Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 7 (798) | 78-90

Article title

Znaczenie aliansów strategicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce

Title variants

EN
The Role of Strategic Alliances for the Production Enterprises in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywają alianse strategiczne w rozwoju zewnętrznym przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki modyfikacji łańcucha wartości przedsiębiorstwa w celu podniesienia jego pozycji konkurencyjnej na rynku. Niniejsze opracowanie zawiera część teoretyczną, w której przedstawiono objaśnienia terminów „alians strategiczny”, „łańcuch wartości”, „wartość dodana”. Ponadto artykuł posiada walory praktyczne, gdyż prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród 215 przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie: - identyfikacji podstawowych celów realizowanych przez badane firmy, - wskazania charakteru działań strategicznych podejmowanych przez firmy, - określenia typu aliansu zawieranego przez badane firmy, - wskazania rodzaju osiąganych korzyści z tytułu zawarcia aliansu strategicznego, - oceny poziomu uzyskanej wartości dodanej przez badane firmy z tytułu współpracy z aliantami, - wskazania najważniejszych powodów rezygnacji firm z udziału w aliansie strategicznym. W badaniach empirycznych zastosowano kwestionariusz wywiadu skierowany do właścicieli i naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw funkcjonujących w dziesięciu sektorach.
EN
The article presents the role of strategic alliances in the development of external companies, with special focus on the modification of the value chain enterprises to improve their competitive position in the market. This paper contains a theoretical part, which presents the explanation of the terms "strategic alliance", "value chain", “value added”. Furthermore, the article has a practical value, it presents fragments of empirical results conducted among 215 manufacturing enterprises in the range: - identification the main objectives performed by the surveyed enterprises, - determination the type of alliance concluded between the surveyed enterprises, - indication the type of achieved benefits from the conclusion of the strategic alliance, - assessing of the level of added value obtained by surveyed enterprises from cooperation with the partners, - indication the main reasons of resignation the surveyed enterprises from participate in a strategic alliance. In empirical studies we used a questionnaire addressed to owners and top management of companies operating in ten sectors.

Contributors

  • dr Jolanta Walas- Trębacz, Katedra Procesu Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4b88257-b3e0-4572-8f5a-2e8defa49248
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.