PL EN


2019 | numer 1 | 83-96
Article title

KAPITAŁ INTELEKTUALNY W GOSPODARCE NARODOWEJ: PORÓWNANIE WYBRANYCH ASPEKTÓW DLA BIAŁORUSI I POLSKI

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba przedstawienia zależności pomiędzy dynamiką rozwoju systemu gospodarczego a kapitałem intelektualnym. Kapitał intelektualny to zasób niezbędny praktycznie we wszystkich sferach ludzkiej działalności. Jest to aktualnie kluczowy zasób każdej rozwiniętej gospodarki, w tym białoruskiej i polskiej. Dzięki położeniu geograficznemu praktycznie w cen-trum Europy, zarówno Polska, jak i Białoruś, aktywnie uczestnicząc w międzynarodowym proce-sie podziału pracy i dysponując jednocześnie dość dobrze wykwalifikowanymi zasobami ludz-kimi, są w stanie nie tylko tworzyć zasoby kapitału intelektualnego na wysokim poziomie, ale także wykorzystywać go jako kluczowy element dla rozwoju ich systemów gospodarczych. Dynamika rozwoju Polski i Białorusi zależy od tego, jak szybko kapitał intelektualny będzie gromadzony, jak skrupulatnie utrzymywany i skutecznie wykorzystywany.
EN
The aim of the article is the attempt of analyse the relation between development dynamics of the economic system and the intellectual capital. An intellectual capital is an essential store practically in all spheres of the human activity. It is currently key resource of every developed economy, also Belarussian and Polish. Thanks to the geographical situation practically in the centre of Europe, both Poland and Belarus taking an active part in the international process of the dividing up of work and having qualified human resources at their disposal simultaneously enough well, are able not only to create stores of the intellectual capital on the high level, but also to exploit him as the key element for the development of their economic systems. The development dynamics of Poland and Belarus depends on how quickly the intellectual capital will be amassed, scrupulously held and effectively used.
Keywords
Year
Issue
Pages
83-96
Physical description
Dates
published
2019-03-31
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
References
 • Базылева, М.Н. Человеческий, социальный и интеллектуальный капитал: соотношение понятий и роль в развитии трудовых отношений / М.Н. Базылева // Экономика и управление. – 2008. – № 2. – С. 134-140.
 • Индекс человеческого развития за 2017 год [Электронный ресурс] // Программа развития Организации Объединенных Наций – Режим доступа: http://hdr.undp.org/sites/default/ files/2018_human_development_statistical_update.pdf - Дата Доступа : 01.12.2018.
 • Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь ; редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и др.]. – Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2017. – 138
 • О состоянии государственных финансов Республики Беларусь за 2016 год [Электронный ресурс] // Министерство финансов Республики Беларусь – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2016/yd2016.pdf – Дата доступа: 05.03.2018.
 • Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 9 ноября 2010 г., № 575 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575. – Дата доступа: 10.10.2018.
 • Скворцова, В.А, Скворцов, А.О. Интеллектуальный капитал России: проблемы формирования и использования // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. 2012. – №28. С. 554-561.
 • Структура ВВП по видам экономической деятельности [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/natsionalnye-scheta/godovye-dannye_11/struktura-valovogo-vnutrennego-produkta-po-vidam-ekonomicheskoi-deyatelnosti/. – Дата доступа: 01.12.2018.
 • Стюарт, Т. А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / Т. А. Стюарт / пер. с англ. В. Ноздриной. – М. : Поколение, 2007. – 129 c.
 • Супрун, В.А. Интеллектуальный капитал: главный фактор конкурентоспособности экономики в ХХI веке / В.А. Супрун. – Изд. 2-е. – Москва: URSS: Либроком, 2010. – 190 с.
 • Global Cybersecurity Index 2017 // ITU 2017 [Electronic resource]. — 2017. 66 p. — Mode of access: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-R1-PDF-E.pdf. - Date of access: 25.04.2018.
 • Human development data (1990-2017) [Electronic resource] / United Nations Development Programme – UNDP., 2016. – Mode of access: http://hdr.undp.org Date of access: 14.11.2018.
 • Knowledge Economy Index (KEI) 2017 Rankings [Electronic resource]. – Mode of access: http://knowledge4all.com/en/WorldMap. – Date of access: 15.04.2018.
 • Measuring knowledge in the world economies [Electronic resource] / World bank – Mode of access: http://web.worldbank.org/archive/website01030/WEB/IMAGES/KAM_V4.PDF - Date of access: 22.11.2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7dc6a2a-add4-4745-8559-c7fb0f1349f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.