PL EN


2012 | 2(3) | 210-233
Article title

Czeskie wpływy kulturowe w języku i piśmiennictwie państwa piastowskiego (od X do XIV wieku) w świetle historiografii polskiej

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
210-233
Physical description
Contributors
author
References
 • Leszczyńska B., Jan Milicz z Kromieryża i jego kontakty z ziemiami polskimi, Sobótka 15 (1960), s. 15-22.
 • Barciak A., Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz początkach XIV w. Polityczno-ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski, Katowice 1992.
 • Basaj M., Polska terminologia kościelna czeskiego pochodzenia, [w:] Święty Wojciech i wejście Polski do Europy przed dziesięcioma wiekami, Łowicz 1997, s. 51-59.
 • Basaj M., Siatkowski J., Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Warszawa 2006.
 • Basaj M., Siatkowski J., Przegląd wyrazów uważanych w literaturze naukowej za bohemizmy, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego X (1964), s. 60-75; XI (1965); XII (1966), s. 66-82; XIII (1974), s. 5-36; XIV (1974), s. 5-41; XV (1976), s. 5-41.
 • Basaj M., Siatkowski J., Przegląd wyrazów uważanych w literaturze naukowej za bohemizmy, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. VI (1967), s. 7-24; t. VII (1967), s. 5-31; t. VIII (1969), s. 5-33; t. IX (1970), s. 5- 35; t. X (1971), s. 5-34; t. XI (1972), s. 5-46.
 • Bednarczuk L., Związki językowe i kontakty kulturowe Polski południowej ze Słowacją i Czechami w czasach świętego Wojciecha, [w:] Święty Wojciech i jego czasy. Materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Saint-Maurice 12–13 kwietnia 1997 r., red. A. Żaki, Kraków 2000, s. 193-204.
 • Bednarczuk L., Związki językowe Polski południowej z terytorium Wielkiej Morawy, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, ser. IX Językoznawstwo, Warszawa 1998, s. 31-34.
 • Birkenmajer J., Na śladach autorstwa „Bogurodzicy”, Ruch Literacki 9 (1934), nr 6, s. 161-163.
 • Birkenmajer J., Zagadnienie autorstwa „Bogurodzicy”, Gniezno 1935, s. 43 n, 91, 105, 109-113.
 • Bogucki A., Jeszcze o nazwach rycerstwa w źródłach polskich, [w:] Mieszczanie, wasale, zakonnicy, Gdańsk 2004, s. 19-45.
 • Bogucki A., Jeszcze o pochodzeniu wyrazu „szlachta”, [w:] Biskupi, lennicy, żeglarze, Gdańsk 2003, s. 457-470.
 • Bogucki A., O pochodzeniu terminu szlachta, [w:] Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze, Gdańsk 2002, s. 373-380.
 • Bogucki A., Polskie nazwy rycerstwa w średniowieczu. Przyczynek do historii ustroju społecznego, Włocławek 2001.
 • Boguniowski J.W., Ordinarium Olomucense-Cracoviense. Studium krytyczne, Nasza Przeszłość 95 (2001), s. 5-27.
 • Brückner A., Cywilizacja i język. Szkice z dziejów obyczajowości polskiej, Warszawa 1901.
 • Brückner A., Dzieje języka polskiego, Warszawa [brw].
 • Brückner A., Dzieje kultury polskiej, t. I, wyd. 3, Kraków 1957.
 • Brückner A., Początki i rozwój języka polskiego, Warszawa 1974.
 • Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–2, Kraków 1926–1927.
 • Brückner A., Wpływ języków obcych na język polski. grafika i ortografia. [w:] Język polski i jego historia, Kraków 1915.
 • Bylina S., Czeska myśl reformatorska drugiej połowy XIV wieku a jej echa na Śląsku, Zeszyty Naukowe KUL 21 (1978).
