PL EN


2014 | 3 | 1 | 227-244
Article title

Competition and cooperation of enterprises – dilemmas of cluster policy

Content
Title variants
PL
Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw – dylematy polityki wspierania klastrów
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach współczesnej, globalnej i opartej na wiedzy gospodarki światowej pozytywne efekty jednoczesnej współpracy i konkurencji przedsiębiorstw w klastrach dla tworzenia ich wartości sąbardzo istotne. Dogłębna analiza efektów współpracy w klastrach i wzrost zainteresowania tymi ugrupowaniami niejako prowokuje do podjęcia dyskusji nad kształtem i zakresem polityki wspierania klastrów. Pomimo ogromnego wzrostu zainteresowania tym obszarem, termin polityki promocji klastrów wciąż pozostaje do końca nierozpoznany. Celem artykułu jest podjęcie rozważań na temat zadań, zasad i roli polityki wspierania i promocji klastrów w kontekście efektów wynikających z jednoczesnej współpracy i konkurencji przedsiębiorstw. Dyskusji poddane zostają kwestie: jak powinna wyglądać polityka wspierania ugrupowań klastrowych i czy zawsze powinna uwzględniać te same instrumenty i taką samą rolę instytucji publicznych oraz badawczo-rozwojowych i edukacyjnych we wspieraniu regionalnego biznesu? Czy polityka wspierania klastrów powinna być dynamiczna i realizowana w oparciu o zarządzanie systemowe i na jakim poziomie? W analizie wykorzystane zostały doświadczenia krajów UE w zakresie realizacji polityki wspierania klastrów.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
227-244
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Ekonomii Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot,, ekojku@ug.edu.pl
References
 • Andersson T., Schwaag Serger S., Sörvik J., Wise Hansson E. (2004), The Cluster Policies Whitebook, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, Malmö.
 • AudretschD., FeldmanM.P. (1995), R&DSpillovers and theGeography of Innovation and Production, „American EconomicReview”,Vol. 86(3). Benner M., Sandström U. (2000), Institutionalizing the Triple Helix: research funding and normin the academic system, „Research Policy”,Vol. 29.
 • Best M.H. (2001), The new competitive advantage, Oxford University Press, Oxford.
 • Boekholt P.B., Thuriaux (1999), Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and Policy Practices in International Perspective, in: OECD (1999), Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris.
 • Borras S., Tsagdis D. (2011), Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, PARP, Warszawa.
 • Brodzicki T. (2012), Klastry i polityka klastrowa, w: Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Brodzicki T., Kuczewska J. (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Brodzicki T., Kuczewska J. (2012), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. (2004), Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi, Rekomendacje nr 11, Gdańsk.
 • Brusco S. (1982), The Emilian Model: Productive Decentralisation and Social Integration, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 6.
 • Brusco S. (1990), The idea of the industrial district: Its genesis, w: Industrial districts and inter-firm cooperation in Italy, Pyke F., Sengenberger W., Becattini G. (eds.), International Labour Office, Geneva.
 • Callegati E., Grandi S. (2005), Cluster Dynamics and Innovation in SME-s: the Role of Culture, Universita di Torino, Working Papers No. 3.
 • Camagni R. (1991), Innovation Networks, Belhaven Press, London.
 • Carlsson B., Stankievicz R. (1991), On the Nature, Functions and Composition of Technological Systems, „Journal of Evolutionary Economics”, Rosenberg.
 • Ciccione A., Matsuyama K. (1996), Start-up Costs and Pecuniary Externalities as Barriers to Economic Development, „Journal of Development Economics”, Vol. 49(1).
 • Cluster policy in Europe. A brief summary of cluster policies in 31 European countries (2008), Europe Innova Cluster Mapping Project, Oxford Research AS, Oxford.
 • Cooke P. (1992), Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe, „Geoforum”, Vol. 23.
 • Cooke P., Leydesdorff L. (2006), Regional Development in the Knowledge Based Economy: The Construction of Advantage, „Journal of Technology Transfer”, Vol. 31.
 • Cooke P.,UrangaM.G., ExtebarriaG. (1997), Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions, „Research Policy”, Vol. 26.
 • Dahmén E. (1988), Development Blocks in Industrial Economics, „Scandinavian Economic History Review”, Vol. 36.
 • De la Mothe J. (2004), The institutional governance of technology, society and innovation, „Technology in Science”, Vol. 26.
