PL EN


2016 | 8(2) "Cyfrowa humanistyka" | 100-116
Article title

E-book – śmierć książki czy jej nowe życie? Historia, technologia, poezja, rynek

Content
Title variants
EN
E-books. Death or Rebirth of Books? History, Technology, Poetry, Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia miejsca literatury elektronicznej we współczesnym świecie, specyfiki tej formy publikowania utworów oraz możliwości, jakie ze sobą niesie. Zarysowano historię powstawania publikacji w postaci e-booków od roku 1971 do dnia dzisiejszego – przedstawiono zmiany, jakie zaszły zarówno w zakresie przygotowania pliku, jak i projektowania urządzeń przeznaczonych do ich odczytywania. Pokrótce omówiono stosowane aktualnie technologie wykorzystywane przy produkcji e-książki: formaty elektronicznego zapisu plików, technologię e-Ink oraz typy czytników obecnych na rynku. Zaprezentowano główne właściwości e-booków oraz różnice między publikacją elektroniczną a tradycyjną. Dokonano analizy struktury rynku e-booków w Polsce oraz preferencji czytelniczych użytkowników tego typu publikacji na podstawie dostępnych raportów. Poruszono kwestie związane z problemem nielegalnego kopiowania e-publikacji – skali zjawiska, prób przeciwdziałania, możliwych rozwiązań. Przedstawiono etapy przygotowania e-książki, zwrócono uwagę na specyfikę typograficznego opracowania oraz łamania i składania tego typu publikacji. Osobne miejsce poświęcono pozycji poezji na rynku e-literatury.
EN
The purpose of the article is to present the subject of electronic literature’s place in modern world, specifics of this form of publishing and opportunities it carries. The history of e-books formation from 1971 to present day is outlined – changes that have taken place both in the preparation of files, as well as in designing of reading devices, was presented. Currently used in the publishing of e-books technologies was discussed: formats of electronic files, e-Ink technology and types of e-book readers available on the market. Main features of e-books and differences between traditional and electronic books was presented. The structure of the e-books market in Poland and users reading preferences was analysed – on the basis of available reports. The article raises issues related to the problem of illegal copying of e-publications – scale of the phenomena, possible ways of counteracting and solutions. This article also illustrates the steps of preparing an e-book, specifics of typographic lay-out, typesetting and text makeup of this type of publications. Separate spot was dedicated to the condition of poetry on the e-literature market.
Contributors
References
 • Bazarnik Katarzyna. 2011. Liberatura, czyli o powstawaniu gatunków (literackich). W Od liberatury do e-literatury, Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska (red.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Błaszczyk Małgorzata, Marta Bednarczyk. 2014. Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010–2014. Dostęp 20 stycznia 2016. https://cdn.virtualo.pl/vpl-promo/93f3983c-5cbbcd4513316a06a832ef1d/raport-o-rynku-e-bookow.pdf.
 • Bolter Jay David. 2014. Przestrzeń pisma. Kraków–Bydgoszcz: Korporacja Ha!art.
 • Carrière Jean-Claude, Umberto Eco. 2010. Nie myśl, że książki znikną. Jan Kortas (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Flusser Vilém. 2014. Poza papier. Teksty Drugie 3.
 • Gołębiewski Łukasz. 2009. E-książka/book. Szerokopasmowa kultura. Warszawa: Biblioteka Analiz.
 • Hayles Katherine. 2012. Literatura elektroniczna: czym jest?, Sonia Ficek, Mariusz Pisarski (przeł.). Techsty 7. Dostęp 22 stycznia 2016. http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/literatura_elektroniczna_czym_jest_1.html.
 • Koryś Izabela, Dominika Michalak, Roman Chymkowski. 2015. Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r. Dostęp 20 stycznia 2016. http://bn.org.pl/download/document/1422018329.pdf
 • Lebert Marie. 2008a. A short story of eBooks, Toronto. Dostęp 25 stycznia 2016. http://www.gutenberg.org/files/29801/29801-pdf.pdf?session_id=89db91205617471ed73eb37036e6468247653bf8
 • Lebert Marie. 2008b. Project Gutenberg (1971–2008). Toronto. Dostęp 18 stycznia 2016. http://www.gutenberg.org/cache/epub/27045/pg27045-images.html
 • Myszka Wojciech. 2012. „Książki elektroniczne (stan technologii)”. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 1.
 • Ożóg Marcin. 2002. Książka elektroniczna. W Liternet. Literatura i internet, Piotr Marecki (red.). Kraków: Wydawnictwo Rabid.
 • Palęcka Alicja, Maciej Jakubowiak. 2015. Komu potrzebna jest książka? Prawo autorskie w późnej epoce druku. Teksty Drugie 3.
 • Pawlicka Urszula. 2014. Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce. Teksty Drugie 3.
 • Raport z badania czytelników książek i ebooków. 2014. Dostęp 23 stycznia 2016. http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20z%20badania%20czytelników%20ksiazek%20i%20ebookow_Legimi_23_10_2014.pdf
 • Rodak Paweł. 2009. Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hebrard, Fabre, Lejeune. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Tabaczyński Michał. 2014. Ogromna biblioteka. Przemiana technologii pisma i zmiana cywilizacyjna. W Jay David Bolter, Przestrzeń pisma, Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński (przeł.). Kraków–Bydgoszcz: Korporacja Ha!art.
 • Wilk Eugeniusz. 2011. E-literatura. Pytania nieuchronne. W Od liberatury do e-literatury, Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska (red.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Zygierewicz Anna. 2013. „E-book. Produkt, technologia, rynek”. Analizy. Biuro Analiz Sejmowych 9 (98). Dostęp 20 stycznia 2016. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/D7A0CA-3753C8E631C1257B83003B39FB/$file/Analiza_BAS_2013_98.pdf.
 • http://media.innovationpr.pl/pr/302757/rynek-ebookow-na-fali-wzrostu. Dostęp 21 stycznia 2016.
 • http://newsrm.tv/komunikat-pr/wzrasta-sprzedaz-ebookow-polsce. Dostęp 21 stycznia 2016.
 • http://techsty.art.pl/hipertekst/definicje/hiperksiazka/ebook.htm. Dostęp 23 stycznia 2016.
 • http://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2014/02/10/amazon-vs-book-publishers-by-the-numbers/#4bf53d9665a3. Dostęp 29 stycznia 2016.
 • http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart. Dostęp 19 stycznia 2016.
 • http://www.nytimes.com/2010/07/20/technology/20kindle.html. Dostęp 10 stycznia 2016.
 • https://www.legimi.com. Dostęp 23 stycznia 2016.
 • https://www.legimi.com/pl/jak-to-dziala. Dostęp 23 stycznia 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c86ab0dc-8f13-447c-a6d6-2c9bdc976735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.