PL EN


2007 | 1(1) | 61-77
Article title

Dobre rządzenie i debata publiczna

Content
Title variants
EN
Good Governance and Public Debate
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Warunkiem dobrego rządzenia jest wspólna wiedza oraz nastawiona na porozumienie debata publiczna. Wspólna wiedza to nie tylko znajomość faktów, dzięki której aktorzy społeczni mogą formułować racjonalne oceny, postulaty i roszczenia pod adresem władzy publicznej. To również wiedza o „społeczeństwie” – poglądach i dążeniach innych ludzi oraz grup społecznych, klimacie opinii publicznej czy cechach naszej wspólnoty. Kształt debaty publicznej w Polsce sprawia, że samowiedza wspólnoty społecznej nabiera charakteru samoutwierdzającej się pułapki. Wyjątkowo negatywny obraz „społeczeństwa” – roszczeniowego, przypadkowego, zacofanego oraz wyjątkowo negatywny obraz „władzy” – „skorumpowanej”, cynicznej i niekompetentnej, blokuje możliwość dialogu.
EN
Common knowledge and consensus oriented public debate are the key conditions of "good governance". Common knowledge concerns not only the access to information and facts - due to which social actors are able to articulate rational evaluations, postulates and claims toward public authorities. What is key to common knowledge is the shared knowledge about "society" - opinions, orientations and beliefs of other people, public opinion shape and emotional climate or the features of "our" society as a whole. Both form the basis for the coordination of the social action. The features of the public discourse in Poland turn self-awareness of the social actors in Poland into a trap. The negative image of "society" - presented in the public sphere as passive, low in social capital, traditional etc., and on the other side - "public authorities" as corrupted, cynical and incompetent block the possibility of the dialogue between the two.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Arendt H. (2000). Kondycja ludzka (przekł. A. Łagodzka). Warszawa: Fundacja Alatheia.
 • Benhabib S. (2003). "Trzy modele przestrzeni publicznej" (przekł. A. Ostolski), Krytyka Polityczna, nr 3, s. 74-89.
 • Chwe Suk-YoungM. (2003) Rational Ritual, Culture, Coordination and Common Knowledge. Princeton Oxford: Princeton University Press.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2005. Strona internetowa www.diagnoza.com
 • Daszkowska A. (2006). Państwo w życiu codziennym. Analiza fenomenologiczna. Warszawa: Instytut Socjologii UW, niepublikowana praca magisterska.
 • Foucault M. (1993). Nadzorować i karać (przekł. T. Komendant). Warszawa: Wydawnictwo Alatheia - Spacja.
 • Habermas J. (1989). The Structural Formation of the Public Sphere: An Inquiry info the Category of Bourgeois Society (przekł. Th. Burger). Cambridge, Mass.: The MIT Press.
 • Jasińska- Kania A., Marody M. (2004). Polacy i Europejczycy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Markiewicz B. (2005). Państwo albo stan, czyli o podstawie nowożytnej formy polityki. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, artykuł na stronie www.omp.org.pl
 • Marody M. (2004). "Społeczeństwo poobywatelskie", Europa, nr 30.
 • Marody M. (red.) (2000). Miedzy rynkiem a etatem: społeczne negocjowanie rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A.(2004) Przemiany więzi społecznych. W stronę teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Rogaczewska M. (2005). "W stronę socjologii doświadczenia. Sprawozdanie z francuskich lektur", Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
 • Sennett R. (1992). The Fall of Public Man. New York-London: W.W. Norton & Company.
 • Thompson J.B. (2001). Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów (przekł. I. Mielnik). Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM.
 • Trutkowski C. (2000). Społeczne reprezentacje polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Trutkowski C., Mandes S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wciórka B. (2006). Opinie i diagnozy nr 3. Społeczeństwo Obywatelskie 1998-2006. Warszawa: CBOS.
 • Wojciszke B., Baryła W. (2005). "Kultura narzekania, czyli o psychicznych pułapkach ekspresji niezadowolenia", w: M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d16d5f00-25d5-441e-ada6-9de4f8c8c17c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.