PL EN


2019 | 46 | 11-12(548-549) | 15-22
Article title

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO PRZEJAW ZASPOKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNYCH W POLSCE

Selected contents from this journal
Title variants
EN
PHYSICAL ACTIVITY AS A MANIFESTATION OF SOCIAL NEEDS IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The needs of household members are varied. They cover not only elementary, but also higher-level needs, including social ones. The latter are defi ned as the needs for social coexistence, such as socialization, building external and internal social bonds, physical culture, recreation. The purpose of the article is to show the important role of physical activity in the hierarchy of needs of households in the context of the aging and losing health condition of the Polish society. Therefore, attention was paid to the specifi city of the examined needs and possibilities of satisfying them, emphasizing the role of social infrastructure. The health condition of the society from the perspective of demographic changes and approach to health problems were also presented. The latest CSO household budget surveyswere used, showing expenditure on recreation and culture as well as the results of the latest edition of the EU-SILC 2017 survey, from which information on the state of physical activity in Poland was obtained.
PL
Potrzeby członków gospodarstw domowych są zróżnicowane. Obejmują nie tylko potrzeby elementarne, ale też wyższego rzędu, w tym społeczne. Te drugie są definiowane jako potrzeby dotyczące współżycia społecznego, jak socjalizacja, budowanie zewnętrznych i wewnętrznych więzi społecznych, kultura fizyczna, rekreacja. Celem artykułu jest ukazanie ważnej roli aktywności fizycznej w hierarchii potrzeb gospodarstw domowych w kontekście starzejącego się i tracącego kondycję zdrowotną społeczeństwa polskiego. Zwrócono zatem uwagę na specyfikę badanych potrzeb i możliwości ich zaspokajania, eksponując rolę infrastruktury społecznej. Zaprezentowano też kondycję zdrowotną społeczeństwa z perspektywy zmian demograficznych i podejścia do problemów zdrowotnych. Wykorzystane zostały najnowsze badania budżetów gospodarstw domowych GUS, pokazujące wydatki na rekreację i kulturę oraz wyniki ostatniej edycji badań EU-SILC 2017, z których pozyskano informacje dotyczące stanu aktywności fizycznej w Polsce.
Year
Volume
46
Pages
15-22
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Berbeka J., Makówka M., Niemczyk A. (2008), Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Bieńkuńska A., Łysoń P., Sobestjański K. (2015), Badania spójności społecznej – prezentacja pierwszych wyników II edycji, GUS, Warszawa.
 • Bombol M. (2009), Czas wolny a wyzwalanie postaw konsumpcyjnych, w: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa
 • Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Bywalec C. (2017), Gospodarstwo domowe; ekonomika, finanse, konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dziembowski Z. (1985), Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomista”, nr 4–5.
 • GUS (2014), Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2013), Warszawa.
 • GUS (2018a), Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność, Warszawa.
 • GUS (2018b), Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2017, Warszawa.
 • GUS (2018c), Budżety gospodarstw domowych w 2017 roku, Warszawa.
 • Jakubowska H., Nosal P. (2017), Socjologia sportu, PWN, Warszawa.
 • Kuczma P. (2018), Konsultacje społeczne jako element konstytucyjnej zasady dobra wspólnego, w: B. Stępień-Załucka (red.), Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kurkiewicz J., red. (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lenartowicz M., Mosz J. (2018), Stadiony i widowiska. Społeczne przestrzenie sportu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Mamcarczyk M. (2018), Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym, Difin, Warszawa.
 • Maslow A. (1990), Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Słaby T., red. (2006), Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce – ujęcie empiryczne, SGH, Warszawa.
 • Szopa B. (2016), Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa. Wybrane problemy, „Problemy zarządzania”, Vol. 14, nr 2 (59), t. 1, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • STRONY INTERNETOWE
 • http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelect.aspx [dostęp 4.02.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a404ad17-254a-4f2f-8dde-dadc0b7a39ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.