 • Bylina S., Polsko-czeskie powiązania literackie do XVIII wieku w najnowszej historiografii polskiej (1958–1967), [w:] Studia poświęcone stosunkom literackim polsko-czeskim i polsko-słowackim, Wrocław 1969, s. 31-41.
 • Bylina S., Wpływ Konrada Waldhausena na ziemiach polskich w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV w., Wrocław 1966.
 • Bylina S., Z problematyki badawczej czesko- śląskich związków reformatorskich w drugiej połowie XIV wieku, [w:] Tisíc let česko-polské vzájemnosti, t. I, Opava 1966, s. 164-174.
 • Chrzanowski T. Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Warszawa 1993.
 • Czarnecki T., Najstarsze polskie słownictwo religijne o rodowodzie niemieckim, [w:] Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk 1999, s. 13-27.
 • Czarnecki T., Pośrednictwo czeskie w staropolskich pożyczkach z niemieckiego, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 9 (1970), s. 37-44.
 • Czekalska N., Z Tournai do Kamieńca. W sprawie importów zachodnich rękopisów iluminowanych do krajów Europy Środkowej, [w:] Księga – nauka – wiara w średniowiecznej Europie, red. T. Ratajczak we współ. z J. Kowalskim, Poznań 2004, s. 77-80.
 • Długosz J., Modlitewnik trzebnicki „Cursus Sanctae Mariae” z pierwszej polowy XIII w., [w:] Księga Jadwiżanska, Wrocław 1995, s. 116-123.
 • Doroszewska A., Otoczenie Henryka Brodatego i Jadwigi jako środowisko społeczne, Warszawa 1978.
 • Dunaj B., Zapożyczenia czeskie w polszczyźnie XII–XIII wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 451: Prace Językoznawcze, z. 52, 1977, s. 27-38.
 • Gediga B., Pradzieje i wczesne średniowiecze ziem czeskich w polskich badaniach archeologicznych, [w:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne w ostatnim trzydziestoleciu. Nauki historyczne i filologiczne, red. R. Gładkiewicz, M. Myška, Praha 1995, s. 185-202.
 • Grygiel J., Kilka uwag o stosunkach kulturalnych polsko-czeskich w dobie Karola IV, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 663, Prace Historyczne z. 74, 1985, s. 67-80.
 • Hornowska M., Zdzitowiecka-Jasieńska H., Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947.
 • Iwańczak W., Polskie badania nad dziejami Czech i stosunków polsko-czeskich w średniowieczu, [w:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne w ostatnim trzydziestoleciu. Nauki historyczne i filologiczne, red. R. Gładkiewicz, M. Myška, Praha 1995, s. 203-225.
 • Jacobson R., Český podíl na cirkevněslovanské kultuře, [w:] Co daly naše země Evropě a lidstvu. Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození, Praha 1940, s. 9-20.
 • Jasiński T., Początki polskiej annalistyki, [w:] Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 136-138.
 • Jasiński T., Rocznik obcy w Roczniku kapituły krakowskiej, [w:] Scriptura custos memoriae [ksiega pamiątkowa prof. Brygidy Kürbis], red. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 217-224.
 • Jasiński T., Rocznik poznański, Ze studiów nad annalistyką polską i czeską, [w:] Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Bartoszewicz i inni, Warszawa 2000, s. 664-672.
 • Jasiński T., Zagadnienie autorstwa Rocznika obcego. Przyczynek do dziejów historiografii niemieckiej X stulecia, Roczniki Historyczne 68 (2002), s. 7-25.
 • Kadlec J., Czeska katolicka emigracja okresu husytyzmu na ziemiach polskich i na Śląsku, Zeszyty Naukowe KUL 19 (1976), nr 4, s. 27-36.
 • Karczewski D., Związki pomiędzy polskimi i czeskimi klasztorami premonstrateńskimi w świetle polskich nekrologów klasztornych, Minulostí Zapádočeského kraje 38 (2003), s. 45-58.
 • Karłowicz J., Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim, Kraków 1894–1905.
