Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3(25) | 57-67

Article title

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych

Content

Title variants

EN
Use of European agricultural fund supporting investments in agricultural holdings in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu była analiza wykorzystania środków pomocowych z funduszy UE przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Materiałem analitycznym były wyniki wdrażania programów finansowania inwestycji z funduszy rolnych UE (przed- i poakcesyjnych) w Polsce. W kolejnych okresach programowania rosło wsparcie modernizacji technicznego wyposażenia gospodarstw. Nie zmieniał się sposób wykorzy-stania wsparcia, ponieważ w każdym kolejnym programie dominowały inwestycje doty-czące przedsięwzięć związanych z wyposażeniem gospodarstw w maszyny, urządzenia i narzędzia do produkcji rolnej. Najwięcej środków trafiło do województw w środkowej części kraju (mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, pod-laskiego i łódzkiego), umacniając konkurencyjność regionów o relatywnie dobrej strukturze agrarnej, w których rolnictwo jest uważane za dobrze rozwinięte.
EN
The aim of this paperwas to analysethe use ofEU fundsfor investment inagricultural holdings. The analysiswas based on the results ofthe implementation of investment programsfinanced fromEUagricultural funds(pre-and post-accession) in Poland. In subsequentprograms the support for farms’ technological modernisation increased. In eachprogram majority of the funds was spent onfarmingequipment: machinery and toolsfor agricultural production.Most of the fundswent tothe centralvoivodeships of the country. Because in this region agricultural structures are relativelygood and agriculture is considered as better developed, the investment funds strengthen the competitiveness of theseregions.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport końcowy. 2007. MRiRW, IERiGŻ – PIB, Agrotec Sp. z o.o. [online] http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rrit_033.pdf [dostęp: 3.03.2012].
 • Analiza wyników realizacji poszczególnych działań Programu SAPARD w świetle celów Programu oraz wpływ zmian społeczno-ekonomicznych na realizację Programu w latach 2002--2006. 2007. PSDB, WYG International, IMC Consulting,Warszawa.
 • Chmieliński P., 2006. Regionalne zróżnicowanie w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce a efektywność wykorzystania środków wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej. Stud. Monogr. 138, IERiGŻ – PIB, Warszawa.
 • Czubak W., Chmielewski B., 2011. Ocena wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z funduszy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. ISP UJ, Zarz. Publ. Kraków (w druku).
 • Informacja o liczbie i kwotach złożonych wniosków o pomoc oraz kwotach zrealizowanych płatności w ramach SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” dla kraju. 2011. System Informacji Zarządczej ARiMR. [online] http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/-290610_SPO_rolny.pdf [dostęp: 10.12.2011].
 • Kania J., 2009. Wkład programu SAPARD w rozwój gospodarstw rolnych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA 9, 5, 112-118.
 • Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006. Raport końcowy. 2007. IERiGŻ – PIB, Agrotec Sp. z o.o., Warszawa.
 • Poczta W., Czubak W., 2007. Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne. W: Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich. IERiGŻ – PIB Program Wieloletni 2005-2009 nr 66, 40-77.
 • Polna M., 2008. Inwestycje w gospodarstwach rolnych. W: Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD – studium przestrzenne. Red. R. Rudnicki. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria
 • Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2, 79-120. [online] http://www.rr.amu.edu.pl/files/RR-02-4.pdf [dostęp: 3.03.2012].
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2011. MRiRW, Warszawa.
 • Raport z wyników – Powszechny Spis Rolny 2010. 2011. GUS, Warszawa.
 • Rowiński J., 2004. Wspólna polityka rolna. W: Unia Europejska. Tom 1. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 143--160.
 • SAPARD. Program operacyjny dla Polski. 2004. MRiRW, Warszawa.
 • Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004-2006. 2004. MRiRW, Warszawa.
 • Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.
 • Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2010 r. 2011. GUS, Warszawa.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst ujednolicony. 2005. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Warszawa.
 • Wigier M., 2006. Analiza przebiegu realizacji i skutków programów PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) i SOP (Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”. IERiGŻ – PIB Program Wieloletni 2005-2009 nr 56. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3ffb964-3b02-4ff3-b511-7982fd7131f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.