Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 20 | 91-118

Article title

Cookbooks for children in the USA in the second half of the 19th and 20th centuries – tendencies and development trends

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Książki kucharskie dla dzieci w USA w drugiej połowie XIX i w XX wieku – nurty i tendencje rozwojowe
DE
Kochbücher für Kinder in den USA in der zweiten Hälfte des 19. und im 20. Jahrhundert – Richtungen und Entwicklungstendenzen

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Thesis / Purpose: The aim of the article is to investigate the origins and development of cookbooks intentionally addressed to children published in the USA in the second half of the 19th and 20th centuries. The aim was to indicate specific types of these publications and to identify social and economic factors influencing their evolution. Research method:The source material for the analysis was obtained from the digital resources of cookbook collections in the public domain, such as Ann Hertzler Children's Cookbook & Nutrition Literature Collection, Johnson & Wales University Culinary Arts Museum and others. In total, several dozen copies issued in the USA in the years 1876-1998 and other artifacts belonging to the area of children's culinary culture in this geographical area were analyzed. Results / Conclusions:The history of cookbooks for children in the USA begins in 1876 and continues to this day. The genesis of the phenomenon is associated with the dissemination of Enlightenment ideas, especially the new model of upbringing and the psychosocial emancipation of the child along with the socio-economic changes, the expansion of the circle of readers, the emergence of a new group of buyers - middle-class children. Early American cookbooks for children took the form of literary culinary stories, the so-called cookstory or culinary story. They were used to teach girls to cook, they were a tool of socialization to act as a housewife. Since the beginning of the 20thcentury, we have been observing a dynamic development of new trends in these publications, such as verse cookbooks and brochures advertising well-known food brands, the so-called culinary emphemera. Cookbooks for boys appeared on the market in the mid-20thcentury. In the 1970s, there appeared guides aimed at adolescents promoting healthy lifestyle and diets (vegan and vegetarian), books related to the heroes of childhood readings and popular media icons for children. Nowadays, attention is drawn to the variety of formats and high editorial attractiveness of these publications and their strong relationship with the toy and media industry.
PL
Teza/Cel: Celem artykułu jest zbadanie genezy i rozwoju książek kucharskich intencjonalnie adresowanych do dzieci wydawanych w USA w drugiej połowie XIX i w XX w. Chodziło o wskazanie specyficznych typów tych publikacji oraz zidentyfikowanie czynników społecznych i gospodarczych mających wpływ na ich ewolucję. Metoda badawcza: Materiał źródłowy do analizy pozyskano z zasobów cyfrowych kolekcji książek kucharskich udostępnionych w domenie publicznej takich, jak np. Ann Hertzler Children's Cookbook&Nutrition Literature Collection, Culinary Arts Museum Johnson&Wales University i innych. W sumie analizie zawartości poddano kilkadziesiąt egzemplarzy wydanych w USA w latach 1876-1998 oraz inne artefakty należące do obszaru dziecięcej kultury kulinarnej tego obszaru geograficznego. Wyniki/Wnioski: Historia książek kucharskich dla dzieci w USA rozpoczyna się w 1876 r. i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Geneza zjawiska wiąże się