PL EN


2017 | 10(2)/2017 | 95-112
Article title

Transfery konvenčných zbraní a vojenská diplomacia ČĽR

Content
Title variants
EN
Conventional Arms Transfers and Military Diplomacy of the PRC
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Transfery zbraní rôznych kategórií sa spravidla riadia príslušnými medzinárodnými zmluvami. Transfery konvenčných zbraní upravuje Zmluva o obchodovaní so zbraňami. Okrem tejto medzinárodnej zmluvy sa štáty v transferoch konvenčných zbraní riadia ich národnými administratívnymi úpravami. Aj Čínska ľudová republika má vlastné administratívne predpisy pre export zbraní. V ich realizácii zohráva významnú úlohu vojenská diplomacia Čínskej ľudovej republiky. Článok poukazuje na špecifiká transferov čínskych konvenčných zbraní a úlohy vojenskej diplomacie ČĽR pri ich realizácii. Problematika je skúmaná najmä uplatňovaním kvalitatívnych metód s cieľom správne interpretovať skúmané javy a naznačiť možný vývoj.
EN
The arms transfers of different categories are generally made in accordance with relevant international treaties. Transfers of conventional weapons are regulated by the Arms Trade Treaty. In addition to this international treaty, states in conventional arms transfers implement their national administrative regulations. The PRC also has its own administrative rules on arms exports. The PRC military diplomacy plays an important role in their implementation. The article highlights the specifics of Chinese conventional arms transfers and the role of the PRC military diplomacy in their realization. The issue is examined by applying qualitative methods in order to properly interpret the phenomena under investigation and to indicate possible developments.
Contributors
author
 • Katedra bezpečnostných štúdií, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
author
 • Katedra bezpečnostných štúdií, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
References
 • ATT Secretariat. The Arms Trade Treaty. 2018. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <http://www.thearmstradetreaty.org/index.php/en/>.
 • BROMLEY, M., DUCHÂTEL, M., HOLTOM, P. China’s exports of small arms and light weapons. 2013. s. 10-11. SIPRI Policy Paper 38. October 2013. ISBN 978–91–85114–80–1. [cit.18.1.2018]. Dostupné na internete: <https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRIPP38.pdf>.
 • China Trade Controls. China Releases Draft Export Control Law for Public Comment. 2017. Covington. July 21, 2017. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2017/07/china_releases_draft_export_control_law_for_public_comment.pdf>.
 • DAVIS, J. E. Export controls in the People’s Republic of China. 2005. s. IX-XI. University of Georgia Center for International Trade and Security, Feb. 2005, [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1918230>.
 • DE SOYSA, I., MIDFORD, P. Enter the Dragon! An Empirical Analysis of Chi-nese versus US Arms Transfers to Autocrats and Violators of Human Rights, 1989–2006. 2012. s. 4. International Studies Quarterly, 56(4). pp 843–856. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.739.4174&rep=rep1&type=pdf>.
 • GEOFFROY, F. La diplomatie chinoise de l’armement en Asie du Sud-Est. 2017. s. 2. Asia Centre. 30 juin 2017. <http://www.defense.gouv.fr/content/download/510704/8618772/file/OBS_Asie%20sud-est_201706-NA04-La%20diplomatie%20chinoise%20d%27armement%20en%20Asie%20du%20sud-est.pdf>.
 • MFA PRC. China's Initiation of the Five Principles of Peaceful Co-Existence. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18053.shtml>.
 • MFA PRC. Regulations of the People's Republic of China on the Administra-tion of Arms Export. 2004. Permanent Mission Of The People's Republic Of China to The United Nations and other International Organizations in Vienna. 2004/06/03. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/fks/t127624.htm>.
 • SINGH, D. China’s White Paper on Security Cooperation in the Asia-Pacific Region and Chinese Grand Strategy. 2017. s. 3. Singapore. Iseas-Yusof Institute. Issue: 2017 No. 22 ISSN 2335-6677. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <https://www.iseas.edu.sg/images/pdf /ISEAS_ Perspective _2017_22.pdf>.
 • State Council. China’s Military Strategy. 2015. The State Council Information Office of the People’s Republic of China. May 2015, Beijing. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <http://english.gov. cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm>.
 • State Council. China’s Policies on Asia-Pacific Security Cooperation. 2017. The State Council Information Office of the People’s Republic of China. May 2017. Beijing. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <http://english.gov.cn/archive/white_paper/2017/01/11/content_281475539078636.htm>.
 • STAVRIANAKIS, A., YUN, H. China and the Arms Trade Treaty Prospects and challenges. 2014. s. 3-8. Saferworld May 2014. ISBN 978–1–909390–17–1. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/china-and-the-att.pdf>.
 • The Arms Trade Treaty. The Arms Trade Treaty (ATT). 2014. s. 2. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <http://www.thearmstradetreaty.org/index.php/en/>.
 • The Arms Trade Treaty. The Arms Trade Treaty (ATT). 2018. s. 3. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: < http://legal.un.org/avl/pdf/ha/att/att_e.pdf>.
 • United Nations. 2018. The United Nations Treaty Collections. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na interne-te:<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&clang=_en>.
 • UNO. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. 1961. United Na-tions, Treaty Series, vol. 500, p. 95. [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete: <http://legal.un.org/ilc/texts/ instruments/english/ conven-tions/9_1_1961.pdf>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc760e98-c053-4941-923d-4d6e754fdb45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.