PL EN


2014 | 2014 (17) | 98-110
Article title

Audyt komunikacyjny w badaniu efektywności procesu komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Communications Audit in Measuring the Effectiveness of Communication Strategies in Companies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rolę audytu komunikacyjnego w diagnozowaniu polityki komunikacyjnej przedsiębiorstwa. W tym celu są wyeksplikowane takie pojęcia i ich teoretyczne implikacje dla podjętego zagadnienia, jak komunikacja w przedsiębiorstwach, strategia komunikacyjna, audyt komunikacyjny i przedmioty jego zainteresowania, metody i procedury zalecane w trak- cie przeprowadzania audytu, a także ważniejsze problemy ujawniane w procesie audytowania. Odpowiednia diagnoza i wiedza nt. wad w strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa stanowią warunek konieczny do planowania takiej strategii komunikacyjnej, która będzie znana pra- cownikom przedsiębiorstwa i przez nich wspierana w taki sposób, aby można było usprawnić przepływ informacji wewnątrz firmy.
EN
The article presents the role a communications audit plays in diagnosing the current efficacy of a communication policy implemented in a company. To do so, such concepts as well as their theoretical implications are explicated as: corporate communications, communication strategy, communications audit and its subjects of interest, methods and procedures recommended for conducting a communications audit, and major problems revealed in the auditing process. The right diagnosis and knowledge of existing drawbacks in company’s communication strategy is an absolute prerequisite for designing such a strategy which will be known to the employees and supported by them, so that information in the company can be improved.
Year
Issue
Pages
98-110
Physical description
Dates
published
2014-09-14
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, m.wilczewski@uw.edu.pl
References
 • Alnajjar, J. (2013). Audyt komunikacyjny w przedsiębiorstwie – nowy przedmiot zainteresowania lingwistyki. Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik, 8, 7–26.
 • Avery, Ch. i Zabel, D. (1997). The Quality Management Sourcebook: An International Guide to Materials and Resources. London: Routledge, http://dx.doi.org/10.4324/9780203298008.
 • Balmer, J.M.T. i Gray, E.R. (2000). Corporate Identity and Corporate Communications: Creating a Competitive Advantage. Industrial and Commercial Training, 32(7), 256–262, http://dx.doi.org/10.1108/00197850010379811.
 • Bovée, C. L. i Thiel, J.V. (2000). Business Communication Today. Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall.
 • Braman, S. (2004). Biotechnology and Communication: The Meta-Technologies of Information.
 • Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Asscociates, Inc.
 • Brun, M. (2002). Creating a new identity for France Télécom: beyond a visual exercise?. W: B. Moingeon i G. Soenen (red.), Corporate and Organizational Identities: Integrating Strategy, Marketing, Communication, and Organizational Perspectives. London: Routledge.
 • Cheney, G. i Christensen, L. (2001). Organizational Identity Linkages Between Internal and External Communication. W: F.M. Jablin i L.L. Putnam (red.), The New Handbook of Organizational Communication. Thousand Oaks: Sage, 231–269, http:// dx.doi.org/10.4135/9781412986243.
 • Clampitt, P.G. i Berk, L. (2000). A Communication Audit of a Paper Mill. W: O. Hargie i D. Tourish (red.), Handbook of Communication Audits For Organisations. London: Routledge. Clampitt, P.G. i Downs, W. (1993). Employee Perceptions of the Relationship. Between Communication and Productivity: A Field Study. Journal of Business Communication, 30(1), 5–28, http://dx.doi.org/10.1177/002194369303000101.
 • Clampitt, P.G., DeKoch, R. i Cashman, T. (2000). A Strategy for Communicating about Uncertainty. Academy of Management Executive, 14(4), 41–57, http://dx.doi.org/10.5465/AME.2000.3979815.
 • Cornelissen, J. (2004). Corporate Communications: Theory and Practice. London: Sage Publications.
 • Davis, K. (1953). A Method of Studying Communication Patterns in Organizations. Personnel Psychology, 6(3), 301–312, http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6570.1953.tb01499.x.
 • Deetz, S. i Brown, D. (2004). Conceptualizing involvement, participation and workplace decision processes: A communication theory perspective. W:
 • D. Tourish i O. Hargie (red.), Key Issues in Organizational Communication. London: Routledge.
 • Dijk van, T.A. (2001). Discourse, Ideology and Context. W: W.U. Dressler (red.), Folia Linguistica XXXV/1-2. Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Downs, C.W. (1988). Communication Audits. Glenview, IL: Scott Foresman.
 • Dunmore, M. (2002). Inside-out Marketing: How to Create an Internal Marketing Strategy. London: Kogan Page Limited.
 • Furnham, A. i Gunter, B. (1993). Corporate culture: definition, diagnosis and change. W:
 • C.L. Cooper i I.T. Robertson (red.), International Review of Organizational Psychology, Vol. 8. West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Gratton, Ch. i Jones, I. (2003). Research Methods for Sport Studies. New York: Routledge.
 • Gray, E.R. i Balmer, J.M.T. (1998). Managing Corporate Image and Corporate Reputation. Long Range Planning, 31(5), 695–702, http://dx.doi.org/10.1016/S0024-6301(98)00074-0.
 • Gros, U. (2003). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce. Warszawa: PWN.
 • Grucza, S. (2013). Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW.
