PL EN


2012 | 1 | 41-55
Article title

ASPIRACJE EDUKACYJNE RODZICÓW

Content
Title variants
PL
Educational aspirations of parents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst zawiera opracowanie części wyników badań pilotażowych dotyczący aspiracji rodziców w stosunku do swoich dzieci uczniów klasy III szkoły podstawowej. Celem badań było uzyskanie danych na temat aspiracji (maksymalnych, minimalnych i realnych) oraz ich uwarunkowań związanych z miejscem zamieszkania, wykształceniem rodziców oraz płcią dziecka. W badaniu ankietowym wzięło udział 566 rodziców (w większości matki) z 16 województw. Wyniki badań potwierdzają tezę o rosnących aspiracjach rodziców do wyższego wykształcenia dzieci. Większość rodziców wyraża przekonanie, że ich dzieci są w stanie osiągnąć upragniony przez nich poziom wykształcenia. Najsilniejszym czynnikiem różnicującym aspiracje jest poziom wykształcenia rodzica, w mniejszym stopniu miejsce zamieszkania i płeć dziecka.
EN
The text contain a part of the results of pilot studies concerning the aspiration of parents for their children, students of class III primary schools. The aim of the study was to obtain data on aspiration ( maximum, minimum and real) in relation to parents place of living ( a village vs. city), parents education and gender of the child. In the survey research participated 566 parents ( mostly mothers) from 16 provinces. The results confirm the thesis about rising aspirations of parents for children’s high education. Most of parents is convinced that their children are able to achieve their desired level of education. The strongest factor differentiating aspirations is the level of parent education, to a lesser extent, place of living and sex of the child.
Year
Issue
1
Pages
41-55
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993–2009 (2009). Raport CBOS, Warszawa Bednarczyk-Jama N. (2008): Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. IBE,
 • Bednarczyk-Jama N. (2008): Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. IBE,Warszawa
 • Benner A. D., Mistry, R. S. (2007): Congruence of mother and teacher educational expectations and low-income youth’s academic competence. „Journal of Educational Psychology”, 99
 • Boudon R. (1974): Education, opportunity, and social inequality: Changing prospects in western society. Wiley Interscience, New York
 • Buchmann C., Dalton B. (2002): Interpersonal influence and educational aspirations in 12 countries; The importance of institutional context. „Sociology of Education”, 75
 • Czerwińska-Jasiewicz M. (1997): Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości (uwarunkowania psychospołeczne). Oficyna Wydziału Psychologii UW, Warszawa
 • Domalewski J., Mikiewicz P. (2004): Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Toruń–Warszawa
 • Fan X., Chen M. (2001): Parental involvement and students’ academic achievement: A metaanalysis.„Educational Psychology Review”, 13
 • Goyette K. (2008): College for some to college for all: Social background, occupational expectations, and educational expectations over time. „Social Science Research”, 37
 • Goyette K., Xie Y. (1999): Educational expectations of Asian American youths: Determinants and ethnic differences. „Sociology of Education”, 72
 • Gutman L. M., Akerman R. (2008): Determinants of aspiration. Centre for Research on the Wider Bebefits of Learning Research. Raport 27. Institute of Education, University of London, London
 • Halle T. G., Kurtz-Costes B., Mahoney J. L. (1997): Family influences on school achievement in low-income, African – American children. „Journal of Educational Psychology”, 89
 • Hossler D., Stage F. K. (1992): Family and high school experience influences on the postsecondary educational plans of ninth-grade students. „American Educational Research Journal”, 29
 • Janowski A. (1977): Aspiracje młodzieży szkół średnich. PWN, Warszawa
 • Jodl K. M., Michael A., Malanchuk O., Eccles J. S., Sameroff A. (2001): Parents’ roles in shaping early adolescents’ occupational aspirations. „Child Development”, 72
 • Knapp T.R. (1990): Treating ordinal scales as interval scales; An attempt to resolve the controversy. „Nursing Research” 39
 • Kołaczek B. (2004): Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 • Kwieciński Z. (1980): Drogi szkolne młodzieży a środowisko. WSiP, Warszawa Lewowicki T. (1987): Aspiracje dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa
 • Marjoribanks K. (2005): Family background, academic achievement, and educational aspirations as predictors of Australian young adults’ educational attainment. „Psychological Reports”, 96
 • Mare R. D. (1981): Change and stability in educational stratification. „American Sociological Review”,46
 • Neuenschwander M. P., Vida M., Garrett J. L. , Eccles J. S. (2007): Parents’ expectations and students’ achievement in two western nations. „International Journal of Behavioral Development”, 31
 • Ofsted (2004). Achievement of Bangladeshi heritage pupils. http://www.ofsted.gov.uk
 • Schoon I., Martin P., Ross A. (2007): Career transitions in times of social change: His and her story. „Journal of Vocational Behavior”, 70
 • Seyfried S. F., Chung I. (2002): Parent involvement as parental monitoring of student motivation and parent expectations predicting later achievement among African, American and European American middle school age students. „Social Work with Multicultural Youth”, 11
 • Sikora E. (2006): (Nie)realne marzenia?: aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
 • Spera Ch., Wentzel K., Matto H. (2009): Parental aspirations for their children’s educational attainment: Relations to ethnicity, parental education, children’s academic performance, and parental perceptions of school climate. „Journal of Youth and Adolescence”, 38
 • Singh K., Bickley P. G., Trivette P., Keith P. B., Anderson E. (1995): The effects of four components of parental involvement on eighth-grade student achievement: Structural analysis of NELS-88 data. „School Psychology Review”, 24
 • Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport (2007). Kielce: Wyd. TEKST. Szymański M. (1994): Rodzice o przyszłości edukacyjnej swoich dzieci. IBE, Warszawa
 • Szymański M. (1994): Rodzice o przyszłości edukacyjnej swoich dzieci. IBE, Warszawa
 • Szymański M., Walasek B. (1997): Wykształcenie rodziców a ich aspiracje dotyczące kształcenia dzieci.„Edukacja”, nr 4
 • Wilk T. (2003): Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
 • Zhan M. (2006): Assets, parental expectations and involvement, and children’s educational performance. „Children and Youth Services Review”, 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8df2075-82b8-4634-b9c6-9e0587bd56fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.