PL EN


2013 | 1 | 4 | 509-525
Article title

Koncepcje wiedzy i zarządzania wiedzą w organizacji dyfuzja wiedzy w Microsoft

Content
Title variants
EN
Knowledge and knowledge management concept in the organization knowledge diffusion in Microsoft
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi identyfikację i charakterystykę pojęć oraz koncepcji wiedzy i zarządzania wiedzą. Kategorie te, przedstawiono w ujęciu szkoły japońskiej, w podejściu procesowym i zasobowym. Zgodnie z modelem SECI, autorstwa I. Nonaka, zarządzanie wiedzą zdefiniowano przez pryzmat powtarzającego się cyklu czterech procesów: socjalizacji, eksternalizacji, kombinacji i internalizacji. Przytoczono definicje zarządzania wiedzą, ukazujące etapy procesu i jego cele. Szczególną uwagę zwrócono na generowanie innowacyjnej wiedzy przez jej kombinację. Wiedzę scharakteryzowano przez pryzmat jej unikatowości, jako zasobu i wagi dla osiągania pozycji konkurencyjnej, przede wszystkim dzięki efektom synergii, uzyskiwanym przez przedsiębiorstwa sieciowe. Ostatnia część artykułu, dotyczy dyfuzji wiedzy w subsieci tworzenia produktów komputerowych, na przykładzie wspólnoty wiedzy Microsoft.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
509-525
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Alavi M., Leidner D. E. (2001), Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, „MIS Quarterly".
 • Argote L., Ingram P. (2000), Knowledge transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms, „Organizational Behavior and Human Decision Processes", 82.
 • Arystoteles (1983), Metafizyka, PWN, Warszawa.
 • Barney J. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, „J. Management", 77 (1).
 • Blackler F. (1995), Knowledge, Knowledge Work and Organizations: An Overview and Interpretation, „Organization Studies".
 • Błaszczuk A., Brdulak J. J., Guzik M., Pawluczuk A. (2004), Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa.
 • Boisot M. H. (1998), Knowledge Assets Securing Competitive Advantage in the Knowledge Economy, Oxford University Press, New York.
 • Bowonder B., Miyake T. (2000), Technology management: A knowledge ecology perspective, „Internat. J. Tech. Management", 19 (7/8).
 • Brdulak J. J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej produktu, SGH, Warszawa.
 • Bukowitz W. R., Willson R. L. (2000), Knowledge Management Fieldbook, Pearson Education, London.
 • Business Process Reengineering: BreakPoint Strategies for Market Dominance (1993), Johansson H. J. (red.), John Wiley & Sons.
 • Chen A. N. K., Edgington T. M. (2005), Assessing value in organizational knowledge creation: Considerations for knowledge workers, MIS Quart, 29 (2).
 • Chini T. C. (2004), Effective Knowledge Transfer in Multinational Corporations, Hampshire, Palgrave Macmillan.
 • Chou S., He M. (2004), Knowledge management: The distinctive roles of knowledge assets in facilitating knowledge creation, „J. Inform. Sci.", 30 (2).
 • Conner K. R., Prahalad C. K. (1996), A resource-based theory of the firm: Knowledge versus opportunism, „Organ. Sci.", 7 (5).
 • Davenport T. (1993), Process Innovation: Reengineering work through information technology, „Harvard Business School Press", Boston.
 • Domański J. (1984), Platon Witwickiego, Studia Filozoficzne.
 • Encyklopedia Powszechna (1973-76), Bonecki H. (red.), PWN, Warszawa.
 • Foss N. J. (1996), Knowledge-based approaches to the theory of the firm: Some critical comments, „Organ. Sci.", 7 (5).
 • Foss N. J., Pedersen T. (2004), Organizing Knowledge Processes in the Multinational Corporation: An Introduction, „Journal of International Business Studies", 35.
 • Goerl G. F. (1975), Cybernetics, professionalizations and knowledge management: an exercise in assumptive theory, „Public Administration Review", 35.
 • Goffin K., Koners U. (2011), Tacit Knowledge, Lessons Learnt and New Product Development, „Journal Product Innovation Management".
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przed-siębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Gupta A. K., Govindarajan V. (2000), Knowledge management's social dimension: Lessons from Nucor steel, „Sloan Management Review", 42 (1).
 • Haas M. R., Hansen M. T. (2007), Different Knowledge, Different benefits: Toward a Productivity Perspective on Knowledge Sharing in Organization, „Strategic Management Journal".
 • Hammer M., Champy J. (1993), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business.
 • Hansen M. T., Nohria N., Tierney T. (1999), What's Your Strategy for Managing Knowledge?, „Harvard Business Review".
 • Hayes M., Walsham G. (2003), Knowledge sharing and ICTs: A relational perspective, w: Easterby-Smith M., Lyles M. A. (2003), The Blackwell handbook of organizational learning and knowledge, Blackwell, Oxford.
 • Henry N. (1975), Bureaucracy, technology, and knowledge management, „Public Administration Review", 35.
 • Hildreth P. M., Kimble C. (2002), The duality of knowledge, „Information Research", 8 (1).
 • Kogut B., Zander U. (1992), Knowledge of the firm, combinative capabili-ties, and the replication of technology, „Organ. Sci.", 3 (3).
