Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 128-136

Article title

Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu seniorów

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The role of the University of the Third Age in Rybnik in counteracting the digital exclusion of seniors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba zweryfikowania, czy zajęcia komputerowe, w których uczestniczą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku, mogą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu seniorów. W części teoretycznej przybliżono kwestie związane z wykluczeniem cyfrowym osób starszych, a także opisano działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku. W części praktycznej zamieszczono wyniki badania sondażowego opartego o technikę ankiety przeprowadzonego wśród słuchaczy UTW w Rybniku w 2019 roku.
EN
This article attempts to verify whether computer classes attended by the students o the University of the Third Age in Rybnik may counteract digital exclusion among seniors. The theoretical part gives a closer look at the issues related to the digital exclusion of the elderly and describes the activities carried out by the University of the Third Age in Rybnik. The practical part contains the results of the survey based on a questionnaire technique conducted among UTW students in Rybnik 2019.

References

 • Fabiś A. (2007), Aktywność edukacyjna seniorów w Szwajcarii, [w:] Instytucjonalne wsparcie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne, red. A. Fabiś, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, s. 183–192.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • Krysiński D. (2012), Organizacja samo/pozarządowa jako wsparcie w walce z wykluczeniem cyfrowym osób starszych: szanse i bariery realizacji założonych celów a znaczenie
 • naukowej wiedzy pedagogicznej, [w:] Uniwersytety Trzeciego Wieku – przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy, red. Jacek Gulanowski, Agencja Wydawnicza Argi, Wrocław, s. 115–124.
 • Marcinkiewicz A. (2013), Uniwersytet trzeciego wieku wobec e-ekskluzji seniorów, [w:]
 • Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, red. Ł. Tomczyk, A. Wąsiński, Wydawnictwo Naukowe
 • Śląsk, Wyższa Szkoła Administracji, Katowice, Bielsko-Biała, s. 133–143.
 • Morbitzer J. (2013), Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Seniorzy w świecienowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, red. Ł. Tomczyk, A. Wąsiński, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Wyższa Szkoła Administracji, Katowice, Bielsko-Biała, s. 15–33. Roczne uproszczone merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego.
 • Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku.
 • Tomczyk Ł. (2015), Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Difin, Warszawa.
 • Ziębińska B. (2017), Uniwersytet trzeciego wieku (UTW), [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 4, T–Ż, red. nauk. A.A. Zych, Thesaurus Silesiae, Katowice, s. 119–124.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c03b9aac-7a5d-4dfe-9817-cd8b64177e12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.