Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 106 | 3 | 105-123

Article title

Doświadczenie i pamięć z otwartą furtką. Maxim Biller o Brunonie Schulzu

Title variants

EN
Experience and Memory with an Open Gate. Maxim Biller about Bruno Schulz

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy opublikowanej w 2013 roku noweli Maxima Billera "Im Kopf von Bruno Schulz", która w Polsce ukazała się pod tytułem "W głowie Brunona Schulza" w przekładzie Małgorzaty Mirońskiej (Warszawa 2014). Tekst składa się z czterech części: w części pierwszej przedstawiam krótko autora, którego twórczość nie była do tej pory tłumaczona na język polski. Skupiam się na treści książki i próbuję umieścić ją w kontekście innych fikcji literackich, których bohaterem jest Schulz i/lub jego manuskrypty. Punktem wyjścia akcji utworu jest legendarny list, który Schulz miał jakoby wysłać przed drugą wojną światową do Thomasa Manna, wraz ze swoim opowiadaniem – jedynym napisanym po niemiecku. W artykule pytam o sensowność i trafność konfabulacji dokonanej na materiale historycznym w utworze literackim, który nie należy do gatunku biografistyki. W części drugiej analizuję treść noweli: aluzje i intertekstualne odniesienia do dzieł Schulza, szczególnie motywy sobowtóra i deziluzji. Część trzecia ma dać odpowiedź na pytanie, co nowego wnosi nowela Billera – nowego w warstwie literackiej, artystycznej i/lub faktograficznej – poza intertekstualną zabawą z dziełem Schulza? Ostatnia część artykułu poświęcona jest problemowi pamięci. Aby zrozumieć opisaną pracę pamięci, odwołuję się m.in. do Waltera Benjamina koncepcji „niewielkiego przekrzywienia (przesunięcia)” (kleine Verrückung) oraz „pomnienia” (Eingedenken).
EN
The article touches Maxim Biller’s novel published in 2013 "Im Kopf von Bruno Schulz" which was translated into Polish by Małgorzata Mirońska (Warsaw 2014) under the title "W głowie Brunona Schulza" ("In Bruno Schulz’s Head"). The text is composed of four parts. In the first one Hudzik briefly presents the author whose creativity has not to date been translated into Polish. She also focuses on the book’s content and tries to set it in the context of other literary fictions the protagonist of which is Schulz and/or his manuscripts. Starting point of the novel is a legendary letter that Schulz was supposed to send before the World War II to Thomas Mann with his only short story written in German. Hudzik asks for reasonableness and aptness of confabulation of historical material in the literary work which is not biographical in its nature. In the second part Hudzik analyses the content of the novel: allusions and intertextual references to Schulz’s works, especially the motifs of a double and unmasking. The third part is to give answer to the question what new matters Biller’s novel offers – the new in the literary, artistic and/or fact-collecting sphere, apart from an intertextual play with Schulz’s work. The last part of the article is devoted to the problem of memory. To understand the work of memory described in the book, Hudzik refers, inter alia, to Walter Benjamin’s concept of “kleine Verrückung [slight twisting/shifting]” and “Eingedenken [Remembrance]”.

Year

Volume

106

Issue

3

Pages

105-123

Physical description

Dates

published
2015-09-30

Contributors

  • Freie Universität Berlin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c38c1bc6-7c80-4c9e-a450-b2d277c8a7eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.