Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 103-111

Article title

Kilka uwag w sprawie błędnego formułowania argumentów przez prawników

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Remarks about some legal arguments

Keywords

PL
EN

Year

Pages

103-111

Physical description

Contributors

 • Daimler und Benz Stiftung, Ladenburg (Niemcy)

References

 • Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.
 • Grice H.P., Logic and conversation, [w:] P. Cole, J.L. Morgan (red.), Syntax and semantics, t. 3: Speech acts, New York 1975.
 • Grotkowska K., Problematyka argumentu z linii orzeczniczej, [w:] J. Karczewski, M. Żuralska (red.), Refleksyjność w prawie: inspiracje, Warszawa 2015.
 • Grotkowska K., Kobyliński K., Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2016 (76).
 • Koncewicz T.T., Jak powstaje precedens europejski?, cz. 2, Kilka refleksji na  temat „polityki orzeczniczej” sądu unijnego, „Palestra” 2011, nr 3-4.
 • Kosieradzki R., Argumenty celowościowo-aksjologiczne w interpretacji przepisów prawa międzynarodowego prywatnego, [w:] L. Leszczyński (red.), Wykładnia prawa: odrębności w wybranych gałęziach prawa, Lublin 2006.
 • Majewski J., Kategoria (braku) zagrożenia dla dobra prawnego w schematach argumentacyjnych karnistów, [w:] J. Majewski (red.), Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2015.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
 • Niemotko R., Powoływanie się na zasadę słuszności jako argument w dyskursie prawniczym na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, (17).
 • Prengel M., Dobro prawne – centralne pojęcie prawa karnego, „Jurysta” 2002, nr 5.
 • Sałek A., Specyfika argumentowania interpretacyjnego w argumentacjach kolizyjnych w ramach decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2006, 13 (9).
 • Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów (tyt. oryg.: Eristische Dialektik oder die Kunst Recht zu behalten, 1830), przeł. [z niem.] B. Konorski [i in.], Warszawa 1999.
 • Smolak M., Uzasadnianie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej: o legitymizacji władzy sędziowskiej, Kraków 2003.
 • Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze: logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, wyd. 2, Kraków 2006.
 • Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja: wykłady z  teorii komunikacji, Gdańsk 2006.
 • Tywończuk-Gieniusz A., Argumentacja prawnicza w prawie karnym na przykładzie sporu dotyczącego przestępstwa zniesławienia internetowego i jego przedawnienia w kontekście pojmowania istoty przestępstwa trwałego, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2014, (24).
 • Władek Z., Argumentacje interpretacyjne dotyczące instytucji własności w polskim prawie konstytucyjnym i cywilnym, [w:] L. Leszczyński (red.),Wykładnia prawa: odrębności w wybranych gałęziach prawa, Lublin 2006.
 • Zeidler K., Restytucja dóbr kultury ze  stanowiska filozofii prawa: o  trudnych przypadkach na granicy kultury i prawa, Warszawa 2011.
 • Zeidler K., Argument ze sprawiedliwości w dyskursie publicznym, „Gdańskie Studia Prawnicze” (XXXV) 2016.
 • Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c00d3ae5-a5c0-4ed0-b5da-b1bc12af06d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.