Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 21-31

Article title

WPŁYW STRATEGII WYPŁATY DYWIDENDY NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ogólnie uważa się, że wypłata dywidendy uzależniona jest głównie od wypracowanego zysku netto w przedsiębiorstwie. W praktyce zarządy spółek, wydając rekomendacje w sprawie wypłaty dywidendy, uwzględniają różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym w szczególno-ści bieżące potrzeby kapitałowe, aktualny poziom zadłużenia czy ryzyko utraty płynności finan-sowej. Propozycja zarządu w sprawie podziału wypracowanego zysku netto wyraża pewnego rodzaju kompromis pomiędzy bieżącymi interesami akcjonariuszy a długoterminową strategią maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu wypłaty dywidendy na kształtowanie się płynności finansowej przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzono na grupie przedsiębiorstw z sektora Odzież i kosmetyki notowanych na GPW w Warszawie.
EN
It is generally believed that the payment of the dividend depends mainly on the net profit generated in the enterprise. In practice, the management boards of companies issuing recommendations on dividend payment take into account various aspects of the company's operation, including, in particular, current capital needs, the current level of indebtedness or the risk of losing financial liquidity. The board's proposal on the distribution of the net profit generated expresses a kind of compromise between the current interests of the shareholders and the long-term strategy of maximizing the value of the company. The article presents the results of research on the impact of dividend payment on shaping the company's financial liquidity. The study was conducted on a group of companies from the clothing and cosmetics sector listed on the Warsaw Stock Exchange.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

21-31

Physical description

Dates

published
2019-03-31

Contributors

 • Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

References

 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
 • Duraj A. N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Jabłoński B., Determinanty polityki dywidend, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 177, s. 98-109.
 • Kuciński A., Byczkowska M., Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2017, nr 2(127), s. 131-141.
 • Kuciński A. Byczkowska M., Polityka dywidendy w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2017, nr 3(53), s. 33-46.
 • Nowa encyklopedia powszechna, Tom 2, PWN, Warszawa 1998.
 • Pieloch-Babiarz A., Koncentracja własności i kontroli a wypłaty dywidendy pieniężnej w spół-kach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2017, nr 1(327), s. 75-92.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warun-ków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie-będącego państwem członkowskim, (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
 • Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Waśniewski P., Źródła finansowania dywidendy na przykładzie firm należących do WIGdiv, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 61, s.111-122.
 • Wypych M., Ekonomiczna wartość dodana w spółkach płacących dywidendy, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, s. 568-580.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c486addc-af5e-4b8c-aafb-93197475183b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.