z upowszechnieniem idei oświeceniowych, zwłaszcza nowego modelu wychowania i psychospołeczną emancypacją dziecka, a także zmianami społeczno-gospodarczymi, poszerzaniem się kręgu ludzi czytających, pojawieniem się nowej grupy nabywców – dzieci z klasy średniej. Wczesne amerykańskie książki kucharskie dla dzieci miały formę literackich opowiadań kulinarnych tzw. cook`s story czy culinary story. Wykorzystywano je by uczyć dziewczynki gotowania, były narzędziem socjalizacji do pełnienia roli gospodyni domowej. Od początku XX w. obserwujemy dynamiczny rozwój nowych nurtów tych publikacji, takich jak wierszowane książki kucharskie i broszury reklamujące znane marki spożywcze tzw. culinary emphemera. Od połowy XX w. nowością na rynku były książki kucharskie adresowane do chłopców. W dekadzie lat 70. pojawiają się adresowane do nastolatków poradniki promujące zdrowy styl życia i diety (wegańska i wegetariańską), książki powiązane z bohaterami lektur dzieciństwa oraz popularnymi ikonami mediów dla dzieci. Współcześnie uwagę zwraca różnorodność formatów i wysoka atrakcyjność edytorska tych publikacji oraz ich silny związek z przemysłem zabawkarskim i medialnym.
DE
These/Ziel: Das Ziel des Beitrags ist die Ergründung der Genese und der Entwicklung von Kochbüchern, die an Kinder gerichtet waren und in den USA in der zweiten Hälfte des 19. und im 20. Jahrhundert herausgegeben wurden. Man wies auf besondere Typen dieser Publikationen hin sowie identifizierte soziale und wirtschaftliche Faktoren, die auf ihre Evolution Einfluss nahmen. Forschungsmethode: Das analysierte Quellenmaterial ¬stammt aus den Beständen der digitalen Sammlungen von Kochbüchern, die gemeinfrei zugänglich sind, darunter beispielsweise Ann Hertzler Children's Cookbook&Nutrition Literature Collection, Culinary Arts Museum Johnson&Wales University und andere. Insgesamt bezog sich die Inhaltsanalyse auf einige Dutzend Exemplare, die in den USA 1876–1998 herausgegeben wurden, sowie auf andere Artefakte, die zur Kinderkochkultur dieses geografischen Gebiets gehören. Ergebnisse/Schlussfolgerungen: Die Geschichte der Kochbücher für Kinder in den USA beginnt 1876 und dauert ununterbrochen bis heute. Die Genese dieser Erscheinung geht auf verbreitete Aufklärungsideale, vor allem auf das neue Erziehungsmodell und die psychosoziale Emanzipation des Kindes und die sozialwirtschaftlichen Änderungen, die Erweiterung des Leserkreises und die Entstehung einer neuen Kundengruppe von Kindern aus der Mittelklasse zurück. Die frühesten amerikanischen Kochbücher für Kinder hatten die Form literarischer Kocherzählungen, der sog. cook`s story oder culinary story. Man nutzte sie dazu, den Mädchen Kochkunst beizubringen, sie waren Mittel zur Sozialisierung, dank dem die Rolle der Hausfrau erlernt werden konnte. Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts beobachtet man eine dynamische Entwicklung von neuen Richtungen in diesen Publikationen, darunter die in Versform herausgegebenen Kochbücher und Broschüren, die sog. culinary emphemera, die für bekannte Lebensmittelmarken warben. Neu auf dem Markt waren seit der Mitte des 20. Jahrhunderts die an Jungen gerichteten Kochbücher. In den 1970er Jahren erschienen die für Jugendliche bestimmten Handbücher, die einen gesunden Lebensstil und eine solche (vegane und vegetarische) Diät verbreiteten, Bücher, die mit den Helden aus den Kinderlektüren sowie den populären Medienikonen für Kinder verbunden waren. Zurzeit bemerkt man die Vielzahl von Formaten und eine hohe editorische Attraktivität dieser Publikationen sowie ihre starke Bindung an die Spielzeug- und Medienindustrie.

