PL EN


2017 | 9(45) | Numer specjalny | 145-154
Article title

Formacja religijna dziecka w ujęciu Edmunda Bojanowskiego

Authors
Title variants
EN
Religious Formation of the Child in Edmund Bojanowski’s View
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wizja formacji religijnej czy też wychowania religijnego dziecka według Edmunda Bojanowskiego jest bardzo aktualna i potrzebna także we współczesnym świecie. Jego całościowe patrzenie na człowieka już od najmłodszych lat życia jest bardzo ważnym elementem wychowania. Bojanowski pozostawił bardzo szczegółowo opisane działania wychowawcze, które stanowią gotowy program formacji religijnej nie tylko w ochronkach, ale także są bardzo dobrym religijnym programem wychowawczym dla przedszkoli itp. Wychowanie religijne nie jest oderwane od codziennej rzeczywistości, ale na niej bazuje i wprowadza dziecko w konkretne sytuacje życiowe. Bojanowski pozostawił bardzo konkretne wskazania, metody i środki służące religijnemu rozwojowi dziecka.
EN
The vision of the religious formation or religious education of the child according to Edmund Bojanowski is very current and is also needed in the modern world. His overall looking at a person from an early age is a very important part of the upbringing. Bojanowski left very detailed described educational activities, which constitute a ready program of religious formation not only in ochronki but also a very good religious educational program for kindergartens, etc. Religious education is not detached from everyday reality but based on it and introduces the child into concrete life situations. Bojanowski has left very specific indications, methods and means for the religious development of the child.
Contributors
  • doktorant, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
  • Chałas, K., Maj, A. (2009). Idee pedagogiczne bł. Edmunda Bojanowskiego i ich realizacja w kontekście współczesnych kierunków i standardów wychowania. W: L. Opiela, A. Smagacz, S. Wilk (red.), Służyć i wychowywać do miłości. Błogosławiony Edmund Bojanowski – wychowawca i apostoł laikatu (s. 39-136). Lublin: Wydawnictwo KUL.
  • Gądecki, S. (2013). Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, otwarcie Roku Edmunda Bojanowskiego, Gostyń 13 listopada 2013 r., zob. http://www.archpoznan.pl/content/view/2990/109/ [20.07.2017].
  • Gigilewicz, E., Opiela, M.L. (red.) (2016). Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. T. I. Lublin: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.
  • Hagiel, R.N. (2012). Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego myśl pedagogiczna w kontekście współczesnej katechezy. „Katecheta” (9), 45-54.
  • Jan Paweł II (1999). Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: WAM.
  • Opiela, M. (2013). Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  • Opiela, M.L. (2013). Wychowanie integralne w rozwoju i życiu człowieka w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego. W: D. Bis, M.L. Opiela (red.), Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 141-159). Lublin: Wydawnictwo KUL.
  • Opiela, M.L. (red.) (2016). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Episteme.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2aec9ad-0a89-4492-bd19-ae24a09c73f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.