 • Dei Ottani G. (1994), Cooperation and Competition in the Industrial District as an Organisational Model, „European Planning Studies”, Vol. 2.
 • Dzisah J., Etzkowitz H. (2008), Triple Helix circulation: the heart of innovation and development, „International Journal of Technology Management and Sustainable Development”, Vol. 7, No. 2.
 • Edquist C. (1997), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations, Pinter Publishers, London.
 • Enright M. (1992), Why Local Clusters are the Way to Win the Game, World Link, 5, July/August.
 • Enright M. (1993), The Geographic Scope of Competitive Advantage, w: Stuck in the Region?: Changing Scales of Regional Identity, Dirven E., Groenewegen J. and van Hoof S. (eds), KNAG/ Netherlands Geographical Studies 155.
 • Etzkowitz H. (2002), Networks of innovation: science, technology and development in the Triple Helix area, „International Journal of Technology Management and Sustainable Development”, Vol. 1, No. 1.
 • Etzkowitz H., Klofsten M. (2005), The innovating region: towards a theory of knowledge-based regional development, „R&D Management”, Vol. 35, No. 3.
 • Etzkowitz H., Webster A, Gebhardt Ch., Cantisano Terra B.R. (2000), The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, „Research Policy”, No. 29.
 • European Commission (2003 a), Final report of the expert group on enterprise clusters and networks, Brussels.
 • European Commission (2003 b), Cluster Policies Thematic Report, European Trend Chart on Innovation, Brussels.
 • Freeman C. (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2009), Klastry jako podstawa budowy stref wysokiej produktywności, materiały do wykładu, http://nta.ue.poznan.pl/upload/klastry.ppt.
 • Karlsson C., Johansson B., Stough R.B. (2005), Industrial Clusters and Inter-Firm Networks, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Ketels Ch. (2004), European Clusters, Structural Change in Europe 3 –Innovative City and Business Regions.
 • Klastry w polityce rozwoju regionalnego, http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95456.asp, dostêp dnia 09.04.2014.
 • Krugman P. (1991), Geography and Trade, MIT Press, Cambridge.
 • Kuczewska J. (2012), Regionalne przewagi skonstruowane – relacje biznes–instytucje badawczo-rozwojowe w województwie pomorskim, w: Kształcenie i rozwój specjalistów, Górski P. (red.), Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Kuczewska J. (2012 a), Konstruowanie przewag regionalnych a tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw, „Journal of Management and Finance”, Vol. 10/4, Gdañsk.
 • Kuczewska J. (2012 b), The importance of innovation policy in constructing the competitive advantage – regional approach, w: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, Rynarzewski T., Mińska--Struzik E. (red.), Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Kuczewska J. (2013 a), Przewagi skonstruowane w rozwoju regionów Grupy Wyszehradzkiej, w: Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Zielińska-Głębocka A., Gawlikowska-Hueckel K. (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Kuczewska J. (2013 b), Konstruowanie przewag konkurencyjnych polskich regionów w latach 2009–2010, w: Siła współdziałania – formy, mechanizmy i skutki umiędzynarodowienia klastrów, Kamiński R. (red.), PTE, Poznań.
 • Kuczewska J., Kujawski L., Brodzicki T. (2012), Efekty wewnętrzne klastrów, w: Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Brodzicki T., Kuczewska J. (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk. Leydesdorff L., Meyer M. (2006), Triple Helix indicators of knowledge-based innovation systems. Introduction to the special issue, „Research Policy”, Vol. 35.
 • Lundvall B.-A ° . (1992), National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning (ed.), Pinter, London.
 • Marques J.P.C., Caraca J.M.G., Diz H. (2006), How can university-industry-government interactions change the innovation scenario in Portugal? – the case of University of Coimbra, „Technovation”, No. 26.
 • Marshall A. (1890), Principles of Economics, Macmillan, London.
 • Pilarska Cz. (2010), Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, nr 8, Kraków.
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M. E. (1998), On Competition, Harvard Business School, Boston.
 • Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, London: Macmillan.
 • Porter M.E. (1998), Clusters and New Economics of Competition, Harvard Business Review, November–December.
 • Schumpeter J.A. (1943, 1996), Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0892bea-ba45-4f09-a6a9-bc5febdae986
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.