Year

Volume

20

Pages

91-118

Physical description

Dates

published
2020-12-15

Contributors

 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Faculty of Political Science and Journalism

References

 • 13 wonderful Knox recipes children love: tested for children and tested by children, 1953. Jonstown N.Y.: Knox Gelatine Inc. http://libcdm1.uncg.edu/cdm/compoundobject/collection/HENP/id/10199/rec/1.
 • Bayley, Monica. 1981. The wonderful Wizard of Oz cookbook, ill. W. W. Denslow. New York: Mac Millian Publishing Co., Inc.
 • Bedford, A., North. 1950. Susie`s new stow. The little chef`s cookbook. Little golden book. New York: Simon and Schuster.
 • Beim, Jerrod. 1957. First book of boys cooking, ill. D. Dodge. New York: Franklin Watts.https://openlibrary.org/.
 • Bell, Louise Price. 1932. The alphabet that was good to eat, ill. D. Whidden. Cleveland, Ohio: The Harter Publishing Company. https://www.worldcat.org/title/alphabet-that-was-good-to-eat/oclc/2080123.
 • Bell, Price Louise. 1930. Jane Louise cook book: A cook book for children, New York: Coward, McCann, Inc. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31822035086016&view=1up&seq=7.
 • Bell, Price Louise. 1932. Kitchen fun. Teaches children to cook successfully, ill. J. W. Smith. Cleveland: The Hatter Publishing Company. https://vintagecookbookshelf.wordpress.com/2017/02/17/kitchen-fun/.
 • Benton, French, Caroline. 1905. A little cook book for a little girl. Boston: The Page Company Publishers. http://www.gutenberg.org/files/16514/16514-pdf.pdf.
 • Better homes and gardens junior cook book: for the hostess and host of tomorrow. 1955. Des Moines, Iowa: Meredith Pub. Co.
 • Betty Crocker's cook book for boys and girls. 1957. New York: Simon and Schuster.
 • Brown, E. Hellen, and S. Philip Brown. 1959. The boy`s cookbook, ill. H. O. Diamond. New York, Garden City: Doubleday&Company.
 • Bryman, Allan. 1999. “The Disneyization of Society.” The Sociological Review 47: 25-47.
 • [Carrington B., and J. Harding ed.]. 2014. Feast or famine? Food and children`s literature. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Crump, Lucy. 1905. Three little cooks. London: Edward Arnold (collection “Cookery Camed A/CRU”). https://explore.library.leeds.ac.uk/special-collections-explore/357411/three_little_cooks?query=Three%20Little%20Cooks&browseQuery=Search&resultOffset=1.
 • Czekalski, Tadeusz. 2012. „Dziewiętnastowieczni mistrzowie sztuki kulinarnej – ewolucja zawodu i czynniki prestiżu.” In Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, ed. [B. Możejko, cooperation. E. Barylewska-Szymańska], 365-366. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Davis, Robin. 1998. The Star Wars cook book. Wookie cokies and other galactic recipes. San Francisco: Chronicle Books.
 • dePaola, Tommy. 1978. Pancakes for breakfast. Boston: HMH Books for Young Readers.
 • Dutton, June, and M. Charles Schulz. 1970. Peanuts lunch bag cook book. New York: Scholastic Book Services.
 • Ellisan, Virginia. 1969. The Pooh cook book. Inspired by “Winnie-the-Pooh” and “The House at Pooh Corner” by A. A. Milne, ill. E. H. Shepard. New York: Dutton.
 • Foster, Hyde Olive. 1910. Cookery for Little Girls. New York: Daffield&Company. http://catalog.hathitrust.org/.
 • Fritz, Ann. 2004. “Lizzie Black Kander&Culinary Reform in Milwaukee.” Wisconsin Magazine of History 87(3): 36-49. http://content.wisconsinhistory.org/cdm/compoundobject/collection.
 • Fryer, Earyre Jane. 1912. The Mary Frances cook book. Or adventures among the kitchen people, ill. M. G. Hays, Boyer, J. Ann. Philadelphia: The John C. Winston Co., https://d.lib.msu.edu/fa/51#page/1/mode/2up.
 • Goldstein, M., Carolyn. 2012. Creating consumers. Home economists in twentieth-century America. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
 • Gresham, Dauglas. 1998. The official Narnia cookbook. Foods from C. S. Lewis Chronicles of Narnia, ill. P. Baynes. London: Harper Collins.
