PL EN


2018 | 9 | 3 | 281-286
Article title

Poczucie samotności uczniów szkoły wiejskiej

Content
Title variants
Loneliness Among Rural School Students
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem podjętych badań było ukazanie poczucia samotności uczniów szkoły wiejskiej. Dla zdiagnozowania występującego poczucia samotności posłużono się polską adaptacją Skali Samot-ności De Jong Gierveld (1985). Badania miały charakter sondażu. Objęto nimi uczniów klasy VII oraz klas II i III gimnazjum. Ogółem przebadano 103 osoby (44 dziewczyny, co stanowiło 42,7% i 59 chłopców – 57,3%). Wiek badanych mieścił się w przedziale 14–16 lat. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła wyodrębnić dominującą grupę wśród badanych dziewcząt i chłopców w za-kresie odczuwanej przez nich samotności. Najwięcej badanych dziewcząt (70,50%) oraz chłopców (59,30%) w umiarkowanym stopniu odczuwa samotność.
EN
The aim of the study was to demonstrate the experience of loneliness among students of rural schools. For the purpose of identifying the ocurrence of loneliness, the Polish adaptation of the de Jong-Gierveld Loneliness Scale was employed. The study was carried out by means of a poll method in 7th grade of primary school as well as 2nd and 3rd grade of gimnazjum. In total, it encompassed 103 respondents aged 14–16, 44 (42.7%) of whom were girls and 59 (57.3%) were boys. Upon the analysis of the results it was possible to determine the primary group of the boys and girls surveyed in terms of their experience of loneliness. The majority of the girls (70.50%) and the boys (59.60%) were found to experience loneliness to a moderate extent.
Keywords
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
281-286
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Peda-gogiki, Zakład Teorii Wychowania, Polska
References
 • Chałas, K. (2002). Dwa oblicza samotności szkolnej wychowanka. Roczniki Nauk Społecznych, 2, 21–35.
 • Chałas, K. (2002). Dwa oblicza samotności szkolnej wychowanka. Roczniki Nauk Społecznych, 2, 21–35.
 • Dołęga, Z. (2003). Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Dubas, E. (2000), Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Grygiel, P., Humenny, G., Rębisz, S. Świtaj, P., Sikorska, J. (2013). Validating the Polish Adapta-tion of the 11-Item De Jong Gierveld Loneliness Scale. European Journal of Psychological Assessment, 29 (2), 129–139.
 • Jagieła, J. (2007). Narcystyczna szkoła. O psychologicznej rzeczywistości szkoły. Kraków: Rubikon.
 • Oleś, M. (2006). Psychologiczna charakterystyka dzieci o wysokim i niskim poczuciu osamotnie-nia. Roczniki Psychologiczne, 1, 121–140.
 • Rembowski, J. (1991). Psychologiczne badania nad samotnością. Psychologia Wychowawcza, 5, 409–416.
 • Rembowski, J. (1992). Samotność. Gdańsk: Wyd. UG.
 • Zubrzycka-Maciąg, T., Wosik-Kawala, D. (2012). Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczy-cieli, nowe wydanie. Lublin: Wyd. UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d711d46c-df8e-494b-8726-efd386b4d4bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.