PL EN


2012 | 3 | 182-214
Article title

Wpływ kandydatów na głosowanie podzielone w mieszanych systemach wyborczych

Content
Title variants
EN
Candidates Impact on Split Ticket Voting in Mixed Member Electoral Systems
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głosowanie podzielone stanowi jedno z najbardziej intrygujących zagadnień we współczesnych studiach wyborczych. Badaczy zajmujących się tym fenomenem rozpala dyskusja na temat jego przyczyn oraz konsekwencji dla sceny politycznej. Niniejszy artykuł koncentruje się na jednej z przyczyn głosowania podzielonego w mieszanych systemach wyborczych, którą są kandydaci rywalizujący o mandaty w części większościowej systemu. Zasadnicze pytania, na które odpowiedzi poszukuje autor, dotyczą wpływu kandydatów na decyzje wyborców o udzieleniu poparcia oraz rozdziale głosów pomiędzy różne siły polityczne. Autor przyjmuje założenie, że wyborcy, dla których osobowość kandydata ma większe znaczenie niż jego afiliacja partyjna, będą przejawiać większą skłonność do podziału przysługujących im głosów. W celu weryfikacji powyższego założenia, analizie zostały poddane zarówno dane zagregowane (w postaci wyników elekcji), jak również dane indywidualne zebrane w trakcie badań ankietowych.
EN
A split ticket voting is one of the most intriguing issues in modern electoral studies. Scholars, involved in the analysis of this phenomenon, are kindled in a fierce debate on its causes and consequences for the political scene. This article focuses on one of the causes of split ticket voting in mixed member electoral systems, which are candidates competing for seats in a plurality tier. The essential questions the author seeks to answer are related to the impact of the candidates on the voters decisions how to cast their votes and the decision to split their votes between different political forces. The author assumes that the voters support candidates because of their personality, rather more than their party affiliation and are more prone to split their votes. In order to verify this assumption both aggregated data (election results), as well as individual data collected during the election surveys have been analyzed.
Year
Issue
3
Pages
182-214
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Bankowa 11, 40-007
References
 • Bartolini S., Political Consequences of the Italian Mixed Electoral System (1994–2001), Referat przygotowany na konferencję „Wybory i demokracja”, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Lizbońskiego, 1-2 lutego 2002 r. Tekst referatu dostępny na: http://www.ics.ul.pt/ceapp/english/conferences/fulbright/4SBartolini.pdf, 26.06.2012.
 • Bawn K., Voters Responses to Electoral Complexity: Ticket Splitting, Rational Voters, and Representation in Federal Republic of Germany, „British Journal of Political Science”;
 • Benoit K., Evaluating Hungary’s Mixed-Member, Electoral System, [w:] Mixed-Member systems: The best of the both worlds?…, s. 479;
 • Burden B.C., Candidate-Driven Ticket Splitting in 2000 Japanese Elections, „Electoral Studies”, nr 28, 2009;
 • Burden B.C., Helmke G., The Comparative Study of Split-Ticket Voting, „Electoral Studies”, nr 28, 2009;
 • Burden B.C., Kimball D.C., Why Americans Split Their Ticket. Campaign Competition, and Divided Government, The University of Michigan Press, 2002;
 • Carman Ch., Johns R., Attitudes to Coalition and Split-Ticket Voting: The Scottish Parliament Elections of 2007, Referat przedstawiony na warsztatach „Demokratyczna odpowiedzialność wyborców i koalicji”, Uniwersytet w Exeter 5-6 października 2007 r. Tekst referatu dostępny pod linkiem: http://www.scottishelectionstudy.org.uk/docs/Exeter07.pdf, 13.06.2012;
 • Chari V.V., Jones L.E., Morima R., The Economics of Split-Ticket Voting in Representative Democracies, „The American Economic Review”, vol. 87, nr 5, 1997;
 • D’Alimonte R., Mixed Electoral Rules, Partisan Realignment, and Party System Change in Italy, [w:] Mixed Member Electoral Systems. The Best of Booth Worlds?, red. M.S. Shugart, M.P. Wattenberg, Oxford;
 • Flis J., Prezydenci, partie i partnerstwo, tekst dostępny pod linkiem http://jaroslawflis.salon24.pl/250807,prezydenci-partie-partnerstwo, 26.08.2011.
 • Gschewnd T., Ticket-Splitting and Strategic Voting in Mixed Electoral Systems…; E.S. Krauss, R. Pekkanen, Explaining Party Adaptation to Electoral Reform: The Discreet Charm of LDP?, „Journal of Japanese Studies”, vol. 30, nr 1, 2004;
 • Gschwend T., Johnston R., Pattie Ch., Split-Ticket Patterns in MMP Election System: Estimates and Analyses of Their Spatial Variation of German Federal Election 1998, „British Journal of Political Science”, nr 33, 1998;
 • Gschwend T., Kolk van der H., Split Ticket Voting In Mixed Member Proportional Systems: The Hypothetical Case of The Netherlands…;
 • Hainmueller J., Kern H.L., Incumbency as a Source of Spillover Effects in Mixed Electoral Systems: Evidence from Regression-Discontinuity Design, „Electoral Studies”, nr 27, 2008;