 • Karłowska-Kamzowa A., Dekoracja malarska gnieźnieńskiej Biblii Jarosława Bogorii Skotnickiego, Poznań 1976.
 • Karłowska-Kamzowa A., Drogi przenikania iluminowanych kodeksów do Polski w XIII, XIV i XV wieku, [w:] Symbolae Historiae Artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986, s. 307-319.
 • Karłowska-Kamzowa A., Kontakty artystyczne z Czechami w malarstwie gotyckim Śląska, Pomorza Wschodniego, Wielkopolski i Kujaw, Folia Historiae Artium 16 (1980), s. 39-66.
 • Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo śląskie 1250–1450, Wrocław 1979.
 • Karłowska-Kamzowa A., Zdobnicze i ideowe funkcje gotyckich kodeksów iluminowanych. Na przykładzie wybranych obiektów z Wielkopolski, Pomorza Wschodniego i Śląska, [w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989.
 • Karpluk M., Imiona apostołów i ewangelistów jako świadectwo oddziaływania liturgii słowiańskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego – Slawistyka 3 (1982), s. 63-68.
 • Karpluk M., Na tropach bohem izmów w staropolskich imionach chrześcijańskich (Szaweł, Gaweł, Wawrzyniec), Onomastica 24 (1979), s. 111-123.
 • Karpluk M., O najwcześniejszym polskim słownictwie chrześcijańskim, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988, s. 89-102.
 • Karpluk M., O staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (inspiracje czeskie), [w:] Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk 1999, s. 29-33.
 • Karplukówna M., O staropolskim przejmowaniu imion wczesnochrześcijańskich (typu Bartłomiej, Maciej), Onomastica 18 (1973), s. 153-172.
 • Karplukówna M., Ślady liturgii słowiańskiej w staropolskich imionach chrześcijańskich (typ Koźma, Łuka), [w:] Z polskich studiów slawistycznych, ser. 4 Językoznawstwo, Warszawa 1972, s. 155-161.
 • Kętrzyński W., O rocznikach polskich, Rozprawy Akademi Umiejętności, Wydział Hist.-Filozof. 34 (1897).
 • Kielar P., Studia nad kulturą szkolna i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu, [w:] Studia nad historia dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. I, Warszawa 1975.
 • Kleczkowski A., Wyrazy niemieckie w staroczeskim i staropolskim, [w:] Symbolae grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski, t. 2, Kraków 1928, s. 331-345.
 • Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 1981.
 • Klimecka G., Tynieckie rękopisy iluminowane w zbiorach Biblioteki Narodowej przykładem benedyktyńskiej kultury piśmienniczej w XIV–XV w., [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, Opole 1995, s. 289-297.
 • Kolbuszewski S., Polska a Czechy. Zarys zagadnień kulturalnych, Poznań 1939.
 • Kowalewicz H., Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich, [w:] Średniowiecze. Studia o kulturze, II, Wrocław 1965.
 • Kowalewicz H., Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacinskiej liryki średniowiecznej, Poznań 1967.
 • Krafl P., Badania nad dziejami Polski, Śląska i stosunkami polsko-czeskimi do końca XVII wieku w Republice Czeskiej w latach 1990–2000, Roczniki Biblioteki Naukowej PAU i PAN 52 (2007), s. 449-476.
 • Krafl P., Přehled česko-polských vztahů v 10.–15. století, Časopis Matice moravské 122 (2003), č. 1, s. 147-180.
 • Krafl P., Řezník M., Valenta J., Czeska polonistyka historyczna w latach 1990–2000, Kwartalnik Historyczny 109 (2002), nr 4, s. 71-80.
 • Kwiatkowska A., Polsko-czeskie związki literackie w średniowieczu – typy relacji, Slavia Occidentalis 59 (2002), s. 109-120.
 • Lehner F., Česká škola malířská XI. věku, Praha 1902.
