PL EN


2014 | 3/1 | 161-171
Article title

Kształcenie formalne i nieformalne w kontekście wyzwań polskiego rynku pracy

Content
Title variants
EN
Formal and Informal Education in the Context of the Challenges of the Polish Labor Market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Nowadays, Polish labor market is facing two main problems: competences and the age of future employees do not meet employers’ requirements. Competencies that are most sought after by employers are classified as soft and social competence. The current system of education, based mainly on formal education does not provide a sufficient basis for their development. It is therefore necessary to create an integrated system of teaching and learning, which should consist of both an element of formal and informal education. Therefore, this will provide necessary competences for people entering the labor market, thereby increasing their competitiveness.
Year
Issue
3/1
Pages
161-171
Physical description
Contributors
References
  • Dobranowska-Wittels M., Problemy z doświadczeniem uczenia, http://rynekpracy.org/wiadomosc/89865.html (25.04.2014). Doświadczać uczenia. Materiały konferencyjne, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2005. Edukacja nieformalna jako narzędzie integracji, Youth Partnernship Publications, http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/8/Polish/5_education.pdf (25.04.2014). Fastnacht D., Miękkie kompetenecje w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy 2006, nr 1 (2). Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Warszawa 2012. Proces Boloński, www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html (25.04.2014). Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla rynku pracy, www.een.org.pl/index.php/prawo-pracybhp---spis/page/4/articles/Starzejace-sie-spoleczenstwo-wyzwaniemdla-rynku-pracy.html (26.04.2014). Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskie Biuro Eurydice, Bruksela 2000. Zakrzewska M., Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce, Studia i Prace WNE iZ nr 32 (2), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2d42b8b-d51d-418c-8ffd-bf93105fda0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.