PL EN


2019 | 26/3 | 77-86
Article title

O miejscu kompetencji pragmatycznej w glottodydaktyce

Content
Title variants
EN
The place of pragmatic competence within the field of foreign language teaching
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Providing a broad and detailed definition of pragmatic competence can be a challenging task, mainly due to an interdisciplinary character of pragmatics itself. This article discusses the main characteristics of pragmatic competence and aims at providing a detailed description of how it was perceived by linguist since it was first described. The approaches to foreign language teaching as well as the notion of fluency have transformed throughout the years and so has our perception of pragmatic competence. Rapidly growing popularity of mobile technologies, common access to information as well as the forming of a multi-cultural society make foreign language teaching face new challenges and opportunities. The article focuses on the place pragmatic competence takes in a modern-day language teaching and argues its importance in intercultural communication and achieving proficiency in foreign language.
Year
Issue
Pages
77-86
Physical description
Dates
published
2019-09-23
Contributors
References
 • Bachman, L. (1990), Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford.
 • Bardovi-Harling, K. (1996), Pragmatics and Language Teaching: Bringing Pragmatics and Pedagogy Together, (w:) L. Bouton (red.), Pragmatics and LanguageLearning. Monograph Series Volume 7. Urbana-Champaign, 21–39.
 • Bardovi-Harling, K./ Z. Dörnyei (1998), Do Language Learners Recognize Pragmatic Violations? Pragmatic versus Grammatical Awareness in Instructed L2 Learning, (w:) „TESOL Quarterly” 32, 233–262.
 • Barron, A. (2003), Acquisition in Interlanguage Pragmatics: Learning how to DoThings with Words in a Study Abroad Context. Amsterdam/ Philadelphia.
 • Bax, S. (2002), The end of CLT. A context approach to language teaching, (w:) „ELTJournal” 3, 278–287.
 • Białek, M. (2015), Podejście komunikacyjne i zakres jego realizacji w nauczaniu ję-zyków obcych, (w:) „Lingwistyka Stosowana” 3, 17–29.
 • Canale, M. (1983), From Communicative Competence to Communicative LanguagePedagogy, (w:) J. Richards/ R. Schmidt (red.), Language and Communication.Londyn/Nowy Jork, 2–27.
 • Castagnaro, P. (2006), Audiolingual Method and Behaviorism: From Misunderstanding to Myth, (w:) „Applied Linguistics” 3, 519–526.
 • Coste, D./ B. North/ J. Sheils i in. (2003), Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa.
 • Czechowska, A. (2004), Kompetencja komunikacyjna w glottodydaktyce, (w:) A. Dą-browska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim. Wrocław, 13–19.
 • Grice, P. (1977), Logika i konwersacja, (w:) J. Bartmiński (red.), Programy dydaktyczne bibliografia etykieta językowa. Lublin, 75–90.
 • Kaliska, M. (2018), Developing pragmatic competence through language digital resources, (w:) R. Biasini/ A. Proudfoot (red.), Using digital resources to enhancelanguage learning – case studies in Italian. Voillans, 5–15.
 • Kasper, G. (1992), Pragmatic transfer, (w:) „Second Language Research” 8, 203–231.
 • Kim, H. (2017), The effects of pragmatic instruction on the pragmatic awareness andproduction of Korean university students, (w:) „Indonesian Journal of AppliedLinguistics” 2, 371–380.
 • Komorowska, H. (2009), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa.
 • Konderak, T. (2017), Koncepcje, podejścia i metody nauczania języków obcych dzieci,(w:) „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 3, 189–206.
 • Kramsch, C. (1993), Context and Culture in Language Teaching. Oxford.
 • Leech, G. (1983), Principles of Pragmatics. London/New York.
 • Marcjanik, M. (2001), W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykietyjęzykowej. Kielce.
 • Piegzik, W. (2004), Współczesny eklektyzm glottodydaktyczny – rozważania nad metodą, (w:) „Języki obce w szkole” 3, 3–7.
 • Rose, K. (1999), Teachers and students learning about requests in Hong Kong, (w:)E. Hinkel (red.), Culture in Second Language Teaching and Learning. New York,167–180.
 • Rose, K./ G. Kasper (2001), Pragmatics and Language Teaching. Cambridge.
 • Smuk, M. (2013), Definicje i redefinicje materiałów autentycznych – perspektywapodmiotowa ucznia, (w:) „Języki obce w szkole” 1, 76–81.
 • Szafraniec, K. (2012), Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz elementy przekładuw glottodydaktyce polonistycznej, (w:) G. Zarzycka (red.), Glottodydaktyka polonistyczna a lingwistyka kulturowa. Łódź, 93–103.
 • Żurek, A. (2006), Model „kompetencji językowej” Noama Chomsky'ego, (w:) „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1, 49–56.
 • Żurek, A. (2008), Teorie grzeczności językowej (w:) „Acta Universitatis Wratislaviensis” 7, 33–43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-9354
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0697511-d50d-4d6f-9f40-a129708434d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.