PL EN


2013 | 2 | 1 | 395-405
Article title

Agencje ratingowe – instytucje wczesnego ostrzegania przed kryzysem czy podmioty destabilizujące rynki finansowe?

Content
Title variants
EN
Credit rating agencies - early warning institutions or entities destabilizing financial markets?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli agencji ratingowych w powstawa-niu globalnego kryzysu finansowego, który rozpoczął się w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Ewolucji globalnego kryzysu finansowego towarzyszyły, niekiedy bardzo kontrowersyjne, decyzje agencji ratingowych o zmianie per-spektywy ratingu lub samego ratingu. Niniejsze opracowanie, w oparciu o wybrane przykłady, stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie, na ile opinie agencji ratingowych, odzwierciedlone w ocenach ratingowych, mogły przyczynić się do ograniczenia ryzyka ponoszonego przez różne grupy in-teresariuszy korzystających z ratingów (spełniły rolę narzędzi wczesnego os-trzegania), na ile reakcje agencji ratingowych były spóźnione i gwałtowna oraz masowa migracja ratingów wywoływała zachowania stadne pogłębiające kryzys, a na ile sygnały wysyłane przez agencje okazywały się nieadekwatne do ryzyka emitenta.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
395-405
Physical description
Contributors
 • Dr hab. prof. SGH, Katedra Bankowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
References
 • 1. Blodget H. (2011), Moody’s Analyst breaks Silence: Says Ratings Agency Rotten To Core With Conflicts, www.businessinsider.com
 • 2. Cousseran O., Rahmouni I. (2005), The CDO Market: Functioning and Implications in terms of Financial Stability, Financial Stability Review, No. 6, June.
 • 3. Diamond D.W. (1996), Financial Intermediation as Delegated Monitoring: A Simple Example, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly Volume 82/3 Summer.
 • 4. Fitch Ratings – Definitions of Ratings and Other Forms of Opinion – Feb 2013, www.fitchratings.com.
 • 5. Grabińska B., Grabiński K. (2011), Agencje ratingowe a kryzys finansowy na rynku subprime, Zeszyty Naukowe nr 10, PTE, Kraków.
 • 6. Klein E. (2011), Standard & Poor's has been wrong before, but they're right now, The Washington Post, 6 August
 • 7. Net capital requirements for brokers or dealers, 17 CFR 240.15c3-1.
 • 8. Rozporządzenie delegowanym Komisji (UE) nr 272/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europej-skiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych, Dz. U. L 90 z 28.03.2012r.
 • 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009r. w sprawie agencji ratingowych, Dz. U. L. 302 z 17.11.2009r.
 • 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE, Dz. U. L. 331 z 15.12.2010r.
 • 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, Dz. U. L. 145 z 31.05.2011r.
 • 12. Statement by Commissioner Michel Barnier following the agreement in trilogue of new European rules to regulate credit rating agencies, MEMO/12/911, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-911_en.htm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef32782d-a123-464e-98b5-5e134a6cd2d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.