PL EN


2017 | 1 | 35-49
Article title

Collective memory and the cultural security

Content
Title variants
PL
Pamięć zbiorowa w kontekście bezpieczeństwa kulturowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author pays attention to problems of the excess and the deficiency of collective memory, the latter understood as certain ideas of the past of given groups. He points to the “density of commemorating”, as well as individual, public, dominant, opposite, imposed and marginal types of memory. He introduces different interpretations and understanding of the collective memory, problems of its construction, manipulating by it, and the ideologization. He makes a clear distinction between collective memory and history, locating the first notion and the cultural sense of security within the group of the essential developmental needs of human and the culture. Cultural security is treated not only as the lack in cultivating the tradition, but also as the constant need for preventive and educational activities. He portrays examples favouring the growth of the culture of a given group, pointing to experiences omitted by the mainstream of memory, consequently generating the loss of the cultural sense of security. The author emphasizes that anxiety linked to the cultural security, connected with the loss of the recognition, is the main the cause of human tragedies, therefore cross-cultural education should perform tasks tightly linked to elimination of the hazardous process of ideologization of the nation.
PL
Autor zwraca uwagę na problem nadmiaru i niedoboru pamięci zbiorowej jako wyobrażeń o przeszłości grupy. Wskazuje na „gęstość upamiętniania”, pamięć indywidualną i publiczną, dominującą i przeciwną, narzuconą i marginalną. Przedstawia różne interpretacje i rozumienie pamięci zbiorowej, problemy jej konstruowania, manipulowanie ją i ideologizację. Odróżnia pamięć zbiorową od historii, sytuując ją oraz poczucie bezpieczeństwa kulturowego w grupie podstawowych potrzeb rozwojowych człowieka i jego kultury. Bezpieczeństwo kulturowe traktuje nie tylko jako brak zagrożeń w kultywowaniu tradycji ale także jako ustawiczną potrzebę prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej. Ukazuje przykłady pamięci sprzyjające rozwojowi kultury grupy jak też doświadczenia i przeżycia pomijane przez główny nurt pamięci i tym samym powodujące utratę poczucia bezpieczeństwa kulturowego. Podkreśla, że lęki o bezpieczeństwo kulturowe, o utratę uznania są i były przyczyną wielu tragedii ludzkich, stąd edukacja międzykulturowa winna realizować zadania związane z niwelowaniem niebezpiecznego procesu ideologizacji narodu.
Contributors
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Edukacji Międzykulturowej Uniwersytet w Białymstoku, jerzyniki@wp.pl
References
 • Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN
 • Burszta, W. (2016). Wybudziliśmy nacjonalistyczne demony, wywiad. „Przegląd” 43 (877) [24–30.10. 2016]
 • Brotto, F. & Huber, J. & Karwacka-Vogele, K. & Neuner, G. & Ruffino, R. & Teutsch, R. (2014). Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa: Rada Europy, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Drozda, J. (2015). Opór kulturowy. Między teorią a praktykami społecznymi. Gdańsk: Wyd. Naukowe „Katedra”.
 • Dyczewski, L. (1993). Trwałość kultury polskiej. [W:] L. Dyczewski (red.) Wartości w kulturze polskiej. Lublin: Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie
 • Gadamer, H.G. (2004). Prawda i metoda. Warszawa: PIW
 • Hall, E.T. (1984). Poza kulturą. Przeł. E. Goździak. Warszawa: PWN
 • Hobsbawm, E. & Ranger, T. (red.). (2008). Tradycja wynaleziona. Przeł. M. Godyń, F. Godyń. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Kaczorowska, T. (2015) Obława Augustowska. Warszawa: Wyd. „Bellona”.
 • Korzeniewski, B. (1993). Książki i ludzie. Warszawa: PIW.
 • Kwiatkowski, P.T. (2008). Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.
 • Pletnia, M. (2015). Kulturowy wymiar pamięci zbiorowej o wojnie na Pacyfiku we współczesnym społeczeństwie japońskim. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem dr hab. Leszka Korporowicza, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Raszkin-Nowak, F. (2008). Moja gwiazda. Białystok: Trans Humana.
 • Ricoeur, P. (2007). Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. Margański. Kraków: Universitas.
 • Schweitzer, A. (1981). Z mojego życia… Przeł. I. Salomon, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX
 • Smolicz, J.J. (1990). Kultura i nauczanie w społeczeństwie etnicznym. Warszawa: PWN.
 • Sobecki M. (2016). Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Szacka, B. (2006). Czas przeszły – pamięć – mit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Śliwerski, B. (2014). Pedagogika (w) demokracji. [W:] B. Śliwerski, Doktor Honoris Causa UMCS, Wyd. UMCS, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6767903-6a7a-47e9-b19b-b4f7f59c5a3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.