PL EN


2013 | 2 | 2 | 311-323
Article title

Zarządzanie kapitałem obrotowym szpitali samorządowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Working capital management of local government hospitals in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym w 67 szpitalach dla których organem założycielskim jest JST w latach 2009-2011. Wyznaczono wskaźniki rotacji należności, zapasów i zobowiązań, a także dokonano analizy stosowanych narzędzi w zakresie zarządzania składnikami kapitału obrotowego oraz ich wpływu na kształtowanie się wyznaczonych wskaźników cyklu. Nie stwierdzono jednak, żeby w długości cykli wystąpiła istotna statystycznie różnica pomiędzy jednostkami które stosują proste narzędzia w zakresie polityki zarządzania kapitałem obrotowym, a tymi, które tego nie robią. Następnie przeprowadzono analizę wpływu cech szpitali (rodzaj, wielkość, rentowność) na kształtowanie się cyklu zapasów, należności i zobowiązań na podstawie statystycznych testów istotności. Rodzaj placówki medycznej ma wpływ jedynie na długość cyklu zapasów w dniach, natomiast bez znaczenia pozostaje na wskaźników rotacji należności oraz zobowiązań. Z kolei na długość cyklu rotacji zobowiązań ma statystycznie istotny wpływ rentowność osiągana przez szpital.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
311-323
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
  • Mgr, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
  • 1. Aczel D.A. (2006), Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, PWN, Warszawa.
  • 2. Kachniarz M. (2008), Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, ABC Wolters Kluwer, Warszawa.
  • 3. Ministerstwo Zdrowia, Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2010.
  • 4. Ozcan Y.A., Luke R.D. (1993), A national study of the efficiency of hospitals in urban markets, Health Services Research, Vol. 27.
  • 5. Posnett J. (1999), Is bigger better? Concentration in the provision of secondary care, British Medical Journal, Vol. 319.
  • 6. Sobczak A., Czechowska D., Dmowski M. (2008), Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – analiza wskaźnikowa. (nadzór); http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=1 dostęp dnia 15.02.2013.
  • 7. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2012), Lecznictwo Stacjonarne w Małopolsce 2011 r., http://www.malopolskie.pl/Zdrowie/Raporty/, dostęp dnia 25.02.2013.
  • 8. Wang J., Zhao Z., Mahmood A. (2006), Relative efficiency, scale effect, and scope effect of public hospitals: evidence from Australia, IZA Discussion Paper nr 2520.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7a62a0b-987e-4291-8c8d-37d9590e2179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.