Management, 8(1), 1-10.
 • Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika. e-mentor, 1(83), 35-43.
 • Duxbury, L., Higgins, C., and Neufeld, D. (1998). Telework and the balance between work and family: Is telework part of the problem or part of the solution? In M. Igbaria, and M. Tan (Eds.) The virtual workplace (pp. 218-255). Hershey: Idea Group Publishing.
 • Garrett, R., and Danziger, J. (2007). Which telework? Defining and testing a taxonomy of technolo- gy-mediated work at a distance. Social Science Computer Review, 25(1), 27-47.
 • Gray, M., Hodson, N., and Gordon, G. (1993). Teleworking explained. Chichester: Wiley.
 • Greenberg, A., and Nilssen, A. (2008). WR Paper: Addressing 21st Century Challenges through Telework. Duxbury: Wainhouse Research.
 • Greer, T., and Payne, S. (2014). Overcoming telework challengers: Outcomes of successful telework strategies. The Psychologist-Manager Journal, 17(2), 87-111.
 • Grycuk, A. (2013). Najważniejsze tendencje na rynkach pracy w krajach rozwiniętych. Studia BAS, 4(36), 9-27.
 • Hilbrecht, M., Shaw, S., Johnson, L., and Andrey, J. (2008). I’m home for the kids: Contradictory
 • implications for work-life balance of teleworking mothers. Gender, Work & Organization, 15(5), 454-476.
 • Hynes, M. (2014). Telework isn’t working: A policy review. The Economic and Social Review, 45(4), 579-602.
 • Illegems, V., and Verbeke, A. (2004). Telework: What does it mean for management? Long Range Planning, 37(4), 319-334.
 • Janiec, M., Czerniak, T., Kreft, W., and Piontek, R. (2006). Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy – poradnik. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kiełtyka, L., and Smoląg, K. (2001). The models of implementation telework process in Polish condi- tions. [in:] In M. Salmenperä (Ed.), Report of the 8th European Assembly on New Ways to Work (pp. 119-129), Helsinki: Finlandia Hall.
 • Kurland, N., and Bailey, D. (1999). Telework: The advantages and challenges of working here, there, anywhere, and anytime. Organizational Dynamics, 28(2), 53-68.
 • Lee, S. Y., and Hong, J. H. (2011). Does family-friendly policy matter? Testing its impact on turnover and performance. Public Administration Review, (71), 870-879.
 • Mann, S., and Holdsworth, L. (2003). The psychological impact of teleworking: stress, emotions and health. New Technology, Work and Employment, 18(3), 196-211.
 • Mannering, J., and Mokhtarian, P. (1995). Modeling the choice of telecommuting frequency in California: An exploratory analysis. Technological Forecasting and Social Change, (49), 49-73. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [MRPiPS]. (2020). Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik. Retrieved March 24, 2020 from https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-i-przedsiebiorca-w-obliczu-koronawirusa-praktyczny-poradnik Mokhtarian, P., Bagley, M., and Salomon, I. (1998). The impact of gender, occupation, and presence of children on telecommuting motivations and constraints. Journal of the American Society forInformation Science, (49), 1115-1134.
 • Nilles, J. (2003). Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Ruppel, C., Gong, B., and Tworoger, L. (2013). Using communication choices as a boundary-management strategy: How choices of communication media affect the work-life balance of teleworkers in a global virtual team. Journal of Business and Technical Communication, 27(4), 436-471.
 • Salomon, I. (1985). Telecommunications and travel: Substitution or modified mobility? Journal of Transport Economics and Policy, (19), 219-235.
 • Saltzstein, A. L., Ting, Y., and Saltzstein, G. H. (2001). Work-family balance and job satisfaction: The impact of family-friendly policies on attitudes of federal government employees. Public Admini- stration Review, (61), 452-467.
 • Smolbik-Jęczmień, A. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu, 1(14), 89-97.
 • Sullivan, C., and Lewis, S. (2001). Home-based telework, gender and the synchronization of work and family: Perspectives of teleworkers and their co-residents. Gender, Work and Organization, 8(2), 123-145.
 • Ślęzak, A. (2012). Przegląd badań dotyczących telepracy. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicz- nych i Zarządzania, (30), 219-232.
 • Taskin, L., and Edwards, P. (2007). The possibilities and limits of telework in a bureaucratic environ- ment: Lessons from the public sector. New Technology, Work and Employment, 22(3), 195-207.
 • Upwork. (2019). The Future Workforce Report. Retrieved December 19, 2019 from https://view. highspot.com/viewer/5d76d6baf7794d0ad731a5a5
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. Nr 0, poz. 1040)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a9a6f4d-d1eb-4a9f-ba10-bb402282b6d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.