 • Hale, Gilman, Elizabeth. 1916. Housekeeping. Garden City, New York: Doubleday, Page and Company. http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/HumanEcol.GilmanHouse.
 • Harland, Marion, Sarah Tyson Rorer, Mary Lincoln, Janet McKenzie Hill, Emma Paddock Telford, and Christine Terhune Herric, 1912. What six famous cooks say of Jell-O. America's most famous dessert. Le Roy: Genesee Pure Food Company 1912 http://nyamcenterforhistory.org/.
 • Harris, David. 2007. “Historical trends in children`s cookbooks.” Repast. Quartely Publication of the Culinary Historians of Ann Arbor 23(1): 12-16.
 • Has-Tokarz, Anita, 2020. “Creatively playing kitchen and cooking – Reflections on contemporary cookbooks for children (Selected Examples).” Filoteknos 10: 473-489.
 • Has-Tokarz, Anita. 2017. „Od zabawy w gotowanie do książeczek „dla małych kucharzy” – o proweniencji pierwszych książek kucharskich dla dzieci (prolegomena).” In O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej, ed. [A. Gemra, A. Mazurkiewicz], 181-194. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Hersh, Stephanie. 1997. Children`s cook books – Windows into social and economic change: A survey of children`s cookery books published in the United States between 1870 and 1996. Boston: Boston University Press.
 • Hertzler, A. Ann. 1983. “Children`s food patterns – a review: I Food preferences and feading problems.” Journal of the American Dietetic Association 83: 551-554.
 • Hertzler, A. Ann. 2002. ““Nourishing books” for young children.” Topics in Clinical Nutrition 5: 28-34.
 • Hertzler, A. Ann. 2005. “Nautrition trends during 150 years of children`s cookbooks.” Nutrition Reviews 63(10): 347-351.
 • Hertzler, A. Ann. 2007. “The Sources and uses of children`s cookbooks.” Repast. Quartely Publication of the Culinary Historians of Ann Arbor 23(1): 9-11.
 • Hoyt, Elisabeth. 1912. Some little cooks and what they did. ill. J. Bruce. Boston-Chicago: W. A. Wilde. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.rslf6a&view=1up&seq=9.
 • Hubbard, L., P. 1905. A little book for a little cook. Minneapolis: Pilsbury. http://www.basiccarpentrytechniques.com/Cookery.
 • Hunt, E. Ada. 1917. Other kinds of bread. University of Wisconsin, Agricultural Extension Service, August. http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/HumanEcol.RSOther.
 • Inness Sherrie A. 2001. “Cooking lessons for girls and boys.” W Kitchen culture in America: popular representations of food, gender and race, ed. Sherrie A. Inness, 119-138. Philadelphia: Univerity of Pensylvania Press.
 • Inness, Sherrie, A. 2001. Dinner roles: American women and culinary culture. Iowa City: University Press Iowa City.
 • [Inness Sherrie A. ed.]. 2001. Kitchen culture in America. Popular representations of food, gender and race. Pensylwania: University of Pensylwania Press.
 • Johnson, Fuller Constance. 1908. When mother lets us cook. A book of simple receipts for little folk, with important cooking rules in rhyme, together with handy lists of the materials and utensils needed for the preparation of each dish. New York: Moffat, Yard&Company. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.rslzam&view=1up&seq=7.
 • Judson, Ingram, Clara. 1920. Cooking without mother’s help. A story cook book for beginners. New York: Nourse. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.rsmdcf&view=1up&seq=12.
 • Judson, Ingram, Clara. 1926. Child life cook book, Chicago: Rand McNolly. https://catalog.hathitrust.org/Record/100565899?type%5B%5D=author&lookfor%5B%5D=%22Judson%2C%20Clara%20Ingram%2C%201879-1960.%22&ft=.
 • Kander, B. Lizzie. 1901. The Settlement Cook Book. Milwaukee: s.n. http://digital.lib.msu.edu/projects/cookbooks/html/.
 • Kinder, Marscha. 1991. Playing with power in movies, television, and video games. From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
