PL EN


2016 | 1 | 215-244
Article title

Szkolnictwo mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej mniejszości na Ukrainie

Authors
Content
Title variants
EN
Education of the Ukrainian minority in Poland and of the Polish minority in Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the situation of the Ukrainian minority in Poland and the Polish minority in Ukraine with special emphasis on education. The author made a comparative analysis showing the policy of the authorities towards the education, the state numbers and the problems they intend to overcome the minority.
References
 • Biblioteka sejmowa, Konstytucja Ukrainy, rozdział I, art. 10, http://libr.sejm. gov.pl/tek01/txt/konst/ukraina-r0.html
 • Fundacja Wolność i Demokracja, Placówki oświatowe na Ukrainie Informator, Warszawa 2015.
 • Fundacja Wolność i Demokracja, Powstanie strategia oświatowa dla szkolnictwa polskiego na Ukrainie, http://wid.org.pl/powstanie-strategia-oswiatowa-dla-szkolnictwa-polskiego-na-ukranie.
 • Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl.
 • Internetowy system aktów prawnych, http://isap.sejm.gov.pl.
 • Januszkiewicz B., Normy prawne funkcjonowania języka polskiego na Ukrainie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria Filologiczna”, Zeszyt 86/2014, Dydaktyka 9.
 • Kałakura J., Polacy na Ukrainie po rozpadzie ZSRS, http://kresy.wm.pl/226663,Polacy-na-Ukrainie-po-rozpadzie-ZSRS.html.
 • Łabowicz L., Ojczyste słowo to – рідна мова! Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce po 1947 r., http://nadbuhom.pl/art_2692.html.
 • Łodziński S., Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa), http://biurose.sejm.gov.pl/ teksty_pdf_98/i-598.pdf.
 • Machul-Telus B., Majewska M., Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w Polsce 2010 – 2011., Warszawa 2012.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Strategia rozwoju mniejszości ukraińskiej w Polsce, Warszawa 2011, s. 8–9.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, https://men.gov.pl.
 • Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Rozporządzenie nr 664 z 29 maja 2014 r., http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96% D1%82%D0%B0/nmon-664-29052014-(3).pdf.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Informacje o wysokości środków przeznaczonych dla poszczególnych samorządów na oświatę mniejszości narodowych i etnicznych oraz na nauczanie języka regionalnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2015, http://mniej – szosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/oswiata/informacje-dotyczace-o/rok-szkol – ny20142015/8869,Informacje-o-wysokosci-srodkow-przeznaczonych-dla-po – szczegolnych-samorzadow-na-o.html.
 • Mniejszości narodowe i etniczne, Monitorowanie Strategii rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce, http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/ mne/oswiata/strategie-rozwojuoswiaty/ukrainska/9841,Monitorowanie-Strategii-rozwoju-swiaty-mniejszosci-ukrainskiej-w-Polsce.html
 • Nijakowski L., Oświata mniejszości narodowych w Polsce, http://zielone – wiadomosci.pl/tematy/mniejszosci/oswiata-mniejszosci-narodowych-w-polsce
 • Olszański T.A., Problem językowy na Ukrainie: próba nowego spojrzenia, Warszawa 2012.
 • PAP, Polskie szkoły na Ukrainie: brak pieniędzy na podręczniki i pensje na- uczycieli, http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/polskie-szkoly-na –ukrainie-brak-pieniedzy-na-podreczniki-i-pensje-nauczycieli.
 • Paszkiewicz H., Początek Rusi, Kraków 1996.
 • Polskie Szkoły na Ukrainie i Białorusi, Rozdział I Polityka Polski i Ukrainy wobec polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, http://polskieszkoly.org/ artykuly/5/ROZDZIAL-I-POLITYKA-POLSKI-I-UKRAINY-WOBEC-POL – SKIEJ-MNIEJSZOSCI-NARODOWEJ-NA-UKRAINIE.html.
 • Portal Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie Edukator, Lista szkół, http://polacy.info.pl/pl/lista-szkol.
 • Potapenko K., Cudzoziemcy i mniejszości narodowe na Ukrainie i w Polsce, http://www.allerhand.pl/docs/granty/Mniejszosci_narodowe_na_Ukra – inie_i_w_Polsce-raport_PL.pdf.
 • Ridna Mowa, Problemy oświaty, http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ ridna_mowa_pl/index.php?page=podstawa-programowa, [dostęp: 21.02.2016].
 • Sierakowa J., Stan obecny i perspektywy szkolnictwa polskiego na Ukrainie [w:] Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej, Warszawa 2014.
 • Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Polacy na Ukrainie – wg spisu ludności w 2001 r., http://wspolnotapolska.org.pl/polonia_w_opracowaniach/20.html.
 • Wątróbski L., O nauce języka polskiego na Ukrainie, http://polscott24.com/ polskie-szkolnictwo-na-ukrainie.
 • Zona zakona, Ustawa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej O językach w Ukraińskiej SRR (z późniejszymi zmianami) z dnia 22 paź – dziernika 1989 r. ; Fragmenty [w:] Wybór dokumentów prawnych…, s. 36–39, Закон СССР от 05.03.1991 N 1999–1. O внесении изменений и признании утратившими силу законодательных актов Союза ССР в связи с Законом СССР „О языках народов СССР”, http://www.zonazakona.ru/law/docs_ ussr/435/, [dostęp: 25.03.2016].
 • Związek Polaków na Ukrainie, Matura z polskiego wróciła na listę przed – miotów maturalnych na Ukrainie!, http://z-p-u.org/index.php/2016/05/30/ matura-z-polskiego-wrocila-na-liste-przedmiotow-maturalnych-na-ukrainie.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2437dd7-2fa8-4702-b4f5-186707bd0277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.