 • Lehr-Spławinski T., Szkice z dziejów rozwoju i kultury języka polskiego, I: Wzajemne wpływy polsko-czeskie, Lwów 1938.
 • Lehr-Spławiński T., Czy są ślady istnienia liturgii cyrylo-metodejskiej w dawnej Polsce, Slavia 25 (1956).
 • Lehr-Spławiński T., Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa 1978.
 • Lehr-Spławiński T., Piwarski K., Wojciechowski Z., Polska – Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, Katowice–Wrocław 1947.
 • Lehr-Spławiński T., Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian, Warszawa 1954.
 • Maciejowski W.A., Piśmiennictwo polskie, od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, t. I, Warszawa 1851.
 • Magnuszewski J., Czesko-polskie związki literackie, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990.
 • Magnuszewski J., Literatura polska a literatura czeska do połowy XVIII wieku, [w:] Literatura staropolska w kontekście europejskim, red. T. Michałowska, J. Ślaski, Wrocław 1977, s. 111-292.
 • Magnuszewski J., Rozkvět české kultury za Karla IV. a rozvoj polské literatury, [w:] Mezinárodní vědecká konference: Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR. Materiály ze sekce jazyka a literatury, Praha 1981, s. 117-124.
 • Malec M., Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994.
 • Malec M., Onomastyczne sygnały obecności elementów europejskiej kultury literackiej w średniowieczu polskim, [w:] Polszczyzna średniowieczna i renesansowa. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 23 (1990), s. 95-102.
 • Maleczyńska E., Związki kulturalne Polski z zagranicą w epoce Piastowskiej, Lwów 1939.
 • Maleczyński K., Polska – Czechy w średniowieczu. Próba rewizji pojęć, Sobótka 2 (1947), s. 1-46.
 • Matla-Kozłowska M., Kwestia zależności polskiego i czeskiego rocznikarstwa od drugiej połowy XI w. do połowy XIII w., Studia Źródłoznawcze 43 (2005), s. 27-52.
 • Matla-Kozłowska M., Qui a quo – wzajemne wpływy polskiego i czeskiego rocznikarstwa we wczesnym średniowieczu (X – XI w.), [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, Wrocław 2005, s. 67-89.
 • Matusik L., Wpływy myśli czeskiej na Śląsku w świetle rękopisów kanoników regularnych św. Augustyna w XIV i XV wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 109, Hist. 17 (1970), s. 45-66.
 • Mazurkiewicz R., Staroczeskie wzorce i analogie polskich średniowiecznych pieśni maryjnych, [w:] W kręgu literatury, języka i kultury, red. A. Majkowska, M. Lesz-Duk, Częstochowa 2001, s. 29-55.
 • Michałowski R., Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X–XIII wieku, Warszawa 1993.
 • Miodońska B., Małopolskie malarstwo książkowe 1320–1540, Warszawa 1993.
 • Miodońska B., Opatovický brevíř – neznámý český rukopis 14. století, Umění 16 (1968), s. 213-254.
 • Miodońska B., Związki polsko-czeskie w dziedzinie iluminatorstwa na przełomie wieku XIV i XV, Pamiętnik Literacki 51 (1960), nr 3, s. 153-202.
 • Nehring W., Studya literackie, Poznań 1884.
 • Nehring W., Ueber den Einfluss der altčechischen Literatur auf die altpolnische, Archiv für slavische Philologie 1 (1876), s. 60-81.
 • Nitsch K., Przyczynki do charakterystyki polskich czechizmów, 1933.
 • Orłoś T., Polsko-czeskie związki językowe, Wrocław–Warszawa–Kraków 1980.
 • Orłoś T., Problem zapożyczeń polskich w języku czeskim i słowackim, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, ser. VIII Językoznawstwo. Prace na XI Międzynarodowy Zjazd Slawistów w Bratysławie 1993, Warszawa 1992, s. 183-188.
 • Orłoś T., Tysiąc lat czesko-polskich związków językowych, Kraków 1993.
