PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 75-94
Article title

Bezpieczeństwo narodowe w kontekście kryzysu polskiej rodziny oraz jej funkcjonowania

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Bezpieczeństwo narodowe jest jedną z najważniejszych wartości, decydujących o istnieniu społeczeństwa jako wspólnoty ludzi, pragnących stabilizacji, pewności przetrwania, spokoju oraz niezakłóconego funkcjonowania w codzienności. Definicji bezpieczeństwa w literaturze przedmiotu wyróżniano już wiele, przedstawiając je w rozmaitych kontekstach. We współczesności to zagadnienie powraca ze zdwojoną siłą w obliczu kryzysu wartości, upadku ideałów humanistycznych i sprowadzania ideału człowieczeństwa do poziomu przedmiotowego. W kontekście najnowszych wyzwań kultury informacyjno-globalizacyjnej konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi w kwestii godności osoby ludzkiej, szczególnie ten najsłabszej, narażonej na wyśmianie, pogardę czy też zlekceważenie. Przedmiotem rozważań autora jest bezpieczeństwo narodowe w kontekście kryzysu polskiej rodziny i zagrożeń jej prawidłowego funkcjonowania. Bezpieczeństwo to nie jest możliwe bez istnienia normalnych, tradycyjnych rodzin – które są jego fundamentem, podstawą istnienia społeczeństwa. Pierwsze lata XXI wieku stały się czasem poważnego kryzysu tej wspólnoty na wszystkich jej poziomach: w relacjach małżeńskich – gdzie zanika wzajemny dialog, umiejętność konstruktywnej rozmowy, a elementem zastępczym staje się telewizja, nałogi i uzależnienia; w relacjach rodziców wobec dzieci – tu wciąż brakuje wspólnie spędzanego czasu, a miejscem przebywania staje się złe towarzystwo, ulica lub grupa subkulturowa czy też przestępcza; na poziomie relacji dzieci wobec rodziców widoczny jest brak autorytetu ojca i matki, poszanowania (zwracanie się w formie „ty”), nie liczenie się z władzą rodzicielską. Stosunki międzyludzkie ulegają rozpadowi, dehumanizacji – stają się przestrzenią anonimowej, rynkowej wymiany. Dzięki życiu w rodzinie istota ludzka, a dzięki niej pośrednio całe społeczeństwo może być bezpieczne, ponieważ spełnione są w niej najważniejsze wymogi tego, co nazywamy człowieczeństwem: naturalność – czyli łączność ze światem przyrody i własnym wymiarem cielesności; psychiczność – przejawiająca się w fakcie spostrzegania, myślenia, odczuwania, przeżywania i działania; duchowość – odwracająca uwagę jedynie od przestrzeni doczesnej i przemijającej i kierująca ku pierwiastkowi nadprzyrodzonemu; społeczność – ukazująca człowieka jako twórcę i współuczestnika zbiorowości oraz kultury oraz rodzinność dopełniająca i uszlachetniająca dar przekazywania życia własnym dzieciom. Dla bezpieczeństwa narodowego w kontekście istnienia instytucji rodziny punktem wyjścia staje się proces wychowania w niej następujący, czyli – poprzez młodego człowieka – kształtowania społeczeństwa przyszłości, które będzie decydować o losach całego Państwa w bliższej lub dalszej perspektywie. Zatroskanie o bezpieczeństwo narodowe to dbałość o kondycję polskiej rodziny, szacunek dla duchowych dóbr i dorobku tradycji, kształtującego pojęcie człowieczeństwa. To wzmacnianie instytucji małżeństwa jako jedności osób wyłącznie płci przeciwnej, połączonych ze sobą poprzez wierność, uczciwość i miłość do końca życia. Pomimo istnienia alternatywnych form życia rodzinnego, rozwodów, zdrad; obrona tradycyjnej rodziny jest obowiązkiem, zadaniem nie tylko dla ludzi władzy i polityków, ale dla wszystkich Polaków, oczekujących lepszych warunków życia. Początkiem drogi jest zmiana samego siebie, ludzi z najbliższego otoczenia, wspólnot lokalnych, jak i samej rodziny.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Adamski F. (red.), Wychowanie w rodzinie. Kraków 1991
 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002
 • Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie. Warszawa 1982
 • Badura-Madej W., wybór, Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Warszawa 1996
 • Baley S., Psychologia wychowawcza w zarysie. Warszawa 1965
 • Beisert M, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Wyd. Humaniora. Poznań 2000
 • Braun-Gałkowska M., Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie. Warszawa 1980
 • Brągiel J., Wychowanie w rodzinie niepełnej. Opole 1990
 • Brągiel J., Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole 1996
 • Breinholst W., Podręcznik dla ojców, Wyd. PZWL. Warszawa 1979
 • Chuchra M., Jęczeń J. (red.), Przemoc w małżeństwie i rodzinie, Wyd. KUL. Lublin 2012
 • Chymuk M., Topa D. (red.), Edukacja prorodzinna. Kraków 2000
 • Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie. Kraków 1996
