Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 7(1) | 279-296

Article title

DYSFUNCTIONAL USE OF DIGITAL SPACE BY THE YOUTH – PEDAGOGIC IMPLICATIONS OF ADDICTION TO E-ACTIVITIES

Content

Title variants

PL
DYSFUNKCJONALNE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI CYFROWEJ PRZEZ MŁODZIEŻ - IMPLIKACJE WYCHOWAWCZE UZALEŻNIENIA OD E-CZYNNOŚCI
RU
ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА МОЛОДЕЖЬЮ - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРНЕТА

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
The publication relates to dysfunctional use of the digital space by the youth. It refers to the latest theories explaining the reasons of addictions to e-activities. It includes up-to-date review of the research on their access to the modern digital media and use of their functions. The authors present their own research performed on a group of young adults relating to the relationship between their style of coping with stress and addiction to the multimedia. The following issues have been presented in the publication: 1. Selected theories of risk of development of addictions to e-activities. 2. State of research on the issue of addictions to social networking platforms. 3. Pedagogic implications of addiction of the youth to e-activities. 4. Styles of young adults being addicted to the multimedia of coping with stress in the light of own research.
PL
Publikacja dotyczy dysfunkcjonalnego korzystania przez młodzież z przestrzeni cyfrowej. Odwołuje się do najnowszych teorii wyjaśniających przyczyny uzależnień od e-czynności. Zawiera aktualny przegląd badań na temat ich dostępu do współczesnych mediów cyfro-wych oraz wykorzystywania ich funkcji. Autorzy prezentują badania własne wykonane na grupie młodych dorosłych, dotyczące związku pomiędzy stylami radzenia sobie przez nich ze stresem a uzależnieniem od multimediów. W publikacji zaprezentowano następujące zagadnienia: 1. Wybrane teorie ryzyka rozwoju uzależnień od e-czynności. 2. Stan badań nad problematyką uzależnień od portali społecznościowych. 3. Implikacje wychowawcze uzależnienia od e-czynności u młodzieży. 4. Style radzenia sobie ze stresem u młodych dorosłych uzależnionych od multimediów w świetle badań własnych.
RU
Публикация касается дисфункционального использования цифрового пространства молодыми людьми. Она ссылается на последние теории, объясняющие причины зависимостей от интернет-действий. Представляет собой современный обзор исследований, касающихся доступа к современным цифровым медиа и использованию их функций. Авторы представляют свои собственные исследования, проведенные группой молодых людей относительно взаимосвязи между разновидностями преодоления стресса и зависимостью от мультимедиа. В публикации представлены следующие вопросы: 1. Избранные теории риска развития зависимостей от интернета. 2. Состояние исследований по проблеме зависимости от социальных сетей. 3. Образовательные последствия зависимости у подростков. 4. Разновидности преодоления стресса у молодых людей, пристрастившихся к мультимедиа в свете собственных исследований.

Year

Volume

Pages

279-296

Physical description

Dates

published
2018-06-30

Contributors

 • The Maria Sklodowska-Curie Warsaw University
 • The Maria Grzegorzewska University