 • Pawłowski M., Czeskie noty obituralne w Nekrologu trzebnickim, Studia Źródłoznawcze 25 (1980), s. 97-108.
 • Piłat R., Historia literatury polskiej w wiekach średnich. Od przyjęcia chrześcijaństwa w Polsce do konca XV wieku (965–1500), cz. 1, oprac. S. Kossowski, Poznań–Wilno–Zakopane 1926.
 • Płonka-Bałus K., Antyfonarz z roku 1397 w bibliotece oo. Karmelitów Na piasku w Krakowie. Ze studiów nad iluminatorstwem czeskim przełomu XIV i XV wieku, Folia Historiae Artium 27 (1991), s. 35-62.
 • Polska – Śląsk – Czechy, Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych w średniowieczu, red. R. Gładkiewicz, Acta Universitatis Wratislaviensis, Hist. No 81, Wrocław 1994.
 • Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.
 • Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.
 • Prace historyków polskich nad dziejami Czechosłowacji i stosunków polsko-czeskich, Sobótka 16 (1961).
 • Pražák J., Z dějin českých knihoven v době husitské, Studie o rukopisech 1 (1976), s. 109-132.
 • Rajman J., Średniowieczne zapiski w nekrologu klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu, Nasza Przeszłość 77 (1992), s. 33-55.
 • Reczek J., Bohemizmy leksykalne w języku polskim do końca XV wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1968.
 • Rospond S., Kościół w dziejach języka polskiego, Wrocław 1985.
 • Rybandt S., Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Wrocław 1977.
 • Rył J., Nieznany złoty kodeks Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, Studia Gnesnensia 5 (1979/1980), s. 323-327.
 • Schmidtová A., Z bohemik vratislavské Univerzitní Knihovny, Listy filologické 83 (1960), nr 1, s. 98-105.
 • Seminaria niedzickie. Stan badań nad związkami artystycznymi polsko-czesko-slowacko- -węgierskimi, Kraków 1981.
 • Semkowicz W., Kalendarz trzebnicki z pierwszej połowy XIII w., Sprawozd. z czynności i posiedzeń PAU 1930, nr 7, s. 7-11.
 • Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2002.
 • Semkowicz W., Paleografia łacińska, Warszawa 1951.
 • Siatkowska E., Wpływ czynników wyznaniowych na kształtowanie się literackich języków słowiańskich, Przegląd Humanistyczny 37 (1993), nr 2, s. 111-118.
 • Siatkowski J., Bohemizmy fonetyczne w języku polskim, t. I, II, Wrocław 1965–1970.
 • Siatkowski J., Choronimy czeskie w porównaniu z polskimi, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 28 (1991), s. 151-178.
 • Siatkowski J., Czesko-polskie kontakty językowe, Warszawa 1996.
 • Siatkowski J., Der Einfluß der tschechischen Sprache auf das Polnische, Zeitschrift für Slavistik 39 (1994), 2, s. 261-269.
 • Siatkowski J., Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim, [w:] Język a kultura, t. 7. Kontakty języka polskiego z innymi na tle kontaktów kulturowych, red. J. Maćkiewicz, J. Siatkowski, Wrocław 1992, s. 53-58.
 • Siatkowski J., Obce nazwy rzek, gór i mórz w języku czeskim i polskim, Poradnik Językowy 1989, z. 4, s. 240-248.
 • Siatkowski J., Rola języka czeskiego w rozwoju polszczyzny literackiej, [w:] Polszczyzna średniowieczna i renesansowa. Materiały z konferencji naukowej 19–19 X 1988, red. M. Kamińska, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica, t. 23, Łódź 1990, s. 137-144.
 • Siatkowski J., Význam českých jazykových vlivů pro formování spisovné polštiny, [w:] Mezinárodní vědecká konference: Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR. Materiály ze sekce języka a literatury, Praha 1981, s. 55-64.