 • Herrmann M., Pappi F.U., Strategic Voting in German Constituencies, „Electoral Studies”, nr 27, 2008;
 • Janiszewski J., System wyborczy RFN, Toruń 1982;
 • Jesse E., Elections. The Federal Republic of Germany in Comparison, Nowy Jork, Oxford, Monachium 1990;
 • Jesse E., Split-Voting in the Federal Republic of Germany: An Analysis of the Federal Elections from 1953 to 1987, „Electoral Studies”, vol. 7, nr 2 1988;
 • Jesse E., The West German Electoral System: The Case for Reform, 1949-1987, „West European Politics”, 10:3, 1988;
 • Johns R., Carman Ch., Coping with Coalitions? Scottish Voters Under a Proportional System, „Representation”, vol. 4, nr 4, 2008;
 • Jonston R.J., Pattie C.J., Campaigning and Split-Ticket Voting in New Electoral Systems: The First MMP Elections in New Zealand, Scotland and Wales, „Electoral Studies”, nr 21, 2002;
 • Karp J.A., Political Knowledge About Electoral Rules: Comparing Mixed Member Proportional Systems in Germany and New Zealand, „Electoral Studies”, vol. 25, nr 4, 2006;
 • Kolk van der H., Split Ticket Voting In Mixed Member Proportional Systems: The Hypothetical Case of The Netherlands, „Acta Politica”, 2006, nr 41;
 • Kuhno M., Turnout and Strategic Ticket-Splitting under Japan’s New Electoral Rules, „Asian Survey”, vol. 37, 1997;
 • Lancaster T. D., Candidate Characteristics and Electoral Performance: A Long-Term Analysis of German Bundestag [w:] Stability and Change in Germany Elections. How Electorates Merge, Converge, or Colide, red. Ch.J. Andersen, C. Zelle, Westport, Connecticut, Londyn 1998;
 • McAllister I., Darcy R., Sources of Split-Ticket Voting in the 1988 American Elections, „Political Studies”, 1992;
 • Miller R., Karp J., A Vote for Coalition Government?, [w:] Voters’ Veto. The 2002 Election in New Zealand and the Consolidation of Minority Government, red. J. Vowles, P. Aimer, S. Banducci ., Karp J., Miller R., Auckland University Press, Auckland 2004;
 • Moser R.G., Scheiner E., Mixed Electoral Systems and Electoral System Effects: Controlled Comparison and Crossnational Analysis, „Electoral Studies”, nr 23, 2004;
 • Moser R.G., Scheiner E., Strategic Splitting and Personal Vote in Mixed Member Electoral Systems, „Legislative Studies Quarterly”, vol. 30, nr 2, 2005;
 • Moser R.G., Scheiner E., Strategic Voting in Established and New Democracies: Ticket-Splitting in Mixed-Member Electoral Systems…;
 • Nation-wide Longitudinal Survey Study on Voting Behavior in the Early 21st Century, 2001-2005 (0530).
 • Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004;
 • Pappi F.U., Tuner P.W., Electoral Behavior in Two-Vote System: Incentives for Ticket Splitting in German Bundestag Elections, „European Journal of Political Research”, nr 41, 2002;
 • Pearse H., Making the most of a two vote ballot: Vote adaptation to more complex electoral system, Referat przygotowany na doroczny zjazd Kanadyjskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, Uniwersytet Zachodniego Ontario, 2 czerwca 2005 r. Tekst referatu dostępny pod linkiem: http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2005/Pearse.pdf, 07.06.2012.
 • Rea D.W., Political Consequences of Electoral Laws, Londyn 1971;
 • Reed S.R., Japan: Haltingly Towards a Two-Party System, [w:] The Politics of Electoral Systems…;
 • Roberts G.K., German Electoral Politics, Manchester University Press, Manchester, Nowy Jork, 2005;
 • Roper J., Holtz-Bacha Ch., Mazzoleni G., The Politics of Representation. Election Campaigning and Proportional Representation, Nowy Jork, Waszyngton, Baltimore, Berno, Frankfurt, Berlin, Bruksela, Wiedeń, Oksford 2004;
 • Rose R., Munro N., White S., Voting in Floating Party System: The 1999 Duma Election, „Europe-Asia Studies”, vol. 53, nr 3, 2001;
 • Saalfeld Th., Germany: Stability and Strategy in Mixed-Member Proportional System, [w:] The Politics of Electoral Systems, red. M. Gallagher, P. Mitchell, Oxford 2005;
 • Sanz A., Split-Ticket Voting In Multi Level Electoral Competition: European, National and Regional In Spain, [w:] The Multilevel Electoral System of UE, red. C. van der Eijk, H. Schmmit, Mannenheim 2008;
 • The 1994 Italian National Election Study
 • The 1996 Italian National Election Study.
 • Venturino F., Split ticket voting in Italy: Rightist voters in 2001 parliamentary election, tekst dostępny pod adresem: http://www.studielettorali.it/convegni/paper/Venturino_ing.pdf, 25.06.2012.
 • Vries De W., Tarrance L. Jr., The Ticket-Splitters. A New Force in American Politics, Michigan 1972;
 • Yargomskaya N., The Effects of the Electoral System and Electoral Strategies, [w:] The 1999-2000 National Elections in Russia. Analyses, Documents and Data, V. Gel’man, G.V. Golosov, E. Meleshkina, Berlin 2005;
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f100e262-8cc8-4e89-906c-4fd1dd030f62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.