PL EN


2019 | 14 | 120-134
Article title

Jakość kształcenia w ujęciu standardów cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Quality of education in terms of civilization standards of the information society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono warunki i okoliczności wpływające na jakość procesu kształ-cenia w ujęciu standardów cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego, ukształtowanych postaw osobowościowych oraz warunków społeczno-politycznych
EN
Some conditions and circumstances influencing the quality of the education in terms of in-formation society standards, shaped personality attitudes and socio-political conditions have been presented.
Year
Volume
14
Pages
120-134
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Aniszewska A., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Warszawa 2007.
 • Borkowski R., Cywilizacja – technika – ekologia [w:] R. Borkowski, Cywilizacja, technika, ekologia: wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku, Wyd. AGH, Kraków 2001.
 • Daszkiewicz M., Kulturowe meandry konsumpcji, „Cywilizacja” 2013, nr 45.
 • Durlik I., Inżynieria zarządzania, Warszawa 1995.
 • Dziewiecki A., Człowiek i Bóg w ponowoczesności, „Cywilizacja” 2013, nr 45.
 • Furmanek W., Antropoinfosfera współczesnego człowieka, „Dydaktyka Informatyki” 2013, nr 8.
 • Furmanek W., Dobra szkoła rozwinięta cywilizacyjnie, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2006.
 • Furmanek W., Niedostatki podziału cyfrowego, „Dydaktyka Informatyki” 2016, nr 11.
 • Furmanek W., Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym, „Dydaktyka Informatyki” 2017, nr 12.
 • Furmanek W., Zagadnienia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych, „Dydaktyka Infor-matyki, 2014, nr 9.
 • Gajda J., Cichoń S., Jakość jako jedna z kategorii usługi edukacyjnej w szkole wyższej [w:] Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, red. R. Reclik, A. Zduniak, Poznań 2010.
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Toruń 2007.
 • Kiepas A., Kultura jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Sosno-wiec 2014.
 • Koryś I., Kopeć I., Zasacka Z., Chymkowski R., Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, War-szawa 2017.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Warszawa, 2002.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.
 • Piecuch A., Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2015, nr 6.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
 • Walat W., Homo interneticus – wyzwanie dla współczesnej edukacji, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2016, nr 4.
 • Wierzbicki A., Rola techniki w cywilizacji informacyjnej [w:] Przemiany społeczeństwa informa-cyjnego, red. L. Zacher, Warszawa 2002.
 • Zaorski-Sikora Ł., Etyka w biznesie, Łódź 2007.
 • Kimla J, Kuklińska J., Pietraszek Z., Tomala B., Motywacja do nauki, SODMiDN, Kielce, www.sodmidu.kielce.eu
 • Podgórski R., Kryzys tożsamości współczesnego człowieka w społeczeństwie ponowoczesnym, www.opoka.org.pl
 • Próchnicka M., Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, www.ekspercibolonscy.org.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e63e7124-28a2-496f-ae60-76fd026130c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.