 • Siatkowski J., Zakres i charakter wpływu języka czeskiego na polski, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, ser. V: Językoznawstwo, Warszawa 1978, s. 307-314.
 • Sikorski D., Najstarsza warstwa terminologii chrześcijańskiej w staropolszczyźnie – próba weryfikacji teorii o jej czeskim pochodzeniu, [w:] Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 347-370.
 • Sikorski D., O czeskiej proweniencji polskiej terminologii kościelnej, [w:] Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2006.
 • Sivek A., Poznaňská bohemica, Slovesná věda 4 (1952), s. 249-251.
 • Sokołowski M., Rzeźba z kości słoniowej XI wieku i najstarsze książki liturgiczne w Polsce, odbitka ze Sprawozd. Komisji do Badań Hist. Szt. w Polsce 5 (1896), z. 4.
 • Solicki S., Napływ książek z ziem czeskich na Śląsk w średniowieczu, [w:] Polska – Śląsk –Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych w średniowieczu, red. R. Gładkiewicz, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1162, Hist. 81, Wrocław 1994, s. 5-37.
 • Spunar P., Bohemika v Pelpline, Listy filologické (dalej: LF) 93 (1970), s. 289-295.
 • Spunar P., Kurzgefasste Nachrichten aus Handschriften und über Handschriften IV. Bohemika in den Klosterbibliotheken in Krakau, Mediaevalia Bohemica 3 (1970), s. 279-287.
 • Spunar P., Kurzgefasste Nachrichten aus Handschriften und über Handschriften IV. Von den mittelalterlichen bohemikalen Handschriften aus Gnesen, Thorn, Stettin und Lund, Mediaevalia Bohemica 4 (1974), s. 125-140.
 • Spunar P., Středověká bohemika v archiděcezním archivu v Poznani, Sbornik Narodniho Muzea C 16 (1971), s. 153-179.
 • Spunar P., Středověká rukopisná bohemica v Sandoměři a Lublinu, Listy filologické 96 (1973), s. 170-174.
 • Spunar P., Středověká rukopisná bohemica ve Włocławku a Płocku, Listy filologické 97 (1974), č. 1, s. 37-42.
 • Stieber R., Problem pochodzenia i rozwoju polskiego języka literackiego w świetle nowych prac dialektologicznych, Prace Polonistyczne, seria XX (1965), s. 245-254.
 • Stieber R., Wpływ czeszczyzny na kształtowanie się polskiego języka literackiego, [w:] Česko- polský sborník vědeckých práci II, Praha 1955, s. 27-34.
 • Stieber Z., O czechizmach w kronice Galla, Poradnik Językowy 7 (1956), s. 245-248.
 • Stieber Z., Problem pochodzenia i rozwoju polskiego języka literackiego w świetle nowych prac dialektologicznych, Prace Polonistyczne, seria XX (1965), s. 245-254.
 • Suchoń B., Jadwiga, księżna śląska, PSB, t. X, Kraków 1962–1964, s. 297.
 • Suchoń B., Święta Jadwiga księżna śląska, Nasza Przeszłość 53 (1980), s. 5-132.
 • Szwejkowska H., Biblioteka klasztoru cysterek w Trzebnicy, Wrocław 1955.
 • Szymanski J., Ze studiów nad średniowieczną historiografią małopolską. Wiślicki katalog biskupów krakowskich, [w:] Średniowiecze. Studia o kulturze, t. IV, Wrocław 1986.
 • Świerk A., Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu, Wrocław 1965. por. też A. Świerk, Śląskie biblioteki do początku XVI wieku, [w:] Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane Ewie Maleczyńskiej w 50 rocznicę pracy dydaktycznej i naukowej, Wrocław 1968, s. 79-89.
 • Świętosławska T., Polsko-czeskie związki sakralne w wiekach średnich, [w:] Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń, Łódź 2000.
 • T. Dobrzeniecki, Codex Aureus Gnesnensis. Commentarii, Warszawa 1988.