 • Kotabe M., Dunlap-Hinkler D., Parente R., Mishra H. A. (2007), De-terminant of Cross-National Knowledge Transfer and Its Effect on Firm Innovation, „Journal of International Business Studies", 38 (2).
 • Krogh G., Roos J., Slocum K. (1994), An essay on corporate epistemology, „Strategic Management J.", 15.
 • McCaffery J. (1975), Knowledge management in fiscal policy formation, „Public Administration Review", 35.
 • Mikuła B. (2001), W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków.
 • Morey D., Maybury M., Thuraisingham B. (2002), Knowledge Management: Classic and Contemporary Works, MIT Press.
 • Nonaka I. (1987), Managing the firm as information creation process, Institute of Business Research, Hitotsubashi University, Hitotsubashi.
 • Nonaka I. (1991), The knowledge-creating company, „Harvard Business Review", 69 (6).
 • Nonaka I. (1994), A dynamic theory of organizational knowledge creation, „Organization Science", 5 (1).
 • Nonaka I., Byosiere P., Borucki C. C., Konno N. (1994), Organizational knowledge creation theory: A first comprehensive test, „International Business Review", 8.
 • Nonaka I., Krogh G. (2009), Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory, „Organization Science".
 • Nonaka I., Krogh G., Voelpel S. (2006), Organizational knowledge crea-tion theory: Evolutionary paths and future advances, „Organ. Stud.", 27 (8).
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1986), The New New Product Development Game, „Harvard Business Review".
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamic of innovation, Oxford University Press, New York.
 • Nonaka I., Toyama R., Nagata A. (2000), A firm as a knowledge creating entity: A new perspective on the theory of the firm, „Indust. Corporate Change", 9 (1).
 • Polanyi M. (1958), Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, University of Chicago Press, Chicago.
 • Polanyi M. (1966), The Tacit Dimension, University of Chicago Press, Chicago.
 • Reed R., DeFillippi R. J. (1990), Causal ambiguity, barriers to imitation and sustainable competitive advantage, „Academy Management Review", 15 (1).
 • Ribeiro R., Collins H. (2007), The bread-making machine: Tacit knowledge and two types of action, „Organ. Stud.", 28 (9).
 • Rishe N. D., Athauda R. I., Yuan J., Shu-Ching Chen (2012), Knowledge Management for Database Interoperability, HighPerformance Database Research Center, Florida International University Miami.
 • Rummler G., Brache A. (1995), Improving Performance: How to manage the white space on the organizational chart, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Sarvary M. (1999), Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, California Management Review, Vol. 41 (2).
 • Schmidt F. L., Hunter J. E. (1993), Tacit knowledge, practical intelligence, general mental ability, and job knowledge, „Current Directions in Psychological Science".
 • Schwaber K. (2004), Agile Project Management with Scrum, „Microsoft Press".
 • Skyrme D. J. (1999), Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Snowden D. (2002), Complex Acts of Knowing Paradox and Descriptive Self Awareness, „Journal of Knowledge Management", Special Issue, 6.
 • 5Spender J. C., Grant R. M. (1996), Knowledge and the firm: Overview, „Strategic Management J.", 17.
 • Spender J. C. (1996), Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm, „Strategic Management J.", 17.
 • Sunassee N. N., Sewry D. A. (2002), A Theoretical Framework for Knowledge Management Implementation, ACM International Conference Proceeding Series, Port Elizabeth, South Africa.
 • Sutherland J. V., Schwaber K. (1995), Business object design and implementation: OOPSLA'95 workshop proceedings, „The University of Michigan".
 • Szulanski G. (1996), Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm, „Strategic Management J.", 17.
 • Teece D. J. (2000), Managing Intellectual Capital Organizational, Strategic and Policy Dimensions, Oxford University Press, New York.
 • Teece D. J. (1998), Capturing value from knowledge assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assets, „California Management Review", 40 (3).
 • Teece D. J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, „Strategic Management J.", 18 (7).
 • Tiwana A. (2003), Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa.
 • Tsoukas H. (1996), The firm as a distributed knowledge system: A constructionist approach, „Strategic Management J.", 17.
 • Tsoukas H. (2003), Do we really understand tacit knowledge?, w: Easterby-Smith M., Lyles M. (2003), The Blackwell Handbook of Or-ganizational Learning and Knowledge Management, Blackwell, Oxford.
 • Wachowiak P. (2005), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 • Winter S. (1987), Knowledge and competence as strategic assets, w: Teece D. (1987), The Competitive Challenge—Strategies for Industrial Innovation and Renewal, Ballinger, Cambridge, MA.
 • Witwicki W. (1936), Platona Teajtet, Warszawa.
 • Żabiński L. (2007), Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, systematyka, w: Zarządzanie Marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, Żabińska T., Żabiński L. (red.), AE, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d964ab6b-350d-4b18-a679-d93de163275b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.