References

 • 1. Andreassen C. S., Torsheim T., Brunborg G. S., Pallesen S., 2012 Development of a Facebook Addiction Scale. ‘Psychological Reports’ No. 110(2).
 • 2. Andrzejewska A., 2010 Przydatność i zagrożenia Internetu dla osób niepełnosprawnych, [in:] Bednarek J, Andrzejewska A., (ed.), Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki, Wydawnictwo APS, Warsaw.
 • 3. Atroszko P., Balcerowska J., Bereznowski B., Biernatowska A., Pallesen S., Andreassen C.S., 2018 Facebook Addiction among Polish Undergraduate Students: Validity of Measurement and Relationship with Personality and Well-Being, Computers in Human Behavior Volume 85, (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218301602 [accessed on: 19 May 2018].
 • 4. Bąk A., 2015 Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, Nobody’s Children Foundation.
 • 5. Błachnio A., Przepiórka A., Rowiński T., 2014 Dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu – przegląd badań, ‘Psychologia Społeczna’, vol. 9, 4 (31).
 • 6. Caplan S. E., 2010 Theory and measurement of generalized problematic internet use: A two-step approach. ‘Computers in Human Behavior’, 26(5).
 • 7. Coughlan S., Facebook is a major influence on girls, say survey, http://www.bbc.co.uk/news/10121931. [accessed on: 16 May 2018].
 • 8. Davis R. A., 2001 A cognitive-behavioral model of pathological Internet use, ‘Computers in Human Behavior’ 17(2).
 • 9. Echeburua E., de Corral P., 2010 Addiction to new technologies and to online social networking in young people: A new challenge, ‘Adicciones’, No. 22.
 • 10. Gasiul H., 2003 Emocjonalno-motywacyjne mechanizmy uzależnień, [in:] Bołoz W., Ryś M. (ed.), Miedzy życiem a śmiercią. Uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne, Wydawnictwo UKSW, Warsaw.
 • 11. Gasiul H., 2002 Teorie emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne, Wydawnictwo UKSW, Warsaw.
 • 12. Horn L., Study finds chemical reason behind Facebook 'addiction', https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2400011,00.asp [accessed on: 15 May 2018].
 • 13. Izdebska J., 2007 Mass media i multimedia – dominująca przestrzeń życia dziecka, [in:] Marynowicz–Hetka E., (ed.), Pedagogika społeczna, Debata, vol. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • 14. Kabali H., 2015 First exposure and use of mobile media in young children, AAP National Conference and Exhibition.American Academy of Pediatrics.
 • 15. Krupa M., (2017) Patologia cyfrowego dzieciństwa [w] S. Gwoździewicz, K. Tomaszycki (ed.), Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie.
 • 16. Kuss D. J., Griffiths M. D., 2011 Online social networking and addiction – A review of the psychological literature. ‘International Journal of Environmental Research and Public Health’ No. 8.
 • 17. Machold C., Judge G., Mavrinac A., Elliott J., Murphy A. M., Roche E., 2012 Social networking patterns/hazards among teenagers. ‘Irish Medical Journal’ No. 105(5).
 • 18. Makaruk K., 2013 Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. ‘Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka’ No. 12(1).
 • 19. Morbitzer J., 2007 Edukacja wspierana komputerowo ahumanistyczne wartości pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Cracow.
 • 20. Morbitzer J., 2017 Edukacja (medialna) małego dziecka, [in:] Pyżalski J. (ed.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami, Wydawnictwo ‘Eter’, Łódź.
 • 21. Mysior R., Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci, Remedium–Psychologia, 2014/09, http://www.remedium–psychologia.pl/2014_09_3.pdf, [accessed on: 21 February 2015].
 • 22. Poleszak W., 2012 Profilaktyka zachowań agresywnych w Internecie. Propozycja działań profilaktycznych, [in:] Pyżalski J., (ed.), Cyberbullying. Zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łodź.
 • 23. Poprawa R., 2011 Oczekiwania efektów korzystania z Internetu a ryzyko jego problematycznego używania wśród licealistów, [in:] Szmigielska B. (ed.), Edukacja w dwóch światach offline i online, Wydawnictwo WiR PARTNER, Cracow.
 • 24. Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, 2001, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20–20Digital%20Natives,%20 Digital%20Immigrants%20–%20Part1.pdf, [accessed on: 16 March /2015].
 • 25. Radochońska A., Radochoński M., 2012 Rozwój uzależnienia od substancji psychoaktywnych z perspektywy cyklu życia, [in:] Gaś Z. B. (ed.), Człowiek w obliczu zniewolenia, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin.
 • 26. Ryś M., 2012 Rodzina alkoholowa jako środowisko wysokiego ryzyka, [in:] Gaś Z. B., (ed.), Człowiek w obliczu zniewolenia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin.
 • 27. Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P., 2013 Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. Podręcznik, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warsaw.
 • 28. Styśko-Kunkowska M., Wąsowicz G., Uzależnienia od e-czynności wśród młodzieży: diagnoza i determinanty, www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=5064290 [accessed on: 30 April 2018].
 • 29. Suchanecka A., 2011-2013 Rola dopaminy w procesach motywacyjnych i powstawaniu uzależnień, ‘Neurokognitywistyka w Patologii i Zdrowiu’, post-conference materials, Pomeranian Medical University in Szczecin.
 • 30. Suma Ł., 2010 Facebook daj się poznać, Wydawnictwo Helion, Warsaw.
 • 31. Tanaś M., 2016 Diagnoza funkcjonowania nastolatków w sieci – aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne, [in:] Tanaś M. (ed.), Nastolatki wobec Internetu, Wydawnictwo NASK, Warsaw.
 • 32. Tomaszewska H., 2009 Komunikacja młodzieży w dobie społeczeństwa medialnego jako wyzwanie dla więzi międzypokoleniowych, [in:] Jakubowska–Malicka L., Kobylarek A., Pryszmont–Ciesielska M., (ed.), Ponowoczesne konteksty edukacji, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 • 33. Tuszyńska–Bogucka W., 2012 Internet pociąga, zniewala, uzależnia, [in:] Gaś Z. B., (ed.), Człowiek w obliczu zniewolenia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin.
 • 34. Tyszka Z., 1995 Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [in:] Plich T., Lepalczyk I., (ed.), Pedagogika społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • 35. Wolniczak I., Cáceres-DelAguila J. A., Palma-Ardiles G., Arroyo K.J., Solís-Visscher R., Paredes-Yauri S., Mego-Aquije K., Bernabe-Ortiz A., 2013 Association between Facebook dependence and poor sleep quality: A study in a sample of undergraduate students in Peru, ‘PLoS ONE’ No. 8(3).
 • 36. Young K., Yue X. D., Ying L., 2011 Prevalence estimates and etiologic models of Internet addiction, [in] Young K., de Abreu C. N. (ed.), Internet addiction. A handbook and guide ton evaluation and treatment, New Jersey: John Wiley&Sons, Inc., Hoboken.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-2146
e-ISSN
2451-1064

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c325f7e1-7a54-4f2a-84a1-791d069a9763
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.