 • Cudak H., Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych. Toruń 2003
 • Cudak H., Szkice badań nad rodziną. Kielce 1995
 • Czapów Cz., Rodzina a wychowanie. Warszawa 1968
 • Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian. Warszawa 1981
 • Dyczewski L., Rodzina, społeczeństwo, państwo. Lublin 1994
 • Gawlina Z., Proces wychowania w rodzinie. Kraków 1989
 • Gerstman S., Kształtowanie uczuć dzieci i młodzieży. Warszawa 1961
 • Górecka H. (red.), Bezpieczeństwo rodziny w okresie transformacji ustrojowej. Olsztyn 1998
 • Izdebska H., Przygotowanie do życia w rodzinie. Warszawa 1972
 • Izdebska H., Szczęście dziecka. Warszawa 1988
 • Izdebska J., Rodzina-dziecko-telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok 1996
 • Jabłoński K., Rozwód. Jak go przeżyć?, Wyd. Intra. Warszawa 2000
 • Janicka I. (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, Wyd. Impuls. Kraków 2010
 • Jarosz E., Dom, który krzywdzi. Katowice 2001
 • Jarosz M., Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa 1987
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2009
 • Kawula S., Mozaikowość rodziny. Szkic do portretu współczesnych form rodzinno-małżeńskich. Olsztyn 2003
 • Kawula S., Rozdroża i szanse wychowania. Olsztyn 1986
 • Kelm A., O opiece nad dzieckiem w rodzinie. Warszawa 1974
 • Komorowska J. (red.), Przemiany rodziny polskiej. Warszawa 1975
 • Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne. Kraków 1971
 • Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. Warszawa 2007
 • Kozak S., Sieroctwo społeczne. Warszawa 1986
 • Kozakiewicz M., Młodzież epoki przełomów. Warszawa 1984
 • Kozdrowicz E., Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej. Warszawa 1989
 • Kromolicka B., Rodziny zrekonstruowane: dziecięca percepcja postaw rodzicielskich a ich sytuacja szkolna, Wyd. Naukowe US. Szczecin 1998
 • Kukołowicz T., Rodzina w procesie uspołeczniania dziecka. Lublin 1978
 • Kwak A., Rodzina i jej przemiany. Warszawa 2005
 • Lisiak H., Bartkowiak D., Kołacz A. (red.), Bezpieczeństwo. Polska i świat. Wczoraj-dziś-jutro. Poznań 2011
 • Łabocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003
 • Maciaszkowa J., O współżyciu w rodzinie. Warszawa 1980
 • Majchrzak N., Zduniak A. (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2013
 • Marzec H., Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym. Łowicz 2001
 • Namysłowska I., Terapia rodzin. Warszawa 1997
 • Nowak A., Wypocka E., Problemy i zagrożenia we współczesnym świecie. Katowice 2001
 • Olubiński A., Konflikty małżeńskie a warunki i rezultaty wychowania w rodzinie. Toruń 1987
 • Poręba P., Psychologiczne uwarunkowania życia rodzinnego. Warszawa 1981
 • Pospiszyl I., Razem przeciw przemocy. Warszawa 2001
 • Pospiszyl K., Ojciec a rozwój dziecka. Warszawa 1980
 • Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa 2007
 • Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Wyd. Difin. Warszawa 2009
 • Pulikowski J., Warto być ojcem. Poznań 2002
 • Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii. Warszawa 1978
 • Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie. Warszawa 1972
 • Rosset E., Rozwody. Warszawa 1986
 • Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa 1987
 • Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Wyd. Nomos. Kraków 2002
 • Smarzyński H., Wychowanie w rodzinie. Wrocław 1978
 • Sołowiej J., Rodzina a proces resocjalizacji nieletnich. Gdańsk 1978
 • Stasiak H., Kształty i wnętrza rodziny. Warszawa 1975
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2007
 • Suchodolski B., Wychowanie i strategia życia. Warszawa 1983
 • Trawińska M., Bariery małżeńskiego sukcesu. Warszawa 1977
 • Tyszka Z. (red.), Współczesne rodziny polskie w świetle aktualnych badań. Poznań 1976
 • Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie. Poznań 2002
 • Tyszka Z., Socjologia rodziny. Warszawa 1974
 • Tyszka Z., System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego. Poznań 2001
 • Tyszkowa M. (red.), Rodzina a rozwój jednostki. Poznań 1990
 • Webb D., Jak pogodzić się z rozstaniem, Wyd. Zielona Sowa. Kraków 2000
 • Woźniak Z., Socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny. Poznań 1990
 • Wroczyński R., Pedagogika społeczna. Warszawa 1985
 • Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza. Warszawa 1980
 • Ziemska M. (red.), Rodzina i dziecko. Warszawa 1982
 • Ziemska M. (red.), Rodzina współczesna. Warszawa 1999
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie. Warszawa 1969
 • Ziemska M., Rodzina a osobowość. Warszawa 1975
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5792f87-399c-4167-8cd1-7dd35452b49c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.