 • Urbańczyk S., Bogurodzica. Problem czasu powstania i tła kulturowego, Pamiętnik Literacki 69 (1978), z. 1, s. 35-70.
 • Urbańczyk S., Językowa i kulturalna przeszłość imienia Zygmunt, [w:] W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, Warszawa 1970, s. 301-305.
 • Urbańczyk S., Ogólne warunki powstawania słowiańskich języków narodowych i literackich we wczesnym średniowieczu (na przykładzie polskim), [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 1, Warszawa 1958, s. 7-23.
 • Urbańczyk S., Rola Wielkich Moraw i Czech w kulturze Polski średniowiecznej, [w:] Kraków i Małopolska poprzez dzieje, Kraków 1970, s. 87-100.
 • Urbańczyk S., Staropolská literatura ve srovnání se staročeskou, [w:] Mezinárodní deck konference: Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR, s. 125-134.
 • Vanický J., Vratislavská rukopisná bohemica, Hudební rozhledy 11 (1958).
 • Walicki M., Wyposażenie artystyczne dworu i kościoła, [w:] Dzieje sztuki polskiej, t. I: Sztuka przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.
 • Wasilewski T., Helena księżniczka znojemska, żona Kazimierza Sprawiedliwego. Przyczynek do dziejów stosunków polsko-czeskich w XII–XIII wieku, Przegląd Historyczny 69 (1978), z. 1, s. 115-120.
 • Wetesko L., Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII w., Poznań 2009.
 • Wielgus S., Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce, Lublin 1990.
 • Wierczyński S., Stosunki kulturalne polsko-czeskie, [w:] Pamiętnik Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu 19–22 września 1948, t. I, Wrocław 1948, s. 247-268.
 • Wojciechowski T., O rocznikach polskich, Pamiętnik AU 4 (1880).
 • Wolf V., Česká produkce k polským dějinám od pravěku do konce 12. století za léta 1968–1993, [w:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne w ostatnim trzydziestoleciu. Nauki historyczne i filologiczne, red. R. Gładkiewicz, M. Myška, Praha 1995, s. 11-21.
 • Wróbel H., Związki staroczesko-staropolskie w terminologii botanicznej, Kraków 2004.
 • Wróbel H., Związki staroczesko-staropolskie w terminologii botanicznej, Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach, Prace Katedry Języka Polskiego nr II, Katowice 1962, s. 105-137.
 • Wydra W., Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano «Bogurodzicę»? Trzy rozdziały o najdawniejszych polskich pieśniach religijnych, Poznań 2000.
 • Wydra W., Nieznany drukowany przekaz obrzędu Elevatio crucis z Płocka (1498), [w:] Tekst sakralny, tekst inspirowany liturgią, red. G. Habrajska, Łódź 1997, s. 181-187.
 • Wydra W., O czeskich wzorach dwóch średniowiecznych tropów polskich. Postscriptum do artykułu „Nieznany drukowany przekaz obrzędu Elevatio crucis z Plocka (1498)”, [w:] Studia historycznojęzykowe III. Rozwój polskiego systemu językowego, red. K. Rymut, W.R. Rzepka, Kraków 2000, s. 341-345.
 • Z. Kozłowska-Budkowa, Gertruda, PSB, t. VII, Kraków1949–58, s. 408.
 • Zathey J., O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej w Warszawie. I: Polski kalendarz z XIV w., [w:] Studia z dziejów kultury, Warszawa 1949, s. 73-86.
 • Zgorzelska U., Szlachta w terminologii źródeł górnośląskich od XIV do XVI wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. III, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1985, s. 279-303.
 • Zgorzelska U., Z problemów badan nad szlachtą górnośląską w średniowieczu, [w:] Genealogia. Problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, red. J. Hertel, Toruń 1982, s. 182-197.
 • Zierhoffer K., Zierhofferowa Z., Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy, Poznań 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbe62376-77ba-49a4-a9bb-b51a14ad12d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.