PL EN


2019 | 2 (96) | 34-48
Article title

Przegląd Systemów Doradztwa Rolniczego (FAS) i Systemów Wiedzy i Innowacji Rolniczych (AKIS) w krajach członkowskich UE

Content
Title variants
EN
OVERVIEW OF AGRICULTURAL ADVISORY SYSTEMS (FAS) AND AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEMS (AKIS) IN EU MEMBER STATES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono – w ujęciu historycznym – informacje o kształtowaniu i przemianach systemów doradztwa, a ponadto o tworzeniu systemów wiedzy i innowacji rolniczych. Wskazano na źródła powstawania instytucji doradczych w wybranych krajach, o typach dominujących form organizacyjnych i ich umiejscowienia w strukturze sektora rolnego. W ramach WPR kraje członkowskie UE zostały zobligowane do stworzenia jednolitego systemu FAS, poprzez który wyznaczano cele i zadania doradztwa, ale nie formy organizacyjne. Scharakteryzowano System Wiedzy i Innowacji Rolniczych w niektórych krajach, który miał stanowić sieć powiązań instytucjonalnych, począwszy od ośrodków naukowych i badawczych, poprzez upowszechnianie i wdrażanie, a na rolnikach kończąc. Przedstawiono nowe propozycje SCAR dotyczące usług doradczych i instytucji edukacyjnych. Zasygnalizowano znaczenie EPI dla wdrażania innowacji rolniczych.
EN
The study presents - in historical terms - information about shaping and transformation of advisory systems, and also creating knowledge systems and agricultural innovations. The sources of advisory institutions in selected countries, types of dominant organizational forms and their location in the structure of the agricultural sector were pointed out. Under the CAP, EU member states were obliged to create a uniform FAS system through which objectives and tasks of counseling were set, but not organizational forms. The System of Knowledge and Agricultural Innovation in some countries was characterized, which was to constitute a network of institutional connections, starting from scientific and research centers, through dissemination and implementation, and ending with farmers. New SCAR proposals for advisory services and educational institutions were presented. The significance of the EIP for the implementation of agricultural innovations has been indicated.
Year
Issue
Pages
34-48
Physical description
Dates
received
2019-03-18
accepted
2019-05-31
Contributors
References
 • Agricultural Knowledge and Innovation Systems towards 2020 – an orientation paper on linking innovation and research, Brussels, 2014.
 • Agricultural Knowledge and Innovation Systems towards the future A Foresight Paper, Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Strategic Working Group AKIS, Brussels, 2016.
 • Agricultural Knowledge and Innovation Systems in Transition – a reflection paper, Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) Collaborative Working Group AKIS, Brussels, 2012.
 • Agricultural Knowledge and Innovation Systems in Transition – a reflection paper, EU SCAR, Brussels, 2012.
 • Agricultural Knowledge and Innovation Systems, Towards the future A Foresight Paper, Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Strategic Working Group AKIS, Brussels, 2016.
 • Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers.
 • Esparcia i inni (2014): AKIS and advisory services in Spain report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS Project, Universitat Valencia.
 • Kania J., Vinohradnik K., Knierim A., WP3 – AKIS in the EU: The inventory final report, Volume I and II, Summary findings. PROAKIS, Krakow, 2014.
 • Labarthe P. (2014): AKIS and advisory services in Country, Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project), Brussels.
 • Policy Brief on the Future of Advisory Services, Strategic Working Group (SWG) of the Standing Committee of Agricultural Research (SCAR) on Agricultural Knowledge and Innovation Systems, Brussels, 2017.
 • Paul C. (2014): AKIS and advisory services in Germany Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS Project, Brussels.
 • New approaches on Agricultural Education Systems, Strategic Working Group (SWG) of the Standing Committee of Agricultural Research (SCAR) on Agricultural Knowledge and Innovation Systems, Brussels, 2017.
 • Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Farm Advisory System as defined in Article 12 and 13 of Council Regulation (EC) No 73/2009, Brussels, 2010.
 • Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4fed9db-7f33-4906-807e-71107832ec88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.