PL EN


2019 | 18 | 122-135
Article title

Edukacja dziecka z FASD w szkole – propozycje metodycznego działania – ograniczenia i możliwości

Content
Title variants
EN
Education of a child with FASD – suggestions for methodical operations – constraints and possibilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu coraz powszechniej opisywana jest w literaturze przedmiotu. W artykule chcemy zwrócić uwagę na problemy i trudności związane z edukacją szkolną dziecka z FASD. Przedstawiamy w nim podstawowe zagadnienia związane z prenatalną ekspozycją na alkohol, przybliżamy zaburzenia, jakie towarzyszą temu zespołowi oraz zasady i strategie możliwe do zastosowania w pracy szkolnej z dzieckiem z FASD.
EN
The subject of the spectrum of alcohol-related fetal disorders is more and more commonly described in the literature. In our article, we want to highlight the problems and difficulties associated with the school education of a child with FASD. We present the basic issues related to prenatal alcohol exposure, we also point out the disorders that accompany it, as well as we show the principles and strategies that can be used in schoolwork with a child with FASD.
Year
Issue
18
Pages
122-135
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Banach M., Funkcjonowanie dziecka z FASD w środowisku rodzinnym i szkolnym, „Wychowanie na co Dzień” 2014, nr 6(249).
 • Banach M., Kowalewski I., Alkoholizm wśród młodzieży. Kompendium wiedzy dla pedagogów i pracowników socjalnych, Scriptum, Kraków 2014.
 • Banach M., Matejek J., W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy, Scriptum, Kraków 2016.
 • Banach M., Strategie, zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS, [w:] M. Banach (red.), Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria, diagnoza, praktyka, WAM, Ignatianum. Kraków 2011.
 • Blackburn C., Carpenter B., Egerton J., Educating Children and Young People with Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Constructing Personalised Pathways to Learning, Routledge, London 2012.
 • Blackburn C., Whitehurst T., Foetal alcohol spectrum disorders (FASD): raising awareness in early years settings, „British Journal of Special Education” 2010, no. 37 (3).
 • Carpenter B., Pedagogically bereft! Improving learning outcomes for children with foetal alcohol spectrum disorders, „British Journal of Special Education” 2011, no. 38 (1).
 • Green J.H., Fetal Alcohol Spectrum Disorders: understanding the effects of Prenatal alcohol exposure and supporting students, „Journal of School Health” 2007, no. 77(3).
 • http://web.uvic.ca/~kkerns/EFintervention.pdf (10.09.2019).
 • https://sites.duke.edu/fasd/chapter-5-the-fasd-student-and-learning-issues/difficulty-with-information-processing-and-memory (10.09.2019).
 • Kalberg W., Buckley D., FASD: what types of intervention and rehabilitation are useful?, „Journal of Research in Special Educational Needs” 2007, no. 17.
 • Millar J.A., Thompson J. end associates, Educating students with FASD: linking policy, research and practice, „Journal of Research in Special Educational Needs” 2017, vol. 17, no. 1.
 • Streissguth A., Kanter J., (eds.), The Challenge of Fetal Alcohol Syndrome: Overcoming Secondary Disabilities University of Washington Press, Seattle 1997.
 • Teaching students with Fetal Alcohol Spectrum disorder: Building strengths, creating hope, Alberta. Alberta Learning. Special Programs Branch, Dr. Sandra G. Bernstein Claren, (ed.), [w:] https://education.alberta.ca/media/385139/teaching-students-with-fasd-2004.pdf (10.10.2019).
 • Trzaskalik J., Pyttel J., Dziecko z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) w edukacji, „Rozprawy i Artykuły Naukowe”, NiS, Ignatianum 2017, nr 1(61).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d10adc48-accd-470e-a299-fc3ce5f79093
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.