Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(84) | 38-46

Article title

System jako ważny dyskurs w edukacji

Selected contents from this journal

Title variants

EN
System as an important discourse in education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pojęcie systemu nabiera w chwili obecnej coraz większego znaczenia w różnych dziedzinach wiedzy zarówno tych, które ukształtowały się dawniej (np. biologia, psychologia, socjologia itp.), jak i tych, które rozwinęły się w ostatnich dziesięcioleciach (informatyka, teoria zarządzania, zasilania w energię i inne). Są zjawiska nieukładające się w system, pomimo że nawyki idą w tym zakresie. We wszystkich tych dziedzinach wiedzy pojęcie systemu staje się pojęciem raczej kluczowym. Analizując problematykę systemu można zakonkludować, że nie sposób prowadzić działań bezpośrednio wprost systemowi. Wnioskując, to zupełnie tak, jakby zadać pytanie, co to jest nauka? To przecież pojęcie wszystkim powszechnie znane, a jednak poszukując odpowiedzi, warto spojrzeć w świat naukowców, a poprzez to możemy zobaczyć i zrozumieć znacznie więcej. Nie mamy możliwości, aby do końca zbadać system, gdyż jest to tylko rekonstrukcja pewnych treści. A przed pisaniem trzeba się zastanowić przeciwko komu skierowany jest system, a nie, co to jest i jak działa? Spektakularną cechą współczesnych czasów jest rosnące tempo zmian i przemian, jakie następują. Stawiają one wiele zadań przed przejawem aktywności człowieka, jakim jest nauka oraz kształcenie. Nie od dziś wiadomo, że rola nauki w życiu społecznym, gospodarczym, jak również kulturowym jest niezaprzeczalna. Bezspornie wiadomo, iż propagowanie nauki wydaje się obowiązkiem cywilizacji ludzkiej. Wydawać by się mogło zatem, że edukacja jest jednym z wykładników zamożności cywilizacji i rozwoju ludzkiego. Nauka może być szeroko rozumiana, nie można jej zawężać do jakiejś dziedziny, tak więc oczywiste wydaje się, że od narodzin uczymy się i zdobywamy nową wiedzę. Idąc dalej, możemy zauważyć, iż edukacja powinna służyć społeczeństwu, sprzyjać rozwojowi człowieka, a nauka i praca stanowią zasadniczą część egzystencji człowieka. Analizując tematykę, ważne jest, aby zwrócić uwagę na obecny panujący system edukacyjny i pedagogiczny. Można o nim mówić jako o systemie zorganizowanego zwiększania intelektualnej sprawności społeczeństwa. Jego podstawowymi elementami są instytucje, osoby i czynności połączone siatką wzajemnych relacji oraz współdziałające na rzecz tego jednostki, których celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji pozostałym członkom populacji.
EN
The article deals with the issues of modern education systems. It also presents the general characteristics of the systems in the educational process. We wonder: How does it work? Can we define it? What is its role in human life and society? We try to get answer to the question: Why some systems work and others don’t? Without a clear and rational purposes of education it becomes unclear. We try to show that the fundamental intention of educators should be to relate school with the makrosocial processes towards social change. Moreover, we would like to convince the reader that this change should be considered as an integral part of education. Teachers should be open-minded and understand the importance of conflict, tension and dysfunction occurring in schools. They should be open to each other and work together. At the same time we indicate that we should be ready to take on the challenges by asking ourselves and others questions about the content of education.

Keywords

Year

Issue

Pages

38-46

Physical description

Dates

printed
2014-03-20

Contributors

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

References

 • Baraniak B., Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. IBE. Warszawa 2007.
 • Berger P., Tożsamość jako problem w socjologii wiedzy PWN. Warszawa 1985.
 • Bourdieu P., Systems of education and systems of thought, w: Michael Young (red.), Knowledge and control: new directions for the sociology of education, London. 1971.
 • Brzeziński J., Kwieciński Z., Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2000.
 • Giroux H.A., Witkowski L., Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. „Impuls”. Kraków 2010.
 • Gibson R., Structuralism and education, Hodder and Stougton London 1983.
 • Giddens A., Konsekwencje nowoczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego „Eidos” przed. Ewa Klekot. Kraków 2008.
 • Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, Lektury Studenckie, „In PLUS” Warszawa 1989.
 • Habermas J., Communication and evolution of society. Boston 1979.
 • Hessen S., O sprzecznościach i jedności wychowania. Wydawnictwo „Żak” 1997.
 • Hessen S., Filozofia, kultura, wychowanie. Wydawnictwo PAN. Wrocław – Warszawa- Kraków – Gdańsk 1973.
 • Hopper E., Educational systems and selected consequences of patterns of mobility and non-mobility in industrial societies, w: Richard Brown (red.), Knowledge, education and cultural change. London 1974.
 • Kojsa W., Wartości, edukacja, Globalizacja. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. Cie-zyn 2002.
 • Kwieciński Z., Śliwierski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003.
 • Kwieciński Z., Witkowski L., Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 1993.
 • Lewin A., Systemy wychowania a twórczość pedagogiczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1983.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. PWN, Warszawa 1984.
 • Meighan R., Socjologia edukacji. UMK, Toruń 1993.
 • Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna. PWN, Warszawa 1982.
 • Mikiewicz P., Społeczne światy szkół średnich. Wydawnictwo Naukowe DSW Edukacji TWP We Wrocławiu. Wrocław 2005.
 • Pachociński R., Współczesne systemy edukacyjne. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2000.
 • Śliwierski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Oficyna wydawnicza „Impuls”. Kraków 2009.
 • Świętochowska U., Marszałek A., Systemy edukacyjne i cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. Toruń 2000.
 • Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli. Tom II. Warszawa 2007.
 • Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność”. Tom II. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2007.
 • Witkowski L., Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice. Tom III. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2007.
 • Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5db4a44-4262-4524-b2a0-5f254c868ebc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.