 • Kirkland, S. Elisabeth. 1877. Six little cooks, or, Aunt Jane's cooking class, Chicago: Jansen, McClurg. http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/HumanEcol.SixLitCooks.
 • Kubale, Anna. 1989. „Narodziny nowej postawy wobec dziecka.” In Obszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce, ed. [M. Tyszkowa, B. Żurakowski]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Longone, Jan. 2003. „`As worthless as savorless salt?’ Teaching children to cook, clean, and (often) conform.” Gastronomica 3: 104-110.
 • Mabel, Keech, Louise. 1912. Training the little home maker, by kitchen garden methods. Philadelphia: J. B. Lippincott Company. http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/HumanEcol.KeechTrain.
 • Macdonald, Kate. 1985. The Anna of Green Gables cookbooks, ill. B. Dilella. Toronto: Oxford UP.
 • Meighn, Moira. 1937. Adventure book of cookery for boys and girls between nine and fourteen or for anyone interested in cooking. Oxford: University Press.
 • Mickey's Gourmet cookbook. Most popular recipes from Walt Disney World&Disneyland. 1994. New York: Disney Editions.
 • Mr Gourmand`s strange dreams, Jell-O Company. 1924-1926. New York: JELL-O Company, Inc. https://archive.lib.msu.edu/.
 • Neuhauss, Jessamyn. 2012. Manly meals and mom`s home cooking: Cookbooks and gender in modern America. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Parker, Jane Marion. 1923. The children`s party book, il. F.T. Hunter. New York: Rogers&Company.
 • Pratt, Farman Ella. 1876. The cooking club of Tu-Witt Hollow. Boston: D. Lothrop, http://catalog.hathitrust.org.
 • Riggs, Em., and Barbara Darpinian. 1977. I am a cook book, ill. M. Weston. Los Angeles: St. Martin`s Press.
 • Ritzer, George. 2001. Magiczny świat konsumpcji, translated by L. Stawowy. Warszawa: Muza.
 • Ross, Ann. 2001. „Children`s Cookbooks.” The Journal of Antiques Collectibles 12. http://www.journalofantiques.com/Dec01/hearthdec.htm.
 • Saltzman, Mark, Judy Garlan, and Michele Grodner. 1981. DC super heroes super heatly cookbook. New York: Random House INC.
 • Schafer, Kathy, and Carroll Thopmson. 2007. “Children`s culinary ephemers at the Clements Library.” Repost. Quartely Publication of the Culinary Historians of Ann Arbor 23 (1): 12-13.
 • Slothower, Jodie, and Susine Jan. 2009. “Delicious supplements. Literary cookbooks as additives to children`s texts.” In Critical approaches to food in chldren`s literature, ed. [K. K. Kelling, S. T. Pollard], Abingdon: Routledge.
 • Symons, Michael. 2003. “Recipe.” W Encyclopedia of food and culture, vol. 3, ed. [Solomon H. Katz], 167-171. Detroit: Thomson-Gale.
 • The little housekeepers and other stories. 1886. New York: McLoughlin Bros. Czerwiec 18, 2020. https://guides.lib.vt.edu/c.php?g=387039&p=3055961.
 • Thompson, Plumply Ruth. 1923. The little gingerbread man, ill. Ch. J. Coll, New York http://nyamcenterforhistory.org/.
 • Travers, L. Pamela. 1975. Mary Poppins in the kitchen. A cookery book with a story, ill. E. H. Shepard. New York: Harper Collins.
 • Walker, M., Barbara. 1979. The little house cookbook: frontier foods from Laura Inglass Wilder`s classic stories, ill. G. Williams. New York: Harper Collins.
 • Walker, Melissa. 1998. “Home Economics.” In Historical dictionary of women's education in the United States, ed. [L. Eisenmann], 201-206. Connecticut: Greenwood Press.
 • Walt Disney's Mickey Mouse cookbook. Favorite recipes from Mickey and his friends. 1975. New York: Golden Books/Western Publishing.
 • When was the first cookery book for children published? 2012. http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2012/nov/19/childrens-cookery-books.
 • Young America`s cook book. 1938. New York: Home Institute of New York Herald Tribune.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c17030b3-0382-47e4-af03-c0b204356ae1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.