PL EN


2014 | 62 | 9: Sinologia | 049-082
Article title

The Inside Word Structures of the Contemporary Nationwide Chinese Language

Title variants
PL
Struktury wewnątrzwyrazowe współczesnego ogólnonarodowego języka chińskiego
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The topic of the paper is to describe the inside word structures of the contemporary nationwide Chinese language. In the five parts of the paper five groups of words are discussed: monomorhemic words, reduplications, affix formations, semantem formations with the internal syntactic structure, and synthetic formations. Analyzed Vocabulary conststs of polysyllabic words, including those with the status of compound words. In the first part of the article, the monomorphemic polysyllabic words are presented with a brief reference to the monomorphemic monosyllabic words. The second part describes the structure of words with the reduplication and their particular type—broken reduplication. In the third part, the affix formations are presented, including words containing proper affixes and quasi-affixes. The semantem formations with the internal syntactic structure with subject-predicative, coordinative, determinative, rective and complementive structures, as well as the multisemantem words containing stacked syntactic structures are discussed in the fourth section. Various types of synthetic formations, i.e. words formed by the combination of different types of the inside word structures, are presented in the fiveth section.
PL
Tematem niniejszego artykułu jest opis struktur wewnątrzwyrazowych we współczesnym ogólnonarodowym języku chińskim. W pięciu częściach omawia się kolejno: wyrazy monomorfemiczne, reduplikacje, formacje afiksalne, formacje semantemowe o wewnętrznej strukturze składniowej oraz formacje syntetyczne. Słownictwo poddane analizie to wyrazy polisylabiczne, również te o statusie wyrazów złożonych. Wyrazy monomorfemiczne polisylabiczne wraz z krótkim odniesieniem do wyrazów monomorfemicznych monosylabiczych przedstawione są w części pierwszej artykułu. Część druga opisuje budowę wyrazów o strukturze reduplikacji z uwzględnieniem ich szczególnego typu – reduplikacji złamanych. W części trzeciej zaprezentowane są formacje afiksalne, obejmujące zarówno wyrazy zawierające afiksy właściwe, jak i quasi-afiksy. Wyrazy semantemowe o strukturze podmiotowo-orzeczeniowej, koordynacyjnej, determinacyjnej, rekcyjnej i komplementywnej, a także wyrazy wielosemantemowe zawierające spiętrzone struktury składniowe omówione są w części czwartej. Rozmaite typy formacji syntetycznych, to jest wyrazów powstałych na skutek połączenia różnych typów struktur wewnątrzwyrazowych, przedstawione są w części piątej.
Year
Volume
62
Issue
Pages
049-082
Physical description
References
 • Chao, Yuan Ren. A Grammar of Spoken Chinese. Berkeley: University of California Press, 1968.
 • Chen, Guanglei. Hanyu cifa lun. Xuelin chubanshe. Shanghai. Xuelin Chubanshe, 2001.
 • Hermanová-Novotná, Zdenka. Affix-Like Word-Formation Patterns in Modern Chinese. Prague: Oriental Institute in Academia, 1969.
 • Hu, Yushu (red.), Xiandai hanyu. Gaodeng xuexiao wenke jiaocai. Szanghaj: Jiaoyu Chubanshe.
 • Kratochvíl, Paul. The Chinese Language Today. Features of an Emerging Standard, London: Hutchinson University Library, 1968.
 • Künstler, Mieczysław J. Języki chińskie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2000.
 • Li, Charles N.; Thompson, Sandra A., Mandarin Chinese. A Functional Reference Grammar. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1981.
 • Packard, Jerome L. The Morphology of Chinese. A Linguistic and Cognitive Approach. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press. Cambridge University Press, 2000.
 • Tabakowska, Elżbieta (red.). Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków: Universitas 2001.
 • Zajdler, Ewa. Gramatyka współczesnego języka chińskiego. Składnia i semantyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2005.
 • Zhang, Bin. Xiandai hanyu yufa fenxi. Huadong shifan daxue chubanshe. Shanghai. Szanghaj: Huadong Shifan Daxue Chubanshe, 2000.
 • Zhu, Dexi. Yufa jiangyi. Shangwu Yinshuguan. Beijing. Beijing: Shangwu Yinshuguan, 1998.
 • Zhu, Yajun; Tian, Yu. Xiandai hanyu cizhui de xingzhi jiqi fenlei yanjiu. „Xueshu jiaoliu”, 2000, 2:134-137.
 • Gołąb, Zbigniew; Heinz, Adam; Polański, Kazimierz. Słownik terminologii językoznawczej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
 • Polański, Kazimierz (red.). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Ossolineum 2003.
 • Xiandai hanyu cidian [Słownik współczesnego języka chińskiego]. Beijing: Shangwu Yinshuguan, 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f591ee59-4635-4f7f-897d-cb76f1d4ceba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.