PL EN


2019 | 2(48) | 73-83
Article title

Uwagi na temat referendum lokalnego jako formy konsultacji przy zmianie granic gminy (na przykładzie Gminy Supraśl)

Authors
Content
Title variants
EN
Local referendum as a form of consultation on changing the boundaries of municipalities (on the example of Suprasl Municipality)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony przedstawieniu uwag na temat relacji pomiędzy obowiązkiem uprzed-niej konsultacji z mieszkańcami wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy a ewentualnym referendum lokal-nym w przedmiotowej sprawie. Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach tej re-lacji, które pozwolą na udzielenie odpowiedzi na kilka pytań i problemów badawczych, takich jak: jakie wnioski można wyciągnąć z drogi legislacyjnej tej konkretnej regulacji ustawowej?; jaka jest różnica w zasięgu terytorialnym konsultacji z mieszkańcami a re-ferendum lokalnym, a co za tym idzie kto faktycznie udziela opinii Radzie Ministrów przed wydaniem rozporządzenia?; czy możliwe są statutowe regulacje na ten temat oraz czy uchwała rady gminy ma jednokrotne czy wielokrotne zastosowanie?; wreszcie czy wyrażona opinia jest wiążąca dla Rady Ministrów?
EN
The article is devoted to the presentation of remarks on the relationship between the ob-ligation of prior consultations with residents of the issue of the act of the Council of Mi-nisters regarding the creation, merger, division and abolition of the municipality and a possible local referendum in the case. The article focuses on selected aspects of this re-lationship, which will allow answering a few questions and research problems, such as: what conclusions can be drawn from the legislative path of this particular statutory regu-lation?; what is the difference in the territorial range of consultations with residents and the local referendum, and who actually gives opinion to the Council of Ministers befo-re issuing the regulation?; whether statutory regulations on this subject are possible and whether the municipal council’s resolution has single or multiple applications?; finally, whether the expressed opinion is binding on the Council of Ministers?
Year
Issue
Pages
73-83
Physical description
Dates
published
2019-04-30
Contributors
author
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa–Kraków 2007.
  • Jackiewicz A., Olechno A., Prokop K., Samorząd Terytorialny, Siedlce 2010.
  • Jyż G., Pławecki Z., Szewc A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz., LEX 587270142. Makowski G., Konsultacje publiczne – uregulowania prawne a praktyka, „Infos 2014”, nr 20 (180).
  • Rytel-Warzocha A., Obligatoryjne konsultacje społeczne dotyczące organizacji i ustroju jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem gminy, LEX nr 738361765.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d46270a9-ab42-492d-8605-73eeb59aebb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.