 • Grunig, J.E. (1992). Symmetrical Systems of Internal Communication. W: J.E. Grunig, D.M. Dozier, W.P. Ehling, L.A. Grunig, F.C. Repper i J. White
 • (red.), Excellence in Public Relations and Communication Management. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Grunig, L.A., Grunig, J.E i Dozier, D.M. (2002). Excellent Public Relations and Effective Organizations: A Study of Communication Management in Three Countries. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Hargie, O. i Tourish, D. (red.) (2000). Handbook of Communication Audits For Organisations. London: Routledge.
 • Holtz, Sh. (2004). Corporate Conversations: A Guide to Crafting Effective and Appropriate Internal Communications. New York: AMACOM. Communications: The Cost-Effective Use of Message and Medium. Westport, CT: Quorum Books.
 • Jung-Konstanty, S. (2013). Theories and principles of organizational communication in public schools. Współczesne Zarządzanie, 2, 169–179.
 • Keller, R. (2009). Die Sprache der Geschäftsberichte: Was das Kommunikations-verhalten eines Unternehmens über dessen Geist aussagt. W:
 • Ch. Moss (red.), Die Sprache der Wirtschaft. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
 • Kociatkiewicz, J. i Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu. Problemy Zarządzania, 4(44), 9–19, http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.44.1.
 • Łompieś, J.B. (2009). Bariery i zakłócenia w procesie «business communication» – część II. Komunikacja Specjalistyczna, 2, 166–179.
 • Łompieś, J.B. (2014). Raport spółki giełdowej. Studium pragmalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW.
 • Mazzei, A. (2010). Promoting Active Communication Behaviours Through Internal Communication. Corporate Communications: An International Journal, 15(3), 221–234, http://dx.doi.org/10.1108/13563281011068096.
 • Millar, R. i Gallagher, M. (2000). The Interview Approach. W: O. Hargie i D. Tourish (red.), Handbook of Communication Audits For Organisations. London: Routledge. Ober, J. (2013). Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 65, 257–266, „Okrągły Stół”/pgt.pl. (2011). Pobrano z http://pgt.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1475&Itemid=41 (17.01.2014).
 • Olsztyńska, A. (2002). Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. W: H. Mruk (red.), Komunikowanie się w biznesie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Piercy, F.P. i Hertlein, K.M. (2005). Focus Groupsin Family Therapy Research. W: D.H. Sprenkle i F.P. Piercy (red.), Research Methods in Family Therapy. New York: Guilford Press.
 • Quirke, B. (2008). Making the Connections: Using Internal Communication to Turn Strategy Into Action. Hampshire: Gower Publishing Limited,.
 • Reinard, J.C. (2001). Introduction to Communication Research (3rd Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Rekon van, J. (2002). Manifestations in behavior versus perceptions of identity: convergence or not?. W: B. Moingeon i G. Soenen (red.), Corporate and
 • Organizational Identities: Integrating Strategy, Marketing, Communication, and Organizational Perspectives. London: Routledge.
 • Rogala, A. i Kaniewska-Sęba, A. (2013). Internal communication as a marketing communication’s tool. W: J.C. Andreani i U. Collesei (red.), 12th International Marketing Trends Conference: Proceedings (s. 1–21). Paris: European School of Management.
 • Scholes, E. (red.) (1997). Gower Handbook of Internal Communication. Hampshire: Gower Publishing Limited.
 • Shelby, A.N., Reinsch, N. i Lamar, J.R., (1996). The Communication Audit: A Framework for Teaching Management Communication. Business Communication Quarterly, 59(2), 95–108, http://dx.doi.org/10.1177/108056999605900208.
 • Tourish, D. i Hargie, O. (1996). Internal Communication: Key Steps in Evaluating and Improving Performance. Corporate Communications: An International Journal, 1(3), 11–16, http://dx.doi.org/10.1108/eb059593.
 • Tourish, D. i Hargie, O. (2004a). Communication Audits: Building World Class Communication Systems. W: S.M. Oliver (red.), Handbook of Corporate Communication and Public Relations: Pure and Applied (s. 131–144). London: Routledge, http://dx.doi.org/10.4324/9780203414958.pt2.
 • Tourish, D. i Hargie, O. (2004b). How are we doing? Measuring and monitoring organizational communication. W tychże: Key Issues in Organizational Communication. London: Routledge.
 • Van Riel, C.B.M. (1995). Principles of Corporate Communication., London: Prentice Hall.
 • Van Riel, C.B.M. (2003). The Management of
 • Corporate Communication. W: J.M.T. Balmer i S.A. Greyser (red.), Revealing the Corporation: Perspectives on Identity, Image, Reputation, Corporate Branding, and Corporate-Level Marketing: An Anthology. London: Routledge.
 • Varey, R.J. (2002). Marketing Communication: Principles and Practice, London: Routledge.
 • Wiio, O.A., Goldhaber, G.M. i Yates, M.P. (1980). Organizational Communication Research: Time for Reflection? W: D. Nimmo (red.), Communication Yearbook, 4. New Brunswick, NJ: Transaction Books.
 • Wilczewski, M. (2012). Sposoby profilowania konfliktów zbrojnych w wybranych polskich i amerykańskich tekstach prasowych (na przykładzie operacji „Odyssey Dawn” w Libii). Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UW-M.
 • Winkler, R. (2010). Audyt komunikacyjny – wymiar wewnętrzny. W: A. Stabryła (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu. Kraków: Encyklopedia Zarządzania.
 • Winkler, R. (2011). Audyt komunikacji wewnętrznej. W: A. Potocki, R. Winkler, R. i A. Żbikowska (red.), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d29efe12-72e2-4e28-a80f-853c8a795c09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.