Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 9 | 257-269

Article title

Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie

Title variants

EN
Using Corporate Governance Experience to Improve Ownership Supervision in Commune

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego i właścicielskiego realizowanego w sektorze przedsiębiorstw (prywatnych, państwowych), do usprawnienia nadzoru właścicielskiego realizowanego przez organa gminy nad swoimi jednostkami organizacyjnymi, jak również innymi podmiotami, które realizują zadania w jej imieniu. Sprawniej realizowany nadzór właścicielski w gminie, to większa transparentność w funkcjonowaniu podmiotów komunalnych, to efektywniejsze zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych i wreszcie sprawniejsze realizowanie zadań gminy dla danej społeczności lokalnej.(fragment tekstu)
EN
The problem of separating ownership from management with all the consequences it carries, does not occur only in corporations. It is also seen in public administration, at the local government level as well. The main purpose of the paper is the assessment of the possibility to use the corporate governance tools used in the state and private enterprise sector, to exert and improve supervision over organizational units in Polish municipalities.(original abstract)

Year

Volume

9

Pages

257-269

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

References

 • Barrett P., Balancing Accountability and Efficiency in a more competitive public sector environment. "Australian Journal of Public Administration", Vol. 59, No. 3, 2000.
 • Berle A., Means G., The modern corporation and private property. Macmillan, New York , 1932.
 • Blowfield M., Murray A., Corporate responsibility. A critical introduction. Oxford University Press, 2008.
 • Borowiecki R., Jaki A., Misiolek K., Rojek T., Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa (pod. red. R. Borowieckiego). Wydawnictwo ABRYS, Kraków 2005.
 • Chmielnicki P., Akty nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wydanie I, Warszawa 2006.
 • Edwards M., Clough R., Corporate governance and performance. An exploration of the connection in a public sector context. Corporate Governance ARC Project, University of Canberra, Australia, 2005.
 • Góral L., Nadzór bankowy. Warszawa 1998.
 • Hart O., Corporate governance: some theory and implications. "The Economic Journal", Vol. 105, No. 430,1995.
 • Howard C, Seth-Purdie R., Governance issues for public sector boards "Australian Journal of Public Administration", Vol. 64, No. 3, 2005.
 • Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji (pod. red. A. Wojtyny), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Jasiński B.M., Rola nadzoru właścicielskiego w kształtowaniu sukcesu firmy "Sukces Organizacji. Strategie i Innowacje. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", Nr 4, 2005.
 • Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny. Oficyna ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Marona B., Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi w oparciu o kodeks spółek handlowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Nr 792, 2008.
 • Mesjasz C, Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny [W:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym (pod red. S. Rudolfa), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Nadzór właścicielski Skarbu Państwa (pod red. E. Bryli-Walewicz). Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Analiz i Prognoz, Wydział Polityki Majątkowej, Warszawa 2002.
 • Nalepka A., Analiza procesu zarządzania gminą. "Samorząd terytorialny", Nr 7-8, 1995.
 • Nalepka A., Marona B., Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego [W:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym (pod red. S. Rudolfa), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Piorunowska-Kokoszko J., Nadzór właścicielski fuzji i przejęć "Ekonomiki i Organizacja Przedsiębiorstw", Nr 4, 2003.
 • Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, (red. naukowy M. Stahl), Difin, Warszawa 2009.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002.
 • Ryan Ch., Ng Ch., Public Sector Corporate Governance Disclosures: An Examination of Annual Reporting Practices in Queensland. "Australian Journal of Public Administration", Vol. 59, No. 2, 2000.
 • Shleifer A., Vishny R.V., A survey of corporate governance. "The Journal of Finance", Vol. 52, No. 2, 1997.
 • Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego (pod red. M. Lisińskiego). Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.
 • Smid W., Leksykon przedsiębiorcy. Przedsiębiorczość, Poltext, Warszawa 2007.
 • Solarz J.K., Metodologia badania złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa "corporate governance" [W:] Raport o zarządzaniu. Warszawa 1997.
 • Sori Z.B.M., Mohamad S., Saad S.S.M., Audit committee support and auditor independence "ICFAI Journal of Corporate Governance", Vol. 7, No 1, 2008.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 209 r. Nr 157, poz. 1240.
 • Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywa badań. "Organizacja i Kierowanie", Nr 2, 2000.
 • Wąchol J., Rola nadzoru korporacyjnego procesie globalizacji, a kodeksy dobrych praktyk [W:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym (pod red. S. Rudolfa). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, OECD 2005.
 • Zalega K, Spór o pojęcie corporate governance. "Organizacja i zarządzanie" Nr 3, 2000.
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. Ministerstwo Skarbu Państwa, 2004.
 • Zasady nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi. Ministerstwo Skarbu, Warszawa 19 październik 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d54a12a4-fbe9-46b7-bba6-a4c4aae1a3ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.